T041 - Li ni u Con ngi i vi vai tr l hai thc th thc th t...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Con ngêi ®èi víi vai trß lμ hai thùc thÓ , thùc thÓ tù nhiªn vμ thc thÓ x· héi . Hai thùc thÓ nμy thèng nhÊt víi nhau cã m©u thuÉn ®èi lËp nhng l¹i lμ nh÷ng m©u thuÉn vμ ®èi lËp hç trî cho nhau cïng ph¸t triÓn . Theo Ph Anghen “cïng víi tù nhiªn cung cÊp nh÷ng vÇt liÖu cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt , lao ®éng lμ nguån gèc cña mäi cña c¶i vμ lao ®éng lμ s¶n xuÊt .S¶n xuÊt ®iÒu ®ã chØ cã ë con ngêi lμ ®AEc tr ng riªng cña con ngßi vμ ngμy cμng ph¸t triÓn hoμn thiÖn trong x· héi loa× ngêi”. Còng theo Anghen : “®iÓm kh¸c biÖt gi÷a x· héi loμI ngêi víi x· héi loμI vËt ë chç loμI vËt may m¾n chØ h¸I lîm trong khi con ngêi cã s¶n xuÊt”. S¶n xuÊt x· héi bao gåm s¶n xuÊt vËt chÊt , s¶n xuÊt tinh thÇn vμ s¶n xuÊt ra b¶n th©n con ngêi . Ba qu¸ trinh nμy kh«ng t¸ch biÖt víi nhau trong ®ã s¶n xuÊt vËt chÊt gi÷ vai trß lμ sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn x· héi vμ xÐt ®Õn cïng toμn bé sù vËn ®éng cña ®êi sèng x· héi Trong mäi thêi ®¹i s¶n xuÊt vËt chÊt lμ qu¸ tr×nh con ngêi sö dông c«ng cô lao ®éngt¸c dung trùc tiÕp hoAEc gi¸n tiÕp vμo tù nhiªn , chÕ biÕn c¸c d¹ng vËt chÊt cña tù nhiªn ®Ó
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
t¹o ra cña c¶I x· héi nh»m th¶o m·n nhu cÇu tån t¹i vμ ph¸t triÓn nhu cÇu phong phó vμ v« tËn cña con ngêi . §ã lμ nh÷ng ph¸t triÓn vÜ ®¹i vÒ qu¸ tr×nh tån t¹i cña x· héi loμI ngêi cña c¸c nhμ triÕt häc naei tiÕng ThÕ giíi cßn tån t¹i ë ViÖt Nam th× sao . VÉn biÕt r»ng lao ®éng níc ta dåi dμo gi¸ lao ®éng rÎ so víi c¸c quèc gia trong khu vùc vμ trªn thÕ giíi , giÇu tμI nguyªn thiªn nhiªn víi nh÷ng nguån kho¸ng s¶n phong phó ®a d¹ng tr÷ lîng lín, ngßi ViÖt Nam cã truyÒn thèng ®Êu tranh kiªn cêng bÊt khuÊt vμ bÒn bØ trong c«ng cuéc tù thuû th¸ng läi nh»m th¾ng thÕ víi mäi thiªn tai dÞch ho¹ .§øng tr íc mäi sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña c¸c thμnh tùu khoa häc kü thuËt rÇm ré trªn thÕ giíi ,ViªtNam cã nguy c¬ tôt hËu so víi ngay c¶ nh÷ng quèc gia trong khu vùc chØ cã 1/3 diÖn tÝch víi sè d©n Ýt ái nh lμ: Malaixia ,MiÕn §iÖn,… VËy ®Ó ®a ®Êt níc tiÕn kÞp c¸c níc ®ang ph¸t triÓn , ®Èy lïi nguy c¬ tôt hËu, dËp t¾t mäi ©m mu cña chñ nghÜa ®Õ quèc nh»m thùc hiÖn diÔn biÕn hoμ b×nh ë ViÖt Nam th× chóng ta cÇn tiÕn hμnh c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc .Héi nghÞ lÇn thø VI Ban chÊp hμnh trung ¬ng ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam kho¸ VII(24/11/1993- 1/12/1993)vμ §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc gi÷a nhiÖm kú 20-25/1/1994)®· x¸c ®Þnh tíi ®©y níc ta “
Background image of page 2
chuyÓn dμI sang mét thêi kú míi ,®Èy tíi mét bíc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc nh»m t¹o thªm nhiÒu
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

T041 - Li ni u Con ngi i vi vai tr l hai thc th thc th t...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online