{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T059 - P hn m u Chng ta bit c quy lut gi tr l quy lut kinh...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn më ®Çu Chóng ta ®· biÕt ®îc quy luËt gi¸ trÞ lμ quy luËt kinh tÕ quan träng nhÊt cña s¶n xuÊt vμ trao ®aei hμng ho¸ .Do ®ã mμ ë ®©u cã s¶n xuÊt vμ trao ®aei hμng ho¸ th× ë ®ã cã sù xuÊt hiÖn cu¶ quy luËt gi¸ trÞ.Mäi ho¹t ®éng cu¶ c¸c chñ thÓ kinh tÕ trong s¶n xuÊt vμ lu th«ng hμng ho¸ ®Òu chÞu sù t¸c ®éng cu¶ quy luËt nμy.Quy luËt gi¸ trÞ lμ nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn khñng ho¶ng kinh tÕ chu k×,ph©n ho¸ giμu nghÌo,nh÷ng cuéc c¹nh tranh kh«ng lμnh m¹nh…ChÝnh v× thÕ chóng ta cÇn nghiªn cøu vÒ quy luËt gi¸ trÞ,t×m hiÓu vai trß vμ t¸c ®éng cña nã tíi nÒn kinh tÕ,®AEc biÖt lμ trong thêi k× ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cña níc ta hiÖn nay. Bμi viÕt nμy chia thμnh 2 ch¬ng, bao gåm: Ch¬ng I: C¬ së lÝ luËn vÒ quy luËt gi¸ trÞ vμ vai trß cña quy luËt gi¸ trÞ víi nÒn kinh tÕ thÞ tr êng. Trong phÇn nμy sÏ tr×nh bμy nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt, c¬ b¶n nhÊt vÒ quy luËt gi¸ trÞ, b¶n chÊt, vai trß quy luËt gi¸ trÞ vμ néi dung cña quy luËt gi¸ trÞ. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng sù vËn dông quy luËt gi¸ trÞ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng vμ gi¶i ph¸p nh»m vËn dông tèt h¬n quy luËt gi¸ trÞ ë níc ta thêi gian tíi. Ch¬ng nμy sÏ nghiªn cøu cô thÓ sù vËn dông quy luËt gi¸ trÞ ë níc ta, c¸c ®AEc tr ng vμ cÊu tróc nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ë níc ta. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Em xin göi lêi ch©n thμnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TrÇn ViÖt TiÕn ®· híng dÉn gióp ®ì em hoμn thμnh ®Ò tμi nμy. Trong bμi viÕt cßn nhiÒu sai sãt mong thÇy chØ b¶o ®Ó em rót kinh nghiÖm lÇn sau söa ch÷a. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n! Néi dung CH¦¥NG 1: C¬ së lÝ luËn vÒ quy luËt gi¸ trÞ vμ vai trß cña quy luËt gi¸ trÞ víi nÒn kinh tÕ thÞ tr êng. 1.1. Néi dung cu¶ quy luËt gi¸ trÞ vμ sù vËn ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ 1.1.1 Kh¸i niÖm quy luËt gi¸ trÞ. Quy luËt gi¸ trÞ lμ quy luËt kinh tÕ c¬ b¶n nhÊt cu¶ s¶n xuÊt vμ trao ®aei hμng ho¸ .Chõng nμo cßn s¶n xuÊt vμ trao ®aei hμng ho¸ th× chõng ®ã cßn quy luËt gi¸ trÞ. 2
Background image of page 2
1.1.2 Néi dung vμ sù vËn ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ. Quy luËt gi¸ trÞ lμ quy luËt kinh tÕ c¨n b¶n cña s¶n xuÊt vμ lu th«ng hμng ho¸.Quy luËt gi¸ trÞ ®ßi hái viÖc s¶n xuÊt vμ lu th«ng hμng ho¸ ph¶i dùa trªn c¬ së hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt,cô thÓ lμ: -Trong s¶n xuÊt th× hao phÝ lao ®éng c¸ biÖt ph¶i phï hîpvíi hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt.V× trong nÒn s¶n xuÊt hμng hãa ,vÊn ®Ò ®AEc biÖt quan träng lμ hμng hãa s¶n xuÊt ra cã b¸n ®îc hay kh«ng.§Ó cã thÓ b¸n ®îc th× hao phÝ lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt ra hμng hãa cu¶ c¸c chñ thÓ kinh doanh ph¶i phï hîp víi møc hao phÝ lao ®éng x· héi cã thÓ chÊp nhËn ®îc .Møc hao phÝ cμng thÊp th× hä cμng cã kh¶ n¨ng ph¸t
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 30

T059 - P hn m u Chng ta bit c quy lut gi tr l quy lut kinh...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online