T034 - L i m u Hin nay trn th gii ang din ra cuc chy ua pht...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu HiÖn nay trªn thÕ giíi ®ang diÔn ra cuéc ch¹y ®ua ph¸t triÓn kinh tÕ rÊt s«i ®éng, c¸c níc nhanh chãng thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ nh»m ®a kinh tÕ ph¸t triÓn trong ®ã con ngêi lμ vÞ trÝ trung t©m. Muèn vËy c¸c níc kh«ng cßn con ®êng nμo kh¸c lμ ph¶i thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®aÞi ho¸. Do vËy vÊn ®Ò c«ng nghiÖp ho¸ lμ vÊn ®Ò chung mang tÝnh toμn cÇu khiÕn mäi ngêi ®Òu ph¶i quan taam nghiªn cøu nã. Thùc tÕ lÞch sö ®· chøng minh r»ng, ph¸t triÓn kinh tÕ lμ quy luËt kh¸ch quan cña tån t¹i vμ ph¸t triÓn x· héi loμi ngêi vμ bÊt cø ë giai ®o¹n nμo, ë bÊt kú ®Êt níc nμo kh«ng lo¹i trõ c¸c níc giμu m¹nh vÒ kinh tÕ suy ®Õn cïng ®Õu ®îc b¾t ®Çu vμo quyÕt ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ nghÜa lμ ph¶i b¾t ®Çu tõ ph¬ng thøc s¶n xuÊt. VÊn ®Ò kh¸ch nhau gi÷a c¸c níc chØ lμ ë môc tiªu, néi dung vμ c¸ch thøc ph¸t triÓn, cã sù kh¸c nhau vÒ tèc ®é vÒ hiÖu qu¶ vμ trªn thùc tÕ chØ mét sè Ýt níc c«ng nghiÖp ho¸ thμnh c«ng. Nh ta ®· biÕt mçi ph¬ng thøc s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh ®Òu cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt t¬ng øng. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña mét x· héi nhÊt ®Þnh thêng ®îc hiÓu lμ toμn bé vËt chÊt cña lùc loùng s¶n xuÊt cïng víi kÕt cÊu cña x· héi ®· ®¹t ®îc tr×nh ®é x· héi t¬ng øng. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña mét x· héi tån t¹i trong ph¹m vi c¸c quan hÖ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh nªn nã mang dÊu Ên vμ chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c quan hÖ s¶n xuÊt trong viÖc tae chøc qu¸ tr×nh c«ng nghÖ.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Trong c¬ cÊu x· héi v× vËy kh¸i niÖm c¬ së vËt chÊt kü thuËt g¾n bã chAEt chÏ víi c¸c h×nh thøc x· héi cña nã. §AEc tr ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña ph¬ng thøc tr íc thêi c«ng nghiÖp t b¶n cßn thñ c«ng l¹c hËu. Cßn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nÒn s¶n xuÊt lín, hiÖn ®¹i chØ cã thÓ lμ nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i c©n ®èi phï hîp dù trªn tr×nh ®é khoa häc kü thu¹at c«ng nghÖ ngμy cμng cao. §Ó cã c¬ së vËt chÊt vμ kü thuËt nh vËy c¸c níc ®ang ph¸t triÓn cÇn ph¶i tiÕn hμnh c«ng nghiÖp ho¸. Níc ta thuéc vμo nhãm ®ang ph¸t triÓn, lμ mét trong nh÷ng níc nghÌo nhÊt thÕ giíi, n«ng nghiÖp l¹c hËu cßn cha tho¸t khái x· héi truyÒn thèng ®Ó sang "x· héi v¨n minh c«ng nghiÖp". Do ®ã kh¸ch quan ph¶i tiÕn hμnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ lμ néi dung, ph¬ng thøc lμ con ®êng ph¸t triÓn nhanh cã hiÖu qu¶. §èi víi níc ta qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ cßn g¾n chAEt víi hiÖn ®¹i ho¸, nã lμm cho x· héi chuyÓn tõ x· héi truyÒn thèng sang x· héi hiÖn ®¹i lμm biÕn ®aei c¨n b¶n bé mAEt cña x· héi trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi, chÝnh trÞ…
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 21

T034 - L i m u Hin nay trn th gii ang din ra cuc chy ua pht...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online