{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T030 - Li m u Sau 1986 n c ta chuyn m hnh kinh t t nn kinh...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Sau 1986 níc ta ®· chuyÓn m« h×nh kinh tÕ tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §ã lμ mét qu¸ tr×nh thÓ hiÖn sù ®æi míi vÒ t duy vμ ngμy cμng hoμn thiÖn c¶ vÒ lÝ luËn còng nh thùc tiÔn x©y dùng chñ nghÜa x· héi chñ nghÜa ë níc ta. §©y còng lμ mét qu¸ tr×nh vÒ sù nhËn thøc ®óng h¬n c¸c quy luËt kh¸ch quan, chuyÓn tõ mét nÒn kinh tÕ mang nÆng tÝnh chÊt hiÖn vËt sang nÒn kinh tÕ hμng ho¸ víi nhiÒu thμnh phÇn, kh«i phôc c¸c thÞ trêng ®Ó tõ ®ã c¸c quy luËt thÞ trêng ph¸t huy t¸c dông ®iÒu tiÕt hμnh vi c¸c t¸c nh©n trong nÒn kinh tÕ thay cho ph¬ng ph¸p qu¶n lÝ b»ng c¸c c«ng cô kÕ ho¹ch ho¸ trùc tiÕp mang tÝnh ph¸p lÖnh, xo¸ bá bao cÊp trμn lan cña nhμ níc ®Ó c¸c doanh nghiÖp tù chñ, tù chÞu trong s¶n xuÊt kinh doanh. Nhμ nícthùc hiÖn qu¶n lÝ nÒn kinh tÕ th«ng qua ph¸p luËt vμ ®iÒu tiÕt th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch vμ c¸c c«ng cô kinh tÕ vØ m« ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng lμ chuyÓn sang nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng, cã c¬ chÕ ®iÒu chØnh linh ho¹t h¬n, thóc ®Èy sù ph©n phèi, sö dông c¸c nguån lùc vμ c¸c t¸c nh©n cña nÒn kinh tÕ ho¹t ®émg hiÖu qu¶ MÆt kh¸c sù chuyÓn tõ m« h×nh kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa lμ 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
vÊn ®Ò cßn míi trong lÞch sö kinh tÕ níc ta. Nªn viÖc nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kinh tÕ thÞ trêng lμ sù cÇn thiÕt. Néi dung I > . Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ th- êng®Þnh híng x· héi chñ nghÜa 1 . Kh¸i niÖm Kinh tÕ thÞ tr êng lμ h×nh thøc ph¸t triÓn cao cña nÒn kinh tÕ hμng ho¸ trong ®ã tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng ®Òu th«ng qua thÞ tr - êng. Nãi mét c¸ch kh¸c kinh tÕ thÞ tr êng ph¸t triÓn trong ®ã mäi quan hÖ kinh tÕ ®Òu ®îc tiÒn tÖ ho¸ . 2 . Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa 2.1 §iÒu kiÖn ra ®êi cña s¶n xuÊt hμng ho¸. 2
Background image of page 2
Ph©n c«ng lao ®éng:Theo LªNin “ hÔ ë ®©u vμ khi nμo cã ph©n c«ng lao ®éng x· héi vμ s¶n xuÊt hμng ho¸ th× ë ®ã vμ khi Êy cã thÞ tr êng “ –VI LªNin toμn tËp nhμ xuÊt b¶n tiÕn bé Matcova 1974 . Nh÷ng lao ®éng t nh©n ®éc lËp vμ kh«ng phô thuéc vμo nhau. Mμ muèn cã ®îc nh vËy th× nh÷ng ngêi, nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt hμng ho¸ ph¶i ®éc lËp vμ kh«ng phô thuéc vμo nhau . Tãm l¹i ph©n c«ng lao ®éng x· héi t¹o ra sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a nh÷ng ngêi, nh÷ng doanh nghiÖp x¶n xuÊt hμng ho¸ ®éc lËp, hä lμm viÖc cho nhau th«ng qua nh÷ng trao ®æi hμng ho¸. Cßn víi t c¸ch lμ doanh nghiÖp s¶n xuÊt hμng ho¸ ®éc lËp lao ®éng s¶n xuÊt hμng ho¸ cña hä l¹i mang tÝnh lao ®éng t nh©n ( c¸ biÖt , ®éc lËp kh«ng phô thuéc ). M©u thuÉn nμy ®îc gi¶i quyÕt b»ng trao ®æi .
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 24

T030 - Li m u Sau 1986 n c ta chuyn m hnh kinh t t nn kinh...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online