T039 - Li m u Th gii ang trong qu trnh ton cu ho,khu vc ho...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu ThÕ giíi ®ang trong qu¸ tr×nh toμn cÇu ho¸,khu vùc ho¸ nÒn kinh tÕ.TiÕn tr×nh toμn cÇu ho¸ më ra cho c¸c quèc gia c¶ nh÷ng quèc gia ph¸t triÓn vμ ®ang ph¸t triÓn nh÷ng c¬ héi thóc ®Èy t¨ng tr ëng kinh tÕ vμ ph¸t triÓn x· héi.,Héi nhËp quèc tÕ võa lμ c¬ héi ®ång thêi còng lμ th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong c«ng cuéc t×m ®îc chç ®øng cña m×nh trªn thÞ tr êng quèc tÕ.Tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc ta cßn thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c níc trong khu vùc vμ thÕ giíi.Mét trong nh÷ng yÕu kÐm hiÖn nay cña toμn nÒn kinh tÕ nãi chung vμ cña c¸c doanh nghiÖp nãi riªng ®ã lμ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr êng c¶ trong níc lÉn níc ngoμi.ViÖc nh×n nhËn ®îc nh÷ng thuËn lîi vμ khã kh¨n cña m×nh sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam rót ra nh÷ng bμi häc bae Ých vμ t×m ®îc lêi gi¶i ®óng nhÊt trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ . NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tμi tiÓu luËn “ C¬ héi vμ th¸ch thøc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay ”.Bμi viÕt cña em sÏ ®Ò cËp vÒ c¬ héi vμ th¸ch thøc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tr íc hiÖp ®Þnh th¬ng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
m¹i song ph¬ng (H§TM) ViÖt-Mü,viÖc gia nhËp AFTA.§Ó hoμn thμnh ®Ò tμi nμy em nhËn ®îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« trong khoa Qu¶n Lý Doanh NghiÖp ®AEc biÖt lμ thÇy Ph¹m V¨n Minh em xin ch©n thμnh c¸m ¬n c¸c thÇy c« ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoμn thμnh ®Ò tμi. Tuy nhiªn ®Ò tμi cßn nhiÒu bÊt cËp, kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt em rÊt mong ®îc sù gãp ý ch©n thμnh cña c¸c thÇy c« ®Ó ®Ò tμi ®îc ®i vμo thùc tiÔn . PhÇn I C¬ héi vμ th¸ch thøc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tr íc hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt-Mü. I/Sù ra ®êi cña hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i song ph¬ng ViÖt-Mü. Chóng ta biÕt r»ng ®èi víi quan hÖ ViÖt Nam-Hoa Kú th× mét sù hîp t¸c b×nh ®¼ng cïng cã lîi trong lÜnh vùc kinh tÕ th ¬ng m¹i sÏ gióp hai níc mau chãng khÐp l¹i qu¸ khø ,nh×n vÒ t¬ng lai v× lîi Ých chung cña hai d©n téc.Tuy nhiªn, nÕu trong quan hÖ ngo¹i giao ®· ®¹t ®îc nh÷ng thμnh tÝch nhÊt ®Þnh nh b·i bá lÖnh cÊm vËn vμo n¨m 1994, b×nh thêng ho¸ quan hÖ hai níc vμo n¨m 1995,thμnh lËp ®¹i sø qu¸n hai níc vμo n¨m 1997, th× trong quan hÖ kinh tÕ bao gåm th¬ng m¹i vμ ®Çu t l¹i ph¸t triÓn kh¸ chËm ch¹p, cha t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña hai níc.ChÝnh v× thÕ
Background image of page 2
H§TM song ph¬ng ViÖt-Mü ®îc ký kÕt ngμy 14/7/2000 ®¸nh d©ó mét bíc tiÕn míi trong quan hÖ kinh tÕ ViÖt Nam-Hoa Kú.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

T039 - Li m u Th gii ang trong qu trnh ton cu ho,khu vc ho...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online