T058 - L i ni u Trong qu trnh i mi t n c theo Hin php 1992...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Trong qu¸ tr×nh ®aei míi ®Êt níc, theo HiÕn ph¸p 1992 thÓ chÕ hμnh chÝnh cña c¸c c¬ quan Nhμ níc ®· ®îc thay ®aei kh¸ nhiÒu phï hîp víi viÖc qu¶n lý x· héi, ®¸p øng ®îc c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc XHCN. C¬ cÊu qu¶n lý hμnh chÝnh ®· ®îc ®iÒu chØnh, gi¶m bít sù cång kÒnh gi¶m thiÓu sù quan liªu ®Ó tiÕn tíi sù mét x· héi c«ng b»ng v¨n minh vμ ph¸t triÓn. ViÖc x©y dùng c¬ cÊu cña c¸c c¬ quan hμnh chÝnh míi kh«ng lμm thay ®aei hoAEc suy gi¶m quyÒn lùc vμ nhiÖm vô cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhμ níc. MAEt kh¸c ®Þa vÞ ph¸p lý cña c¬ quan ®îc ®Ò cao vμ t¨ng cêng kiÓm tra gi¸m s¸t ®èi víi tõng bé phËn, hiÓu ®îc ®êng lèi chØ ®¹o hîp lý cña Nhμ níc vμ vai trß tÝch cùc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhμ níc. ChÝnh v× vËy, quyÒn vμ nghÜa vô ®©y chÝnh lμ ®Þa vÞ ph¸p lý cña c¬ quan qu¶n lý Nhμ níc. MAEt kh¸c, ®Þa vÞ ph¸p lý cña c¸c c¬ quan ®îc ®Ò cao vμ t¨ng cêng kiÓm tra gi¸m s¸t ®èi víi tõng bé phËn, tõng lÜnh vùc x· héi ph¸t triÓn kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®êng lèi chØ ®¹o hîp lý cña Nhμ níc vμ vai trß tÝch cùc cña c¸c c¬ quan trong Bé m¸y hμnh chÝnh Nhμ níc vμ ®i¹ vÞ ®ã ®îc thÓ hiÖn trong viÖc ban hμnh v¨n b¶n vi ph¹m ph¸p luËt. Mong thμy c«, b¹n bÌ ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó tiÓu luËn ®îc ®Çy ®ñ vμ hoμn thiÖn h¬n.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
I. Kh¸i niÖm vμ ®AEc ®iÓm ®Þa vÞ ph¸p lý cña c¸c c¬ quan trong bé m¸y hμnh chÝnh nhμ níc. 1. Kh¸i niÖm : Bé m¸y qu¶n lý Nhμ níc theo hiÕn ph¸p 1980 còng nh hiÕn ph¸p 1992 lμ mét trong bèn hÖ thèng c¬ quan Nhμ níc. Nh vËy, ®øng vÒ mAEt hÖ thèng, c¸c c¬ quan trong bé m¸y nhμ níc ta gåm: - C¬ quan quyÒn lùc - C¬ quan qu¶n lý - C¬ quan kiÓm s¸t - C¬ quan xÐt xö Trong ®ã, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhμ níc lμ c¬ quan chÊp hμnh cña c¬ quan quyÒn lùc, ®îc tae chøc thμnh mét hÖ thèng chAEt chÏ tõ Trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng vμ c¬ së ®Î trùc tiÕp qu¶n lý, ®iÒu hμnh c¸c mAEt ho¹t ®éng cña ®êi sèng x· héi. Nh vËy, trong mèi quan hÖ vμ mèi ph©n ®Þnh víi ho¹t ®éng cña c¬ quan quyÒn lùc, c¬ quan kiÓm s¸t, c¬ quan xÐt xö th× kh¸i niÖm qu¶n lý Nhμ níc (ho¹t ®éng chÊp hμnh vμ ®iÒu hμnh, ho¹t ®éng hμnh ph¸p). V× vËy, chóng lμ chñ thÓ c¬ b¶n cña luËt hμnh chÝnh. 2. §AEc ®iÓm ®Þa vÞ ph¸p lý cña c¬ quan qu¶n lý nhμ n- íc. C¸c c¬ quan hμnh chÝnh Nhμ níc lμ c¸c c¬ quan chñ thÓ chñ yÕu cña quan hÖ ph¸p luËt hμnh chÝnh. Lμ mét bé phËn hîp
Background image of page 2
thμnh cña bé m¸y Nhμ níc, c¬ quan qu¶n lý Nhμ níc cã nh÷ng ®AEc ®iÓm chung cña c¬ Nhμ níc ®ã lμ: a. Lμ mét tae chøc (tËp hîp nh÷ng con ngêi) b. Cã tÝnh ®éc lËp t¬ng ®èi vÒ tae chøc - c¬ cÊu :
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

T058 - L i ni u Trong qu trnh i mi t n c theo Hin php 1992...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online