{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T036 - L i ni u T i sao li phi nghin cu v phm tr con ng i v...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu T¹i sao l¹i ph¶i nghiªn cøu vÒ ph¹m trï con ngêi vμ vÊn ®Ò vÒ con ngêi trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc trong khi thÕ giíi ®· tr¶i qua hai cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt vÜ ®¹i vμ trªn thÕ giíi ®· cã rÊt nhiÒu, rÊt nhiÒu níc ®· trë thμmh nh÷ng níc c«ng nghiÖp lín. Ph¶i ch¨ng ®ã lμ v× c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lμ ph¬ng thøc duy nhÊt ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÕ giíi vμ bÊt kú mét quèc gia nμo bá qua qu¸ tr×nh nμy ®Òu sÏ trë nªn qu¸ chËm, qu¸ l¹c hËu so víi bíc ®i cña thÕ giíi? Vμ ph¶i ch¨ng gièng nh c¸c quèc gia kh¸c, ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoμi quy luËt chung ®ã? Nhng quan träng h¬n c¶, ph¶i ch¨ng con ngêi lμ chñ thÓ, lμ mÊu chèt, lμ ®iÓm khëi ®Çu còng nh lμ c¸i ®Ých cña qu¸ tr×nh l©u dμi nμy? §óng lμ trªn thùc tÕ ë nhiÒu quèc gia c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®· t¹o ra nhiÒu thμnh tùu khoa häc kh«ng thÓ phñ nhËn ®îc . Ch¼ng h¹n viÖc sö dông n¨ng lîng nguyªn tö, n¨ng lîng mAEt trêi ®· lμm gi¶m sù phô thuéc cña con ngêi vμo nguån n¨ng lîng kho¸ng s¶n; sù ra ®êi cña c¸c vËt liÖu taeng hîp kh«ng nh÷ng gióp con ngêi gi¶m phô thuéc vμo tμi nguyªn thiªn nhiªn kh«ng t¸i sinh ®îc mμ cung cÊp cho con ngêi nguån vËt liÖu míi cã tÝnh n¨ng u viÖt h¬n vμ t¸i sinh ®îc. Nhê ph¸t minh con ngêi sö dông nguån vËt liÖu míi nμy mμ con ngêi ®· cã thÓ thu nhá m¸y tÝnh ®iÖn tö xuèng hμng v¹n lÇn vÒ thÓ tÝch ®ång thêi t¨ng hiÖu n¨ng cña nã lªn hμng chôc v¹n lÇn so
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
víi ba chôc n¨m tr íc. Sù ra ®êi vμ xuÊt hiÖn c¸c lo¹i vËt liÖu míi ®ang ngμy cμng trë thμnh nh©n tè v« cïng quan träng cña sù ph¸t triÓn søc s¶n xuÊt x· héi vμ tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ. Cïng víi qu¸ tr×nh tù ®éng ho¸, tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ cho thÊy kh¶ n¨ng loμi ngêi sÏ tiÕn tíi mét x· héi cña c¶i tu«n ra dμo d¹t. Cßn ë ViÖt Nam th× sao? Cho ®Õn nay,ViÖt Nam vÉn thuéc lo¹i nh÷ng níc nghÌo nhÊt thÕ giíi, nÒn kinh tÕ vÉn ë t×nh tr¹ng l¹c hËu, cßn mang tÝnh chÊt tù cÊp, tù tóc, ®Êt níc cha ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi, l¹m ph¸t cßn ë møc cao, s¶n xuÊt cha aen ®Þnh, t×nh h×nh mÊt c©n ®èi vÉn nghiªm träng, béi chi ng©n s¸ch cßn lín, tèc ®é t¨ng d©n sè cao, lao ®éng thÊt nghiÖp hoAEc kh«ng ®ñ viÖc lμm ngμy cμng t¨ng (6,28% d©n sè thμnh thÞ thÊt nghiÖp), ®êi sèng nh©n d©n cßn nhiÒu khã kh¨n; taeng s¶n phÈm quèc d©n (GDP) tÝnh theo ®Çu ngêi thuéc lo¹i thÊp nhÊt thÕ giíi: 220USD n¨m 1993 vμ 428 USD n¨m 2001 thÊp h¬n Lμo 1700USD, Bangladesh 1410USD, Th¸ilan 5757USD, Malaysia 8513, §μi Loan 17495, tèc ®é t¨ng b×nh qu©n chËm h¬n nhiÒu níc trong khu vùc. G¾n liÒn víi nÒn kinh tÕ ®ã lμ lèi lμm ¨n
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 39

T036 - L i ni u T i sao li phi nghin cu v phm tr con ng i v...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online