{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T060 - a li m u V it Nam trong cng cuc i thc s em li nhiu...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
a. lêi më ®Çu ViÖt Nam - trong c«ng cuéc ®æi ®· thùc sù ®em l¹i nhiÒu kÕt qu¶ to lín, lμm thay ®æi bé mÆt ®Êt níc vμ cuéc sèng nh©n d©n, cñng cè v÷ng ch¾c ®éc lËp d©n téc vμ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa, n©ng cao vÞ thÕ vμ uy tÝn cña ®Êt níc ta trªn tr êng quèc tÕ. Nh©n tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh thμnh c«ng cña sù nghiÖp ®æi míi ®ã lμ chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr êng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, ®îc khëi xíng tõ sau ®¹i héi §¶ng lÇn thø VI. ¡ng Ghen nãi: “ Sù ph¸t triÓn cña chÝnh trÞ, luËt ph¸p, triÕt häc, t«n gi¸o, v¨n häc, nghÖ thuËt ®Òu dùa trªn c¬ së ph¸t triÓn kinh tÕ ”. Kinh tÕ lμ nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho mäi ho¹t ®éng vËt chÊt cña con ngêi, lμ yÕu tè quan träng nhÊt cña ®êi sèng x· héi. So víi thÕ giíi, n- íc ta vÉn lμ mét níc ®ang ph¸t triÓn, nÒn kinh tÕ cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, nh÷ng tμn d cña chÕ ®é tËp trung quan liªu bao cÊp vÉn cßn tån t¹i kh¸ nhiÒu. Khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr êng, cã sù qu¶n lý cña Nhμ níc, th× ngoμi nh÷ng khã kh¨n vÒ kinh tÕ, cßn tån t¹i nh÷ng m©u thuÉn gi÷a c¸i cò vμ c¸i míi, k×m h·m sù ph¸t triÓn. ChÝnh v× thÕ mμ viÖc nghiªn cøu t×m ra híng ®i ®óng ®¾n cho nÒn kinh tÕ, phï hîp víi ®iÒu kiÖn, hoμn c¶nh ®Êt níc, phï hîp víi khu vùc, thÕ giíi vμ thêi ®¹i lμ hÕt søc cÇn thiÕt. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Nghiªn cøu ®Ò tμi: “ Nh÷ng m©u thuÉn biÖn chøng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam ” díi gãc ®é triÕt häc, trong tæng thÓ c¸c mèi quan hÖ biÖn chøng, sÏ gióp chóng ta hiÓu mét c¸ch s©u s¾c h¬n, b¶n chÊt h¬n nh÷ng vÊn ®Ò xunh quanh viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ. Lμ mét sinh viªn n¨m thø nhÊt, víi kiÕn thøc vμ kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ, nªn néi dung bμi tiÓu luËn nμy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù nhËn xÐt, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« trong tr êng. §iÒu nμy sÏ gióp em bæ sung kiÕn thøc, kinh nghiÖm, nh»m kh«ng ngõng hoμn thiÖn m×nh, xøng ®¸ng víi sù mong muèn cña nhμ tr êngvμ cña c«ng cuéc ®æi míi x©y dùng ®Êt níc. 2
Background image of page 2
b. néi dung I/ M©u thuÉn lμ nguån gèc, ®éng lùc cña mäi vËn ®éng vμ ph¸t triÓn 1. Néi dung cña qui luËt Qui luËt m©u thuÉn cßn ®îc gäi lμ qui luËt thèng nhÊt vμ ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp, lμ mét trong ba qui luËt cña phÐp biÖn chøng. Nghiªn cøu qui luËt nμy ®Ó thÊy râ ®îc nguån gèc, ®éng lùc cña sù vËn ®éng vμ ph¸t triÓn Trong thÕ giíi v« vμn sù vËt hiÖn tîng, mçi sù vËt, hiÖn tîng tån t¹i ®îc ®Òu lμ mét thÓ thèng nhÊt ®îc t¹o thμnh bëi c¸c mÆt, c¸c thuéc tÝnh, c¸c khuynh híng ®èi lËp nhau vμ ph¸t triÓn ngîc chiÒu nhau, t¹o thμnh m©u thuÉn tån t¹i trong lßng sù vËt hiÖn tîng ®ã.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 41

T060 - a li m u V it Nam trong cng cuc i thc s em li nhiu...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online