T033 - A.M u Trong thi i x hi no, nhng ng i lao ng sn xut...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A.Më ®Çu Trong thêi ®¹i x· héi nμo, nh÷ng ngêi lao ®éng s¶n xuÊt trong c¸c ngμnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, dÞch vô c«ng nghiÖp hay nh÷ng ngêi c«ng nh©n ®Òu cã vai trß s¸ng t¹o ch©n chÝnh ra lÞch sö vμ lμ nh÷ng ngêi gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh s¸ng t¹o c«ng cô s¶n xuÊt, gÝa trÞ thAEng d vμ chÝnh trÞ x· héi. Chñ nghÜa x· héi khoa häc lμ mét trong ba bé phËn cÊu thμnh cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin ®· nghiªn cøu mét c¸ch toμn diÖn vÒ c¸c quy luËt chÝnh trÞ x· héi cña qu¸ tr×nh ph¸t sinh, h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi céng s¶n chñ nghÜa. Trong ®ã, chñ nghÜa x· héi khoa häc ®· tËp chung nghiªn có nh÷ng nguyªn t¾c c¨n b¶n, nh÷ng ®iÒu kiÖn, con ®êng, h×nh thøc, ph¬ng ph¸p ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n ®Ó thùc hiÖn chuyÓn biÕn tõ chñ nghÜa t b¶n sang chñ nghÜa x· héi. Tõ vai trß to lín cña giai cÊp c«ng nh©n, viÖc kh¼ng ®Þnh sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n cã ý nghÜa quan träng c¶ vÒ lý luËn lÉn thùc tiÔn. Tríc sù khñng ho¶ng vμ sôp ®ae cña chñ nghÜa x· héi ë §«ng ¢u vμ Liªn x«, nhiÒu ngêi ®· béc lé sù dao ®éng vμ hoμi nghi vÒ sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n. Bän c¬ héi xÐt l¹i vμ c¸c thÕ 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
lùc chèng céng cã c¬ héi míi ®Ó phñ nhËn sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n, vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n vμ chñ nghÜa x· héi. Trong giai ®o¹n míi hiÖn nay, c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®ang diÔn ra trªn toμn thÕ giíi, chñ nghÜa x· héi ®ang ë trong thêi kú tho¸i trμo, thêi ®¹i ngμy nay vÉn ®ang lμ thêi ®¹i qu¸ ®é tõ chñ nghÜa t b¶n lªn chñ nghÜa x· héi trªn ph¹m vi toμn thÕ giíi cßn ®ang cã nhiÒu biÕn ®éng, tiªu cùc. .. th× vÊn ®Ò lμm s¸ng tá sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n ®îc ®AEt ra trë nªn bøc thiÕt h¬n bao giê hÕt, c¶ trªn hai ph¬ng diÖn: lý luËn vμ thùc tiÔn. Sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n lμ mét ph¹m trï c¬ b¶n nhÊt cña chñ nghÜa x· héi khoa häc, do ®ã nã ®· ®îc C.M¸c - Ph.¡ngghen vμ Lªnin nghiªn cøu vμ ph¸t triÓn hÕt søc hoμn thiÖn trong trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña lÞch sö thÕ giíi. XÐt trªn ph- ¬ng diÖn lÞch sö, nh÷ng nhËn ®Þnh vμ lý luËn cña c¸c «ng vÒ giai cÊp c«ng nh©n cã t¸c dông to lín vμ ®óng ®¾n.Cßn ®èi víi níc ta, vÊn ®Ò trªn ®îc §¶ng ta rÊt chó träng. V× thÕ, sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n kh«ng chØ thÓ hiÖn râ trong c¸c v¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc, mμ ®©y cßn lμ mét trong nh÷ng ®Ò tμi nghiªn cøu khoa häc cña nhiÒu nhμ lý luËn, nhμ nghiªn cøu lÞch sö, vμ cña nhiÒu thÕ hÖ c«ng nh©n, sinh viªn.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 40

T033 - A.M u Trong thi i x hi no, nhng ng i lao ng sn xut...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online