{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T040 - LêI NãI §ÇU LêI Tõ ngµy ®Êt n íc ta cã...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LêI NãI §ÇU LêI Tõ ngµy ®Êt n íc ta cã sù ®æi míi vÒ kinh tÕ , chuyÓn tõ kinh Tõ tÕ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr êng nhiÒu thµnh phÇn, tù do ho¹ch tÕ ®éng vµ h¹ch to¸n nªn ®Êt n íc còng cã nhiÒu thay ®æi. Sù thay ®æi ®éng nµy ®· mang l¹i cho ®Êt n íc nhiÒu thµnh tùu vÒ kinh tÕ còng nh x· nµy héi. Nh ng xÐt ®Õn tÝnh hai mÆt cña vÊn ®Ò th× c¬ chÕ thÞ tr êng héi. bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®îc th× còng cßn nh÷ng mÆt cha ®îc : Mét bªn trong nh÷ng mÆt cha ®îc ®ã lµ nh÷ng mÆt ®ã lµ t×nh tr¹ng sinh t rong viªn ra tr êng thÊt nghiÖp ngµy cµng t¨ng, vÊn ®Ò x· héi mµ gÇn nh viªn kh«ng cã trong nÒn kinh tÕ bao cÊp. k h«ng §Êt n íc muèn ph¸t triÓn th× ph¶i ®i lªn tõ lao ®éng, mµ sinh viªn lµ lùc l îng lao ®éng trÎ, n¨ng ®éng, dåi dµo vµ ®îc ®µo t¹o. V× viªn vËy ®©y lµ nguån nh©n lùc rÊt quan träng cÇn ®îc sö dông mét c¸ch vËy hîp lý hiÖu qu¶. hîp T×nh tr¹ng sinh viªn thÊt nghiÖp sÏ ¶nh h ëng rÊt nhiÒu ®Õn T×nh t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt n íc. VÊn ®Ò nµy t×nh nguyªn nh©n do ®©u, ph¶i ch¨ng lµ: - T r×nh ®é cña sinh viªn kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu ngµy mét cao cña c«ng viÖc, do chÊt l îng ®µo t¹o thÊp cña c¸c tr êng ®¹i häc,cao cña ®¼ng ? ®¼ng - Do l îng cung lín h¬n cÇu vÒ nguån lao ®éng ? - Do chÝnh s¸ch cña nhµ n íc cha hîp lý trong viÖc sö dông lao ®éng ? ®éng - Do sù chñ quan cña sinh viªn kh«ng muèn c«ng t¸c t¹i nh÷ng vïng xa, khã kh¨n ? vïng VÊn ®Ò nµy ®îc nh×n nhËn ë nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau v× mçi VÊn ngêi cã mét quan ®iÓm kh¸c nhau. §iÒu nµy x¶y ra lµ v× vÒ mÆt ng nhËn thøc chñ thÓ cha nh×n nhËn vÊn ®Ò mét c¸ch toµn diÖn, tæng nhËn thÓ mµ chØ nh×n ë mét phÝa nhÊt ®Þnh.Do vËy bµi tiÓu luËn nµy t hÓ em sÏ " VËn dông quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc M¸c _ Lª em Nin ®Ó gi¶i thÝch nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò thÊt nghiÖp cña N in t hÊt sinh viªn sau khi ra tr êng". sinh PhÇn néi dung cña bµi tiÓu luËn sÏ gåm c¸c môc sau : Ch ¬ng I : PhÇn néi dung I. II. I I. III. Quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc M¸c _ Lª Nin Quan Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò sinh viªn ra tr êng thÊt nghiÖp. Nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò Nguyªn Ch ¬ng II : KÕt luËn vµ mét sè gi¶i ph¸p Ch T rong lÇn viÕt nµy bµi tiÓu luËn cña em ch¾c ch¾n cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt. Em kÝnh mong nhËn ®îc nhiÒu ý kiÕn phª b×nh cña k hiÕm c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn tèt h¬n trong nh÷ng lÇn c¸c viÕt sau. Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« viÕt gi¸o trong khoa ®· gióp em hoµn thµnh tèt bµi tiÓu luËn nµy. gi¸o Ch ¬ng I : PhÇn néi dung Ch I. Quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc Mac _ Lª Nin T rong sù tån t¹i cña thÕ giíi quanh ta, mäi sù vËt vµ hiÖn t îng ®Òu cã mèi liªn hÖ vµ t¸c ®éng qua l¹i víi nhau chø kh«ng t¸ch rêi ®Òu nhau, c« lËp nhau. nhau, N h chóng ta ®· biÕt “ Quan ®iÓm toµn diÖn” lµ quan ®iÓm ®îc rót ra tõ nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn. rót M uèn nhËn thøc hoÆc ho¹t ®éng thùc tiÔn ®óng vÒ ®èi t îng nµo ®ã ph¶i tÝnh ®Õn nh÷ng mèi liªn hÖ trong sù tån t¹i cña ®èi t îng, ®ã ®Ò phßng kh¾c phôc quan ®iÓm phiÕn diÖn Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt , hiÖn t îng lµ mèi liªn hÖ cña b¶n th©n thÕ giíi vËt chÊt, kh«ng do bÊt cø ai quy ®Þnh vµ tån t¹i ®éc lËp víi t hÕ ý thøc. Trªn thÕ giíi nµy cã rÊt nhiÒu mèi liªn hÖ ch¼ng h¹n nh mèi t høc. liªn hÖ gi÷a sù vËt vµ hiÖn t îng vËt chÊt, gi÷a c¸i vËt chÊt vµ c¸i l iªn tinh thÇn. C¸c mèi liªn hÖ ®Òu lµ sù ph¶n ¸nh nh÷ng t¸c ®éng qua t inh l¹i, ph¶n ¸nh sù quy ®Þnh lÉn nhau gi÷a c¸c sù vËt hiÖn t îng cña thÕ l¹i, giíi khch quan. giíi K h«ng chØ cã vËy, c¸c mèi liªn hÖ cßn cã tÝnh nhiÒu vÎ ( ®a d¹ng) + Mèi liªn hÖ bªn trong vµ bªn ngoµi + Mèi liªn hÖ c¬ b¶n vµ kh«ng c¬ b¶n + Mèi liªn hÖ chñ yÕu vµ thø yÕu + Mèi liªn hÖ trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp ë t hÕ giíi cña c¸c mèi liªn hÖ, mèi liªn hÖ bªn ngoµi tøc lµ sù t¸c ®éng lÉn nhau gi÷a c¸c sù vËt, mèi liªn hÖ bªn trong tøc lµ sù t¸c ®éng ®éng qua l¹i lÉn nhau cña c¸c mÆt, c¸c yÕu tè, c¸c bé phËn bªn trong ®éng cña sù vËt. Cã mèi liªn hÖ c¬ b¶n thuéc vÒ b¶n chÊt cña sù vËt, cña ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh, cßn mèi liªn hÖ kh«ng c¬ b¶n chØ ®ãng ®ãng vai trß phô thuéc, kh«ng quan träng. §«i khi l¹i cã mèi liªn hÖ chñ vai yÕu hoÆc thø yÕu. ë ®ã cßn cã mèi liªn hÖ trùc tiÕp gi÷a hai hoÆc yÕu nhiÒu sù vËt vµ hiÖn t îng, cã mèi liªn hÖ gi¸n tiÕp trong ®ã cã c¸c sù nhiÒu vËt vµ hiÖn t îng t¸c ®éng lÉn nhau th«ng qua nhiÒu kh©u trung vËt gian. gian. K hi nghiªn cøu hiÖn t îng kh¸ch quan, chóng ta cã thÓ ph©n chia c¸c mèi liªn hÖ ra thµnh tõng lo¹i nh t rªn tuú theo tÝnh chÊt ®¬n c¸c gi¶n hay phøc t¹p, ph¹m vi réng hay hÑp, vai trß trùc tiÕp hay gi¸n gi¶n tiÕp, nghiªn cøu s©u hay s¬ qua…. t iÕp, Ph©n chia c¸c mèi liªn hÖ ph¶i phô thuéc vµo viÖc nghiªn cøu cô thÓ trong sù biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn cña chóng. Hay nãi kh¸c ®i, khi t hÓ xem xÐt sù vËt th× ph¶i cã quan ®iÓm toµn diÖn tøc lµ nh×n nhËn xem sù viÖc, vÊn ®Ò ë mäi gãc c¹nh, mäi ph ¬ng diÖn. Theo Lª _ Nin sù “Muèn thùc sù hiÓu ®îc sù vËt cÇn ph¶i nh×n bao qu¸t vµ nghiªn cøu “ Muèn tÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ vµ quan hÖ gi¸n tiÕp cña sù vËt ®ã”. Chóng t Êt ta kh«ng thÓ lµm ®îc ®iÒu ®ã mét c¸ch hoµn toµn ®Çy ®ñ, nh ng sù ta vËt cÇn thiÕt ph¶i xÐt ®Õn tÊt c¶ mäi mÆt sÏ ®Ò phßng cho chóng vËt ta khái ph¹m ph¶i sai lÇm vµ cøng nh¾c” ( Lª Nin toµn tËp – NXB ta tiÕn bé) t iÕn K hi xem xÐt sù vËt hiÖn t îng th× lu«n ph¶i chó ý ®Õn quan ®iÓm toµn diÖn tøc lµ khi xem xÐt sù vËt, hiÖn t îng ph¶i nghiªn cøu mäi toµn mèi liªn hÖ vµ sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a chóng, sù t¸c ®éng qua l¹i cña mèi c¸c yÕu tè, kÓ c¶ kh©u trung gian, gi¸n tiÕp cÊu thµnh sù vËt ®ã, c¸c ph¶i ®Æt nã trong mét kh«ng gian, thêi gian cô thÓ, nghiªn cøu qu¸ ph¶i tr×nh ph¸t triÓn tõ qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ dù ®o¸n cho t ¬ng lai. ThÕ nh t r×nh ng xem xÐt toµn diÖn kh«ng cã nghÜa lµ xem xÐt trµn lan mµ ph¶i xem xÐt tõng yÕu tè cô thÓ nh ng cã tÝnh chän läc. Cã nh t hÕ chóng xem ta míi thùc sù n¾m ®îc b¶n chÊt cña sù vËt. ta Vµ c¶ khi nghiªn cøu x· héi th× còng rÊt cÇn ®Õn quan ®iÓm toµn diÖn v× c¸c mèi quan hÖ trong x· héi kh«ng c« lËp nhau, t¸ch rêi toµn nhau mµ tr¸i l¹i chóng ®an xen t¸c ®éng qua l¹i víi nhau . nhau T×nh tr¹ng sinh viªn ra tr êng thÊt nghiÖp còng lµ mét vÊn ®Ò x· héi mµ nguyªn nh©n g©y ra lµ tËp hîp cña nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng héi ¶nh h ëng ®Õn nhau. ChÝnh v× vËy, trong bµi tiÓu luËn nµy em sÏ ¶nh dïng quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc M¸c – Lª Nin ®Ó ph©n tÝch dïng t×nh tr¹ng nµy. t×nh II . Thùc tr¹ng vÒ sù thÊt nghiÖp cña sinh viªn sau khi thÊt nghiÖp ra tr êng nghiÖp êng Tõ khi ®Êt n íc ta cã chÝnh s¸ch më cöa giao l u hîp t¸c víi c¸c n íc trong khu vùc còng nh c¸c n íc trªn thÕ giíi, kinh tÕ chuyÓn sang nÒn t rong kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn tù do c¹nh tranh ph¸t triÓn ®· ph¸t huy k inh rÊt nhiÒu mÆt tÝch cùc. MÆt tÝch cùc ®¸ng chó ý lµ sù cè g¾ng v ¬n r Êt lªn cña líp thanh niªn míi ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu, ®ßi hái cña lªn c«ng viÖc.Sù më réng ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr êng thùc sù ®· mang c«ng l¹i nh÷ng c¬ héi viÖc lµm cho sinh viªn cã kh¶ n¨ng, cã n¨ng lùc, linh l¹i ho¹t. Nh ng kh«ng ph¶i mäi sinh viªn ra tr êng ®Òu cã viÖc lµm vµ ho¹t. ®©y lµ mét vÊn ®Ò ®ang ®îc quan t©m cña x· héi. C¨n cø vµo ®iÒu ®©y tra míi nhÊt cña bé GD- §T th× “n¨m 2000 c¶ n íc cã 126 tr êng ®¹i t ra häc, cao ®¼ng víi h¬n 73000 sinh viªn chÝnh qui tèt nghiÖp th× ®Õn häc, n¨m häc 2001-2003 ®· cã 157 tr êng ®¹i häc, cao ®¼ng víi gÇn 12200 n¨m sinh viªn ra tr êng’’(nguån tin trªn m¹ng Internet). KÕt qu¶ cho thÊy sinh tû lÖ chung cña sinh viªn cã viÖc lµm sau khi ra tr êng hiÖn nay lµ tû 72,47%, trong ®ã khèi kÜ thuËt c«ng nghiÖp chiÕm 79,43% n«ng 72,47%, l©m ng chiÕm 71,55%, kinh tÕ luËt chiÕm 74,8%, s ph¹m chiÕm l©m 81,5%(b¸o tiÒn phong sè 115 ra ngµy 24-3-2002). Vµ theo sè liÖu míi 81,5%(b¸o cña viÖn kinh tÕ ph¸t triÓn th× sinh viªn khèi kinh tÕ ra tr êng n¨m cña 2002 thÊt nghiÖp 87% hoÆc lµm viÖc tr¸i nghÒ. 2002 Bªn c¹nh nh÷ng sinh viªn cã ®ñ nh÷ng yªu cÇu mµ nhµ tuyÓn dông ®ßi hái hoÆc nh÷ng ngêi cã ngêi th©n, xin viÖc hé th× sè cßn l¹i dông ph¶i chËt vËt ch¹y ®i ch¹y l¹i víi c¸c trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm. ph¶i Còng ph¶i nãi thªm r»ng chÝnh dùa vµo sù khan hiÕm viÖc lµm nµy Còng mµ nhiÒu trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm “ ma ” mäc lªn vµi ba b÷a mµ ®Ó thu tiÒn lÖ phÝ, tiÒn m«i giíi viÖc lµm råi biÕn mÊt. HoÆc mét ®Ó sè sinh viªn ra tr êng chÊp nhËn lµm tr¸i nghÒ hoÆc bÊt cø nghÒ g× sè miÔn lµ cã thu nhËp. m iÔn §ã lµ vÒ phÝa sinh viªn, cßn vÒ phÝa nhµ tuyÓn dông th× hä vÉn ‘ than’ lµ thiÕu lao ®éng mµ theo hä lµ thiÕu nh÷ng ng êi cã kinh t han’ nghiÖm vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp còng nh mét sè yªu cÇu kh¸c. nghiÖm VËy nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò nµy do ®©u? II I. Nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò 1. Tõ phÝa nÒn kinh tÕ- x· héi. T rong nh÷ng n¨m n íc ta cßn thùc hiÖn chÝnh s¸ch bao cÊp th× kh«ng cã hiÖn t îng sinh viªn ra tr êng thÊt nghiÖp. PhÇn lín lµ v× k h«ng ngµy ®ã sinh viªn cßn Ýt sè l îng c¸c tr êng ®¹i häc kh«ng nhiÒu nh ng ngµy chñ yÕu lµ sinh viªn sau khi tèt nghiÖp th êng ®îc nhµ n íc ph©n c«ng chñ t¸c. Nh×n bÒ ngoµi th× cã thÓ lµ ®ñ viÖc lµm nh ng ®«i khi nh÷ng vÞ t¸c. trÝ ®îc s¾p xÕp vµo chØ cho ®ñ vÞ trÝ, cho cã h×nh thøc, nhiÒu lóc t rÝ ‘ch¬i dµi ngµy’ hÕt th¸ng th× nhËn l ¬ng nhµ n íc. ‘ch¬i N h ng tõ khi nhµ n íc cã chÝnh s¸ch më cöa kinh tÕ nhµ n íc chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr êng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù lo cho m×nh, tù sang tÝnh to¸n “ lêi ¨n, lç chÞu” kh«ng cã sù bao cÊp cña nhµ n íc th× vÊn tÝnh ®Ò viÖc llµm thùc sù trë nªn bøc b¸ch. Còng tõ ®©y c¬ cÊu bé m¸y ®Ò trong c¸c c¬ quan gän nhÑ h¬n nhiÒu do sè lao ®éng tuyÓn vµo ®îc t rong c©n nh¾c kü l ìng theo khèi l îng vµ møc ®é ®ßi hái cña c«ng viÖc. c©n HiÖn nay, sau khi tèt nghiÖp th× ®a sè sinh viªn ph¶i tù ®i t×m viÖc H iÖn cho m×nh ngo¹i trõ mét sè tr êng thuéc nghµnh qu©n ®éi hay c«ng an cho th× nghµnh chñ qu¶n sÏ ph©n c«ng c«ng t¸c. t h× Ngµy nay, chóng ta cã thÓ thÊy mét hiÖn t îng lµ sinh viªn tèt nghiÖp ra tr êng chØ muèn trô l¹i thµnh phè ®Ó lµm viÖc kÓ c¶ nghiÖp nh÷ng sinh viªn xuÊt th©n vµ lín lªn tõ nh÷ng miÒn quª. Hä chÊp nh÷ng nhËn ë l¹i thµnh phè ®Ó lµm viÖc dï lµ viÖc kh«ng ®óng víi nghµnh nhËn ®îc ®µo t¹o hoÆc cã thu nhËp. Nh vËy mét sè n¬i nh h ¶i ®¶o, vïng s©u, vïng xa th× vÉn thiÕu trÇm träng nguån nh©n lùc trong khi s©u, thµnh phè vÉn ph¶i ®¬ng ®Çu víi søc Ðp cña t×nh tr¹ng thÊt t hµnh nghiÖp. nghiÖp. §Õn ®©y ta cã thÓ thÊy ®îc tÝnh hai mÆt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng. tr Mét mÆt nã t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn m¹nh h¬n, nã còng t¹o ra sù c¹nh tranh vµ chÝnh sù c¹nh ph¸t tranh còng lµ ®éng lùc thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn, ®i lªn. H¬n n÷a t ranh kinh tÕ thÞ tr êng sÏ lµm cho mäi ng êi ph¶i cè g¾ng nç lùc ®Ó trang k inh bÞ cho m×nh vèn kiÕn thøc ®Çy ®ñ th× míi cã thÓ t×m ®îc viÖc lµm. bÞ N h ng mÆt kh¸c nÒn kinh tÕ thÞ tr êng còng cã nh÷ng t¸c ®éng kh«ng lín ®Õn vÊn ®Ò x· héi lµ viÖc g©y ra sù thiÕu thõa “ gi¶ ”vÒ k h«ng lùc l îng lao ®éng, mÊt c©n ®èi vÒ nguån lao ®éng vµ còng lµm nÈy l ùc sinh mét sè vÊn ®Ò tiªu cùc trong viÖc lµm 2. VÒ phÝa ®µo t¹o T×nh tr¹ng sinh viªn ra tr êng kh«ng cã viÖc lµm mét phÇn còng cã nguyªn nh©n ë phÝa ®µo t¹o. NhiÒu ch¬ng tr×nh ®µo t¹o qu¸ cò cã kü, l¹c hËu tõ néi dung ®Õn ph ¬ng ph¸p gi¶ng dËy. §«i khi ®îc häc lµ k ü, häc ch¹y cßn vµo thùc tiÔn th× nh míi hoµn toµn v× häc nh ng kh«ng häc cã thùc hµnh trang thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc gi¶ng dËy, häc tËp th× cã kh«ng cã v× vËy kh«ng ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña sinh viªn. k h«ng T¹i mét sè n íc nÒn gi¸o dôc hiÖn ®¹i th× sinh viªn sau khi häc hÕt T¹i n¨m thø 3 th× cã thÓ lµm viÖc ®îc t¹i mét c¬ quan theo mét ngµnh n¨m nghÒ ®· ®îc ®µo t¹o. PhÇn ®«ng ngoµi c¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ë tr nghÒ êng ®¹i häc hä cßn ph¶i häc thªm c¸c kho¸ häc ë ngoµi nh ngo¹i ng÷ tin häc ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña c«ng viÖc. häc a. C¬ cÊu ®µo t¹o a. Cã thÓ nãi c¬ cÊu ®µo t¹o cña n íc ta cßn qu¸ l¹c hËu vµ cha b¸m s¸t thùc tÕ. Trong khi mét ®Êt n íc ®ang ph¸t triÓn nh V iÖt Nam rÊt s¸t cÇn ®Õn ®éi ngò kü s vÒ kü thuËt, c«ng nghÖ, x©y dùng c¬ b¶n th× cÇn nguån cung cÊp nh©n lùc tõ phÝa ®µo t¹o l¹i cha ®¸p øng ®îc hÕt nguån nhu cÇu .Trong khi ®ã sinh viªn trong khèi kinh tÕ th× ®ang qu¸ d nhu thõa “ 90 % sinh viªn khèi kinh tÕ ra tr êng kh«ng cã viÖc lµm ” lµ t hõa mét phÇn do bªn ®µo t¹o n¾m ®îc nhu cÇu thùc tÕ vÒ nguån nh©n mét lùc, cha th«ng tin ®Çy ®ñ cho sinh viªn vÒ viÖc chän nhãm ngµnh l ùc, häc, nhiÒu sinh viªn chän tr êng chØ theo c¶m tÝnh chø kh«ng tÝnh häc, ®Õn môc ®Ých phôc vô t ¬ng lai vµ kh¶ n¨ng xin viÖc lµm sau nµy. ®Õn b. ChÊt l î ng ®µo t¹o îng H iÖn nay chÊt l îng ®µo t¹o vµ thùc tÕ cßn cã kho¶ng c¸ch qu¸ xa. Nh÷ng g× sinh viªn ®îc häc phÇn lín cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña N h÷ng c«ng viÖc. Nguyªn nh©n mét phÇn lµ do häc kh«ng ®i ®«i víi hµnh, c«ng thiÕu c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc gi¶ng dËy vµ t hiÕu häc tËp hoÆc nÕu cã th× qu¸ xa so víi thùc tÕ c«ng viÖc. PhÇn kh¸c häc lµ do x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn víi tèc ®é cao vµ v× vËy s¶n xuÊt lµ còng thay ®æi theo.Ph ¬ng thøc s¶n xuÊt thay ®æi trong khi ®ã ®µo còng t¹o kh«ng b¾t kÞp ®îc nh÷ng thay ®æi nµy v× vËy nã th êng bÞ tôt t¹o hËu. Khi kh«ng cã sù c©n b»ng, ®ång bé gi÷a ®µo t¹o vµ thùc tÕ c«ng hËu. viÖc ®· lµm cho sinh viªn sau khi ra tr êng kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng phôc vô viÖc cho c«ng viÖc. Hä c¶m thÊy rÊt lóng tóng tr íc nh÷ng yªu cÇu cña ®¬n cho vÞ sö dông lao ®éng . vÞ ChÝnh v× sù ph¸t triÓn cña khoa häc – kü thuËt ngµy cµng cao nªn c«ng viÖc còng ®ßi hái ®éi ngò ng êi lao ®éng ph¶i cã tr×nh ®é, nªn n¨ng lùc. §iÒu nµy ®ßi hái ngµnh GD - §T ph¶i ph ¬ng ph¸p ®µo t¹o n¨ng míi, c¶i thiÖn chÊt l îng ®µo t¹o ®Ó cã thÓ b¾t kÞp ®îc sù ph¸t triÓn míi, cña thêi ®¹i. cña 3. VÒ phÝa chÝnh s¸ch cña nhµ n íc Bªn c¹nh nh÷ng nguyªn nh©n vÒ kinh tÕ, x· héi, ®µo t¹o th× nguyªn nh©n vÒ chÝnh s¸ch cña nhµ n íc còng lµ yÕu tè ®¸ng kÓ t¸c nguyªn ®éng ®Õn vÊn ®Ò nµy. ®éng T rong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhµ n íc còng cã rÊt nhiÒu quan t©m ®Õn sù nghiÖp ®µo t¹o nãi chung vµ ®µo t¹o ®¹i häc nãi riªng cïng víi ®Õn nh÷ng khuyÕn khÝch ®Ó sö dông sinh viªn sau khi tèt nghiÖp; vÝ dô nh÷ng nh sinh viªn thuéc khèi s ph¹m ®îc miÔn häc phÝ. Nh ng vÒ c¬ b¶n nh th× nhµ n íc vÉn cha cã chÝnh s¸ch hîp lÝ ®Ó khuyÕn khÝch còng nh t h× t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn sau khi ra tr êng yªn t©m c«ng t¸c vµ ph¸t t¹o huy hÕt kh¶ n¨ng; ch¼ng h¹n nh chÝnh s¸ch ®èi víi nh÷ng ng êi vÒ huy c«ng t¸c t¹i nh÷ng vïng s©u, vïng xa, h¶i ®¶o cha hîp lÝ cho l¾m nªn c«ng kh«ng thu hót ®îc sinh viªn sau khi ra tr êng tù nguyÖn vÒ ®©y c«ng k h«ng t¸c. t¸c. VËy nªn ch¨ng nhµ n íc cÇn cã chÝnh s¸ch hîp còng nh t ho¶ ®¸ng h¬n n÷a c¶ vÒ mÆt vËt chÊt còng nh t inh thÇn ®Ó sinh viªn sau khi ra n÷a tr êng s½n sµng cã c«ng t¸c ë bÊt cø n¬i ®©u ®Ó gãp phÇn vµo sù tr nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ vµ ®æi míi ®Êt n íc. nghiÖp 4/ VÒ phÝa b¶n th©n vµ gia ®×nh ®èi t îng ®îc ®µo t¹o îc Bªn c¹nh nh÷ng nguyªn nh©n ®îc nªu ë trªn th× nguyªn nh©n tõ phÝa b¶n th©n sinh viªn còng lµ mét yÕu tè g©y ra t×nh tr¹ng sinh phÝa viªn thÊt nghiÖp sau khi ra tr êng . viªn Chóng ta cã thÓ nhËn thÊy mét thùc tÕ r»ng hiÖn nay sinh viªn ra tr êng ®Òu muèn b¸m trô l¹i thµnh phè ®Ó lµm viÖc dï c«ng viÖc ra ®ã kh«ng ®óng ngµnh ®îc ®µo t¹o hoÆc thËm chÝ lµ c«ng viÖc phæ ®ã th«ng miÔn sao cã thu nhËp .Nhãm sinh viªn xuÊt th©n tõ c¸c tØnh t h«ng lÎ ra thµnh phè häc còng kh«ng muèn trë vÒ quª h ¬ng ®Ó phôc vô, lÎ ®iÒu nµy ®ang lµm cho c¸c thµnh phè lín nh H µ Néi, thµnh phè Hå ®iÒu ChÝ Minh ®ang qu¸ t¶i vÒ d©n sè còng nh søc Ðp vÒ nhu cÇu viÖc ChÝ lµm. T×nh h×nh nµy ®· vµ ®ang g©y ra nh÷ng ¶nh h ëng xÊu ®Õn l µm. chñ tr ¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi ë miÒn nói ,n«ng th«n cña §¶ng chñ vµ nhµ n íc. vµ Ch ¬ng II/ KÕt luËn chung vµ mét sè kiÕn Ch nghÞ gi¶i ph¸p nghÞ I / KÕt luËn chung I/ Qua viÖc ph©n tÝch nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra hiÖn t îng sinh viªn thÊt nghiÖp sau khi ra tr êng b»ng viÖc vËn dông “quan ®iÓm viªn toµn diÖn cña triÕt häc M¸c- Lªnin” phÇn nµo còng cho ta thÊy ® îc toµn gãc c¹nh cña vÊn ®Ò mÆc dï phÇn ph©n tÝch ë trªn chØ lµ rÊt kh¸i gãc qu¸t. Chóng ta ®Òu nhËn thÊy r»ng t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp ë sinh qu¸t. viªn sau khi ra tr êng kh«ng ph¶i do lçi toµn bé cña bÊt cø ban ngµnh viªn nµo mµ nã do nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng ®Õn, nguyªn nh©n kh¸ch quan nµo nh t×nh h×nh kinh tÕ x· héi, nguyªn nh©n chñ quan lµ vÒ hÖ thèng nh gi¸o dôc ®µo t¹o,chÝnh s¸ch sö dông vµ ®·i ngé lao ®éng ch a hîp lý gi¸o còng nh t©m lý chñ quan vÒ phÝa b¶n th©n sinh viªn. Nh ng dï nãi g× còng ®ii n÷a th× thÊt nghiÖp ngµy cµng t¨ng sÏ ¶nh h ëng kh«ng tèt ®Õn ® t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n íc nhÊt lµ ViÖt Nam, t×nh mét n íc ®ang ph¸t triÓn víi d©n sè trÎ rÊt cÇn mäi tµi n¨ng, nç lùc vµ mét sù ®ãng gãpcña líp trÎ, nh÷ng chñ nh©n t ¬ng lai cña ®Êt n íc. V× sù vËy ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy th× kh«ng ph¶i mét sím mét chiÒu vËy mµ cÇn ph¶i cã thêi gian vµ sù kÕt hîp tõ nhiÒu phÝa. Víi t c¸ch lµ mµ mét sinh viªn còng ®ang b¨n kho¨n vµ lo l¾ng vÒ vÊn ®Ò x· héi nµy mét nªn trong phÇn gi¶i ph¸p cña bµi tiÓu luËn nµy em xin phÐp ®îc ®a nªn ra mét sè gi¶i ph¸p sau. ra II. Gi¶i ph¸p I I. 1. Ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu s©u lÉn chiÒu réng c¸c ngµnh nghÒ s¶n xuÊt – kinh doanh nghÒ Víi sè d©n gÇn 80 triÖu ng êi vµ ch¾c ch¾n sÏ cßn t¨ng trong nh÷ng n¨m tíi, l îng sinh viªn ra tr êng ngay cµng nhiÒu v× vËy viÖc nh÷ng lµm lµ mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch cña x· héi. §Ó t¹o thªm ®îc c«ng ¨n viÖc l µm lµm th× kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i më réng c¸c ngµnh nghÒ s¶n l µm xuÊt – kinh doanh. Muèn lµm ®îc ®iÒu nµy th× nhµ n íc cÇn cã xuÊt nh÷ng chÝnh s¸ch nh»m ®Èy m¹nh, khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn nh÷ng kinh tÕ tham gia vµo ®Çu t , ph¸t triÓn më réng s¶n xuÊt còng nh t¹o k inh ra c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ m«i tr êng ®Ó hä cã thÓ ho¹t ®éng ra thuËn tiÖn h¬n. Bªn c¹nh ®ã nhµ n íc còng ph¶i lµ ng êi ®i ®Çu, chñ t huËn tr ¬ng trong viÖc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh quèc gia vÒ khoa häc – tr kü thuËt còng nh ®a nã vµo thùc tiÔn s¶n xuÊt nh»m n©ng cao chÊt kü l îng s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao ®iÒu kiÖn sèng cho ng êi lao ®éng. NÕu c¸c chÝnh s¸ch nµy ®îc ®a vµo thùc tiÔn th× cho ngêi lao ®éng sÏ ph¶i cè g¾ng h¬n ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n ng cho c«ng viÖc vµ ®¬n vÞ sö dông còng sÏ cã ®iÒu kiÖn ®Ó thu hót cho nhiÒu h¬n lùc l îng lao ®éng ®îc ®µo t¹o víi chÊt l îng cao. nhiÒu 2.VÒ phÝa ngµnh ®µo GD - §T §µo t¹o chÝnh lµ nÒn t¶ng, lµ c¬ së ®Ó cho “ra lß” nh÷ng lao ®éng cã kÜ n¨ng, cã tay nghÒ, v× vËy ®µo t¹o cÇn ph¶i ®æi míi n©ng cao cã chÊt l îng ®Ó lµm sao khi tèt nghiÖp sinh viªn cã kh¶ n¨ng ®¸p ng chÊt îng ng nh÷ng nhu cÇu ngµy mét cao cña c«ng viÖc. Bªn c¹nh ®ã nhµ n íc vµ nh÷ng bé gi¸o dôc còng cÇn cã sù phèi hîp ®Ó tÝnh to¸n ®Ó c©n ®èi tû lÖ bé hîp lý gi÷a c¸c ngµnh nghÒ ®µo t¹o, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thùc tÕ, hîp tr¸nh hiÖn t îng thõa th× vÉn cø thõa cßn thiÕu th× vÉn cø thiÕu. t r¸nh Nghµnh ®µo t¹o còng cã mèi liªn hÖ víi thÞ tr êng lao ®éng ®Ó lu«n Nghµnh cËp nhËp ®îc xu h íng cña nhu cÇu ®Ó ®µo t¹o cho phï hîp c¶ vÒ chÊt cËp l îng còng nh sè l îng. îng. 3.VÒ phÝa chÝnh s¸ch cña nhµ n íc. 3.VÒ N hµ n íc lµ ng êi qu¶n lý ë tÇm vÜ m« do vËy nhµ n íc cÇn ®a ra c¸c chÝnh s¸c hîp lý ®Ó thu hót vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn vµo c¸c häc c¸c nghµnh nghÒ kü thuËt nghµnh mµ hiÖn nay mét ®Êt n íc häc ®ang trªn con ®êng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ r¸at cÇn ®Õn. Cïng ®ang víi viÖc vµo häc nhµ n íc còng nªn cã chÝnh s¸ch quan t©m ®Õn víi nh÷ng ngêi lµm viÖc, c«ng t¸c t¹i nh÷ng vïng xa, vïng khã kh¨n ®Ó nh÷ng ®éng viªn hä c¶ vÒ mÆt vËt chÊt còng nh t inh thÇn ®Ó hä cã thÓ ®éng yªn t©m ®em hÕt t©m huyÕt vµ n¨ng lùc ra ®Ó phôc vô ®Êt n íc. yªn N hµ n íc còng cÇn t¹o c¬ héi ®Ó c¸c tr êng ®µo t¹o cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn ®îc víi thÞ tr êng lao ®éng ®Ó biÕt ®¬c t×nh h×nh thùc tÕ t iÕp còng nh÷ng thay ®æi vÒ khoa häc – c«ng nghÖ ,c¸c lo¹i m¸y mãc hiÖn còng ®¹i ®Ó tõ ®ã cã thÓ cËp nhËp cho sinh viªn mét c¸ch liªn tôc vµ kÞp ®¹i t hêi nh÷ng sù thay ®æi ®ã. 4.VÒ phÝa sinh viªn 4.VÒ H iÖn nay rÊt nhiÒu ®ãi t îng chän tr êng ®¹i häc nh ng kh«ng cã sù ®Þnh h íng cho kh¶ n¨ng cña ®Çu ra sau nµy mµ chØ chän nh mét c¸i ®Þnh “mèt” víi nh÷ng nghµnh ®ang “næi” nh t µi chÝnh, ng©n hµng, u “mèt” chÝnh viÔn th«ng …§©y lµ mét t t ëng tiªu cùc cã ¶nh h ëng kh«ng tèt chÝnh tíi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ –x· héi g©y ra t×nh tr¹ng thõa thiÕu tíi bÊt hîp lý. Vµ l¹i t©m lý hiÖn nay cña nhiÒu bËc phô huynh lµ b¾t bÊt buéc ph¶i vµo ®îc ®¹i häc. Ph¶i nãi r»ng cã ®îc tÊm b»ng ®¹i häc ®Ó buéc ra nghÒ lµ mét ®iÒu rÊt cÇn vµ quan träng. Nh ng chóng ta còng cÇn ra biÕt r»ng ®¹i häc cha ph¶i lµ con ®êng duy nhÊt ®Ó lËp nghiÖp. V× biÕt vËy b¶n th©n ®èi t îng ®îc ®µo t¹o còng nh c¸c bËc phô huynh cÇn vËy ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i c¸ch nh×n nhËn lµm sao ®Ó chän cho con em m×nh ph¶i vµ hoµn c¶nh gia ®×nh mµ vÉn cã Ých cho x· héi. Nh÷ng sinh viªn ra vµ tr êng còng cÇn cã c¸ch nh×n nhËn ®óng ®¾n h¬n trong viÖc chän tr cho m×nh mét n¬i lµm viÖc. Mét m«i tr êng ®óng víi chuyªn ngµnh ®cho îc ®µo t¹o sÏ cã lîi cho c¶ hai bªn; ng êi lao ®éng sÏ lµm tèt h¬n c«ng viÖc cña m×nh, bªn sö dông lao ®éng sÏ ®îc nh÷ng ng êi cã tr×nh ®é viÖc chuyªn m«n phï hîp, cã n¨ng lùc lµm viÖc.Sù kÕt hîp hµi hoµ vµ hîp chuyªn lý nµy sÏ gióp cho c«ng viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. lý Tµi liÖu tham kh¶o T µi 1/ Gi¸o tr×nh triÕt häc cña tr êng §¹i Häc Qu¶n Lý – Kinh Doanh Hµ Néi Doanh 2/ 3/ 3/ 4/ 4/ 5/ B¸o tiÒn phong sè135 ra ngµy 24-3- 2002 S¸ch Lª Nin toµn tËp – nhµ xuÊt b¶n TiÕn Bé T¹p chÝ lao ®éng vµ x· héi th¸ng 3 -2002 Nguån tin tõ Internet : www.tinvan.com ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online