T038 - T iu lun trit hc Li ni u Vn ho v kinh doanh l mi...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc Lêi nãi ®Çu V¨n ho¸ vμ kinh doanh lμ mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i nhng nã dêng nh t¸ch b¹ch nhau. Trong mét doanh nghiÖp ta tëng chõng nã kh«ng liªn quan ®Õn nhau nhng thùc chÊt nã cã quan hÖ mËt thiÕt, t¸c ®éng lÉn nhau trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nã cã mét néi dung hÕt søc phong phó vμ ®a d¹ng. B¶n th©n ho¹t ®éng kinh doanh, díi mçi h×nh thøc lμ mét ho¹t ®éng v¨n ho¸ bëi nã ®· ®¸p øng nhu cÇu cÇn thëng thøc cña con ngêi. YÕu tè v¨n ho¸, trong kinh doanh chÝnh lμ ho¹t ®éng ®em c¸i ®Ñp, tiÖn nghi, hiÖn ®¹i tíi mäi ngêi, mäi nhμ. ChÝnh c¸i yªu cÇu ngμy cμng cao vÒ chÊt lîng, ngμy cμng nhiÒu vÒ sè lîng cña ngêi tiªu dïng ®· kÝch thÝch sù s¸ng t¹o sù cè g¾ng mÖt mái cña c¸c nhμ tham gia ho¹t ®éng kinh doanh. YÕu tè v¨n ho¸ trong kinh doanh cßn thÓ hiÖn sù giao lu v¨n ho¸ c¸c vïng miÒn trong níc mμ cßn ®a níc ta héi nhËp víi c¸c níc kh¸c nã cã tÝnh toμn cÇu. Trong kinh doanh cã v¨n ho¸ cßn thÓ hiÖn râ nÐt trong mèi quan hÖ gi÷a c¸c ngêi lμm kinh doanh. Nã cßn thÓ hiÖn c¸i t©m lμ b¶n chÊt cña v¹n ho¸ cña ngêi tham gia kinh doanh. Nã cßn chÝnh lμ thíc ®o tr×nh ®é v¨n ho¸, gi¸o dôc, t×nh c¶m vμ tr¸ch nhiÖm cña ngêi kinh doanh tr íc vËn mÖnh cña kh¸cg hμng. Bªn thÒm thÕ kû 21, ViÖt Nam ®· cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ®· ®ang vμ thùc hiÖn ®óng ®iÒu ®ã ®óng tr¸ch nhiÖm vμ 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc l¬ng t©m cña mét nhμ doanh nghiÖp. Hä ®· ®îc c«ng nhËn lμ hμng ViÖt Nam chÊt lîng cao vμ cßn ®¹t ®îc nh÷ng danh hiÖu do nhμ qu¶n lý chÊt lîng c«ng nhËn nh ISO 9000, 9001. . Kh«ng nh÷ng hä ®îc ngêi tiªu dïng trong níc chÊp nhËn mμ cßn xuÊt khÈu ra c¸c níc b¹n. §iÓn h×nh nhá nh lμ C«ng ty thiÕt bÞ I " Trung t©m thiÕt bÞ ®å ch¬i mÇm non". 2
Background image of page 2
TiÓu luËn triÕt häc I. V¨n ho¸ kinh doanh: 1. Quan hÖ gi÷a v¨n ho¸ vμ kinh doanh. Mèi quan hÖ gi÷a v¨n ho¸ vμ kinh doanh lμ mét mèi quan hÖ bae sung cho nhau vμ t¸c ®éng lÉn nhau nhng nã l¹i dêng nh t¸ch b¹ch nhau, kh«ng liªn quan ®Õn nhau. §· cã nhiÒu thêi vμ c¶ ngμy nay n÷a, vÉn tån t¹i nhiÒu ý kiÕn, cho r»ng "v¨n ho¸" dêng nh chØ lμ mét c¸i g× ®ã mμ khi ngêi ta cã mét ®êi sèng vËt chÊt kh¸ ®Çy ®ñ th× míi cÇn quan t©m vμ ph¸t triÓn nã vμ chØ coi "v¨n ho¸" nh mét viÖc n©ng cao ®êi sèng cho thªm phong phó. Nªn "v¨n ho¸" lóc ®ã dêng nh bÞ l·ng quªn, mμ cã nhí ch¾c h¼n chØ lμ mét yÕu tè "gi¶i trÝ" thªm. Nhng khi chóng ta nh×n nhËn vμo nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ ë nhiÒu níc trªn thÕ giíi, qua nh÷ng thêi gian qua th× viÖc t¸ch têi yÕu tè "v¨n ho¸" ra khái kinh doanh th× sù ph¸t triÓn kinh tÕ dêng nh kh«ng ph¸t triÓn cho l¾m, mμ cã thÓ nã sÏ lu«n dËm ch©n t¹i chç. Mμ nã cßn dÉn tíi kinh tÕ kh«ng thÓ ph¸t
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 11

T038 - T iu lun trit hc Li ni u Vn ho v kinh doanh l mi...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online