{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T031 - T iu lun Trit hc A Li ni u Lch s Trit hc l mt phn hc...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt häc A. Lêi nãi ®Çu LÞch sö TriÕt häc lμ mét phÇn häc trong ch¬ng tr×nh m«n TriÕt häc M¸c - Lªnin ë c¸c tr êng §¹i häc vμ Cao ®¼ng gióp ngêi häc n¾m ®îc qu¸ tr×nh h×nh thμnh ph©n tÝch nh÷ng kh¸i niÖm, ph¹m trï, nguyªn lý, qui luËt cña t duy triÕt häc nh©n lo¹i, ®ång thêi nhËn thÊy râ sù ra ®êi cña ph¸t triÓn cña triÕt häc M¸c - Lªnin lμ mét tÊt yÕu hîp qui luËt chø kh«ng ph¶i lμ mét trμo lu biÖt lËp n»m ngoμi dßng ch¶y cña v¨n minh nh©n lo¹i. H¹t nh©n lÝ luËn trong TriÕt häc M¸c - Lªnin lμ chñ nghÜa duy vËt vμ phÐp biÖn chøng lμ nh÷ng ph¸t sinh lín nhÊt cña M¸c - ¡nghen vμ ®îc Lªnin kÕ tôc ph¸t triÓn, lμ c¬ së lÝ luËn vμ kim chØ nam cho ho¹t ®éng cña c¸c §¶ng Céng s¶n. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i M¸c - ¡nghen x©y dùng nªn chóng tõ m¶nh ®Êt kh«ng mμ ph¶i chän lùa kÕ thõa nh÷ng t tëng tiÕn bé trong lÞch sö ph¸t triÓn tr íc ®ã. VËy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña chñ nghÜa duy vËt vμ phÐp biÖn chøng diÔn ra nh thÕ nμo. §iÒu ®ã t«i sÏ lμm s¸ng tá trong néi dung bμi tiÓu luËn víi ®Ò tμi: " Ph©n tÝch nh÷ng thμnh tùu vμ h¹n chÕ cña phÐp biÖn chøng vμ chñ nghÜa duy vËt tríc M¸c ". MAEc dï t«i ®· cè g¾ng t×m tßi víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, song do míi tiÕp xóc víi triÕt häc, kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong thÇy chñ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt häc nhiÖm bé m«n cïng c¸c b¹n ®äc gãp ý bae sung ®Ó t«i cã thÓ hoμn thiÖn thªm kiÕn thøc cña m×nh. T«i xin c¶m ¬n!
Background image of page 2
TiÓu luËn TriÕt häc B. Néi dung 1. Chñ nghÜa duy vËt tr íc m¸c Chñ nghÜa duy vËt lμ mét trong hai tr êng ph¸i c¬ b¶n cña triÕt häc. XuÊt hiÖn ngay tõ thêi cae ®¹i khi triÕt häc míi b¾t ®Çu h×nh thμnh. Tõ ®ã ®Õn nay lÞch sö ph¸t triÓn cña nã lu«n g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña khoa häc vμ thùc tiÔn. Nã ®· tr¶i qua nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nhng ®Òu thèng nhÊt víi nhau ë chç coi vËt chÊt lμ c¸i cã tr íc vμ c¸i quyÕt ®Þnh ý thøc, ®Ò xuÊt ph¸t tõ b¶n th©n thÕ giíi ®Ó gi¶i thÝch thÕ giíi. LÞch sö chñ nghÜa duy vËt ph¸t triÓn qua nhiÒu thêi kú vμ ngμy cμng hoμn thiÖn, trë thμnh mét néi dung quan träng trong chñ nghÜa M¸c - Lªnin vμ ®îc vËn dông rÊt nhiÒu trong c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng. B©y giê ta sÏ nghiªn cøu tõng thêi k× lÞch sö ph¸t triÓn cña nã. 1.1. H×nh th¸i duy vËt chÊt ph¸c ng©y th¬ thêi cae ®¹i Quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt thêi kú nμy nãi chung lμ ®óng ®¾n nhng mang tÝnh ng©y th¬ chÊt ph¸c v× chñ yÕu dùa vμo quan s¸t trùc tiÕp, cha dùa vμo c¸c thμnh tùu cña c¸c bé m«n khoa häc chuyªn ngμnh v× lóc ®ã cha ph¸t triÓn.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt häc 1.1.1. Chñ nghÜa duy vËt Ên §é cae ®¹i
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 24

T031 - T iu lun Trit hc A Li ni u Lch s Trit hc l mt phn hc...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online