{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T035 - M c lc Tran g Li m u Ch ng I Cch nhn tng th v thuyt...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Môc lôc Tran g Lêi më ®Çu 2 Ch¬ng I: C¸ch nh×n taeng thÓ vÒ thuyÕt con ngêi 3 1. B¶n chÊt con ngêi lμ taeng hoμ nh÷ng mèi quan hÖ x· héi 3 2.Ngêi lao ®éng lμ yÕu tè quyÕt ®Þnh lùc lîng s¶n xuÊt 4 3. Vai trß cña con ngêi trong c¸c Doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay 5 4. Môc ®Ých cña t¹o ®éng lùc ngêi lao ®éng trong c¸c Doanh nghiÖp 7 Ch¬ng II. ¸p dông thùc tiÔn qu¶n lý trong quan hÖ con ngêi vμo ®iÒu kiÖn c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 8 1. Thùc tr¹ng vÒ quan hÖ con ngêi trong c¸c doanh nghiÖp n- íc ta 8 2. Gi¶i ph¸p chiÕn lîc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong Doanh nghiÖp 10 KÕt luËn 13 Tμi liÖu tham kh¶o 14 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu ViÖt Nam tiÕn hμnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc tõ mét nÒn kinh tÕ cßn phae biÕn lμ s¶n xuÊt nhá, ruéng ®Êt canh t¸c b×nh qu©n ®Çu ngêi thÊp,tμi nguyªn kho¸ng s¶n tuy ®a d¹ng phong phó, song tr÷ lîng kh«ng lín nh nhiÒu níc kh¸c, c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cßn nghÌo, l¹i bÞ chiÕn tranh tμn ph¸ nAEng nÒ, ®ang ®øng tr - íc nguy c¬ tôt hËu ngμy cμng xa h¬n vÒ kinh tÕ, khoa häc, kü thuËt so víi c¸c níc ph¸t triÓn. V× vËy, nÒn kinh tÕ muèn ph¸t triÓn nhanh, m¹nh vμ bÒn v÷ng, th× ph¶i ph¸t huy tèt mäi nguån lùc, nh- ng quan träng nhÊt lμ ph¶i biÕt ph¸t huy ngußn lùc con nguêi. Ngμy nay, nhiÒu níc ®ang tiÕn vμo lμn sãng v¨n minh míi, víi nÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, khoa häc, kü thuËt c«ng nghÖ tiªn tiÕn. NhiÒu níc c¸ch ®©y mÊy chôc n¨m cã ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp h¬n ViÖt Nam, 2
Background image of page 2
nhng hä ®· ph¸t triÓn nhanh chãng nhê cã chiÕn lîc phï hîp, cã nh÷ng chÝnh s¸ch kh«n ngoan, n¨ng ®éng. NhiÒu quèc gia vèn cïng nghÌo vÒ tμi nguyªn kho¸ng s¶n, nhng nhê biÕt ph¸t huy yÕu tè con ngêi, ®AEt con ngêi ë vÞ trÝ trung t©m trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi, nªn ®· v¬n lªn ®uaei kÞp vμ vît c¸c níc kh¸c. Do lÇn ®Çu viÕt mét bμi tiÓu luËn mang tÝnh chÊt khoa häc nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, RÊt mong sù gióp ®ì ®ãng gãp cña thÇy c« trong khoa. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n. Sinh viªn : TrÇn H¶i S¬n Ch¬ng I: C¸ch nh×n taeng thÓ vÒ thuyÕt Con ngêi Con ngêi lμ chñ thÓ s¸ng t¹o ra mäi gi¸ trÞ vËt chÊt vμ tinh thÇn cña x· héi. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt, con ngêi võa lμ chñ thÓ tae chøc nÒn s¶n xuÊt x· héi, võa tham gia vμo 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt víi t c¸ch lμ mét yÕu tè cña lùc lîng s¶n xuÊt. Víi ý nghÜa ®ã, con ngêi chÝnh lμ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù vph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. Lao ®éng s¶n xuÊt lμ ho¹t ®éng c¬ b¶n, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh nhÊt trong toμn bé c¸c ho¹t ®éng cña con ngêi 1. B¶n chÊt con ngêi lμ taeng hoμ nh÷ng quan hÖ x· héi.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

T035 - M c lc Tran g Li m u Ch ng I Cch nhn tng th v thuyt...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online