{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T032 - L i m u Trit hc ra i v pht trin cho n nay c lch s gn...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu TriÕt häc ra ®êi vμ ph¸t triÓn cho ®Õn nay ®· cã lÞch sö gÇn 3000 n¨m. Sù ph¸t triÓn nh÷ng t tëng triÕt häc cña nh©n lo¹i lμ mét qu¸ tr×nh kh«ng ®¬n gi¶n. Cuéc ®Êu tranh gi÷a chñ nghÜa duy vËt vμ chñ nghÜa duy t©m, vμ g¾n víi nã lμ cuéc ®Êu tranh gi÷a c¸c ph¬ng ph¸p nhËn thøc hiÖn thùc – ph¬ng ph¸p biÖn chøng vμ ph¬ng ph¸p siªu h×nh - tuy lμ c¸i trôc xuyªn suèt lÞch sö triÕt häc, lμm nªn c¸i “logic néi t¹i kh¸ch quan” cña sù ph¸t triÓn, song lÞch sö diÔn biÕn cña nã l¹i hÕt søc phøc t¹p. TriÕt häc M¸c lμ mét hÖ thèng triÕt häc khoa häc vμ c¸ch m¹ng, chÝnh v× vËy nã ®· trë thμnh thÕ giíi quan vμ ph¬ng ph¸p luËn khoa häc cña giai cÊp c«ng nh©n vμ nh©n lo¹i tiÕn bé trong thêi ®¹i míi. TriÕt häc M¸c ®· kÕ thõa nh÷ng tinh hoa, tõ ®ã ®a ra nh÷ng nguyªn lý khoa häc gióp con ngêi nh©n thøc ®óng vμ c¶i t¹o thÕ giíi. Sù ra ®êi triÕt häc M¸c t¹o nªn sù biÕn ®aei cã ý nghÜa c¸ch m¹ng trong lÞch sö ph¸t triÓn triÕt häc cña nh©n lo¹i. C.M¸c vμ Ph.¡ngghen ®· kÕ thõa mét c¸ch cã phª ph¸n nh÷ng thμnh tùu t duy nh©n lo¹i, s¸ng t¹o nªn chñ nghÜa duy vËt triÕt häc triÖt ®Ó, kh«ng ®iÒu hoμ víi chñ nghÜa duy t©m vμ phÐp siªu h×nh. §Ó x©y triÕt häc duy vËt biÖn chøng, M¸c ®· ph¶i c¶i c¶ chñ nghÜa
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
duy vËt cò vμ c¶ phÐp biÖn chøng duy t©m cña Hªghen. §ã lμ mét cuéc c¸ch m¹ng thËt sù trong häc thuyÕt vÒ x· héi, mét trong nh÷ng yÕu tè chñ yÕu cña bíc ngoAEt c¸ch m¹ng mμ M¸c vμ ¡ngghen ®· thùc hiÖn trong triÕt häc. V× vËy em nghiªn cøu vÊn ®Ò “Ph©n tÝch thùc chÊt cña cuéc c¸ch m¹ng trªn lÜnh vùc triÕt häc do M¸c - ¡ngghen thùc hiÖn – ý nghÜa cña vÊn ®Ò ®ã” cho bμi tiÓu luËn cña m×nh. Néi dung 1. VÊn ®Ò c¬ b¶n cña triÕt häc TriÕt häc lμ hÖ thèng nh÷ng quan ®iÓm chung vÒ thÕ giíi, nã xuÊt hiÖn vμo thêi kú ph¸t sinh vμ ph¸t triÓn cña x· héi chiÕm h÷u n« lÖ ë thêi cae ®¹i, vμo kho¶ng tõ thÕ kû VIII ®Õn thÕ kû VI tr íc c«ng nguyªn víi nh÷ng thμnh tùu rùc rì trong c¸c nÒn triÕt häc cae ®¹i ë Trung Quèc, Ên §é vμ Hy L¹p. Trong gÇn 3000 n¨m tån t¹i vμ ph¸t triÓn, triÕt häc cã nhiÒu tr êng ph¸i vμ hÖ thèng kh¸c nhau. C¸c hÖ thèng vμ tr êng ph¸i ®ã ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ – x· héi, chÝnh trÞ vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c¸c tri thøc khoa häc tù nhiªn cña c¸c níc.
Background image of page 2
LÏ ®¬ng nhiªn, sù ph¶n ¸nh ®ã tuú thuéc vμo lËp tr êng cña c¸c giai cÊp nhÊt ®Þnh.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 21

T032 - L i m u Trit hc ra i v pht trin cho n nay c lch s gn...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online