T037 - A Phn m u B c vo th k mi mt cu hi ln ang ni cm trong...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A. PhÇn më ®Çu Bíc vμo thÕ kû míi, mét c©u hái lín ®ang naei cém trong t duy chÝnh trÞ lμ: ThÕ giíi sÏ sèng nh thÕ nμo víi níc Mü lªn ng«i ®Õ chÕ vμ níc Mü sÏ hμnh sö thÕ nμo víi phÇn cßn l¹i cña thÕ giíi. Mét sù mÊt c©n b»ng lín ®ang diÔn ra trªn mäi lÜnh vùc < chÝnh trÞ - kinh tÕ - v¨n ho¸ - nghÖ thuËt - t«n gi¸o. ..> díi mét gãc ®é, trªn tÇm bao qu¸t vÜ m« nhÊt, còng nh Èn chøa len lái díi mäi tÇng nÊc vi m« nhÊt. §©y lμ nçi b¶n kho¶n, bøc xóc tíi møc ¸m ¶nh trong ®êi sèng tinh thÇn cña nh©n lo¹i. TÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò trªn ®©y sÏ ®îc tÇn nμo s¸ng tá, hÖ thèng qua viÖc t×m hiÓu, hÖ thèng “ý thøc vμ vai trß cña nã trong ®êi sèng x· héi". * §èi víi mçi con ngêi nãi riªng vμ quèc gia trªn thÕ giíi t¹i sao l¹i kh«ng muèn cã mét x· héi c«ng b»ng - v¨n minh víi nh÷ng con ngêi v¨n minh, mét x· héi kh«ng cã sù bãc lét, trμ ®¹p. §Ó hiÓu râ vÊn ®Ò ta ®i sau vμo nghiªn cøu ®Ò tμi: "ý thøc vμ vai trß cña ý thøc trong ®êi sèng x· héi. 1. Néi dung vμ tÝnh chÊt cña ý thøc x· héi. a. Kh¸i niÖm ý thøc . 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
§Ò tμi ®i s©u nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò naei cém trong x· héi ngμy nay qua nh÷ng t×nh th¸i biÓu hiÖn cña ý thøc. 2
Background image of page 2
B. PhÇn néi dung I. ý thøc vμ tÝnh chÊt cña ý thøc * Chñ nghÜa duy t©m vμ t«n gi¸o cho r»ng ý thøc cã mét cuéc sèng riªng, tån t¹i t¸ch biÖt vËt chÊt thËm chÝ quy ®Þnh, sinh ra vËt chÊt. * Chñ nghÜa duy vËt tÇm thêng cho r»ng ý thøc còng lμ mét d¹ng vËt chÊt. *Chñ nghÜa duy vËt cËn ®¹i ®· thÊy ®îc ý thøc ph¶n ¸nh thÕ giíi kh¸ch quan, ®· chØ ra ®îc kÕt cÊu cña ý thøc song l¹i cha thÊy nguån gèc x· héi vμ vai trß x· héi cña ý thøc. * Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng ®· kÕ thõa, ph¸t triÓn, kh¾c tôc nh÷ng quan niÖm trªn ®a ra ®Þnh nghÜa khoa häc vÒ ý thøc. + ý thøc lμ sù ph¶n ¸nh s¸ng t¹o thÕ giíi kh¸ch quan vμo bé n·o ngêi th«ng qua lao ®éng vμ ng«n ng÷. + ý thøc lμ toμn bé ho¹t ®éng tinh thÇn cña con ngêi bao gåm tõ c¶m gi¸c cho tíi t duy, lý luËn trong ®ã tri thøc lμ ph¬ng thøc tån t¹i cña ý thøc. b. Nguån gèc ý thøc . 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
* Nguån gèc tù nhiªn. Tríc M¸c nhiÒu nhμ duy vËt tuy kh«ng thõa nhËn tÝnh chÊt siªu tù nhiªn cña ý thøc, song do khoa häc cha ph¸t triÓn nªn còng ®· kh«ng gi¶i thÝch ®óng nguån gèc vμ b¶n chÊt cña ý thøc. Dùa trªn nh÷ng thμnh tùu cña khoa häc tù nhiªn nhÊt lμ sinh lýb häc thÇn kinh, chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng kh¼ng ®Þnh r»ng ý thøc lμ mét thuéc tÝnh cña vËt chÊt nhng kh«ng ph¶i cña mäi d¹ng vËt chÊt mμ chØ lμ thuéc tÝnh cña mét d¹ng vËt chÊt sèng cã tae chøc cao lμ bé ãc ngêi. Bé ãc ngêi lμ c¬ quan vËt chÊt cña ý thøc. ý
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

T037 - A Phn m u B c vo th k mi mt cu hi ln ang ni cm trong...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online