T057 - T IU LUN TRIT HC T x a ti nay c rt nhiu tr ng phi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TIÓU LUËN TRIÕT HäC Tõ xa tíi nay cã rÊt nhiÒu tr êng ph¸i triÕt häc du nhËp vμo ViÖt Nam níc Ta nã ®· cã Ýt nhiÒu ¶nh hëng ®Õn ®êi sèng nh©n d©n còng nh sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc, sau ®©y em xin tr×nh bμy vÒ nh÷ng ¶nh hëng cña triÕt häc Ên §é mμ chñ yÕu lμ tr êng ph¸i triÕt häc PhËt Gi¸o nã ®· ®îc du nhËp vμo viÖt nam nh thÕ nμo vμ nh÷ng ¶nh hëng cña nã ra sao. Tr íc tiªn ta nãi mét ®«i dßng vÒ triÕt häc phËt gi¸o cña Ên §é. Ên §é cae ®¹i lμ mét vïng ®Êt thuéc Nam Ch©u ¸ víi ®AEc ®iÓm khÝ hËu, ®Êt ®ai ®a d¹ng vμ kh¾c nghiÖt cïng sù ¸n ng÷ cña vßng cung d·y Hy – M· - L¹p – S¬n kÐo dμi trªn hai ngμn km. §©y lμ yÕu tè ®Þa lý cã ¶nh hëng nhÊt ®Þnh tíi qu¸ tr×nh h×nh thμnh v¨n ho¸, t«n gi¸o vμ t tëng triÕt häc cña ngêi Ên §é cae ®¹i. Tuy nhiªn nh©n tè cã ¶nh hëng lín nhÊt tíi qu¸ tr×nh ®ã lμ nh©n tè kinh tÕ – x· héi, trong ®ã ®AEc biÖt lμ sù tån t¹i tõ rÊt sím vμ kÐo dμi cña kÕt cÊu kinh tÕ x· héi theo m« h×nh ®AEc biÖt mμ C¸c M¸c gäi lμ “C«ng x· n«ng th«n”. Trong kÕt cÊu nμy, chÕ ®é quèc h÷u vÒ ruéng ®Êt ®îc c¸c nhμ kinh tÕ ®iÓn h×nh lμ chñ nghÜa M¸c coi lμ “chiÕc ch×a kho¸” ®Ó hiÓu toμn bé lÞch sö Ên §é cae ®¹i. ChÝnh trong m« h×nh nμy ®· lμm ph¸t sinh chñ yÕu kh«ng ph¶i lμ sù ph©n chia ®èi kh¸ng giai cÊp gi÷a chñ n« vμ n« lÖ nh ë Hy L¹p cae ®¹i, mμ lμ sù ph©n biÖt hÕt søc kh¾c nghiÖt vμ giai d¼ng cña TRIÕT HäC PHËT GI¸O ÊN §é Vμ ¶H Hëng cña nã ®Õn v¨n ho¸ - x· héi viÖt nam --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TIÓU LUËN TRIÕT HäC bèn ®¼ng cÊp lín trong x· héi: T¨ng n÷, quÝ téc, b×nh d©n tù do vμ tiÖn n« (n« lÖ). Thªm vμo ®ã ngêi Ên §é cae ®¹i ®· tÝch luü ®îc nh÷ng tri thøc rÊt phong phó vÒ c¸c lÜnh vùc to¸n häc thiªn v¨n, lÞch ph¸p n«ng nghiÖp v.v… TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè tù nhiªn, kinh tÕ, chÝnh trÞ vμ tri thøc nãi trªn ®· hîp thμnh c¬ së hiÖn thùc cho sù ph¸t triÓn nh÷ng t t- ëng triÕt häc – t«n gi¸o Ên §é cae ®¹i. TriÕt häc Ên §é cae ®¹i chia lμm hai giai ®o¹n Giai ®o¹n thø nhÊt: (Tõ gi÷a thiªn niªn kû III tr.CN ®Õn kho¶ng gi÷a thiªn niªn kû II tr. CN). §©y lμ giai ®o¹n thêng ®îc gäi lμ “NÒn v¨n ho¸ Harappa” (hay nÒn v¨n minh sèng Ên) – Khëi ®Çu cña nÒn v¨n ho¸ Ên §é, mμ cho tíi nay ngêi ta cßn biÕt qu¸ Ýt vÒ nã ngoμi nh÷ng t liÖu kh¶o cae häc vμo nh÷ng thËp kû ®Çu thÕ kû XX.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 31

T057 - T IU LUN TRIT HC T x a ti nay c rt nhiu tr ng phi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online