T042 - m u Nm 1975, gii phng min Nam, t n c vit Nam hon ton...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
më ®Çu N¨m 1975, gi¶i phãng miÒn Nam, ®Êt níc viÖt Nam hoμn toμn ®éc lËp, hai miÒn Nam B¾c thèng nhÊt, c¸ch m¹ng níc ta chuyÓn sang giai ®o¹n míi, ®ã lμ c¶ níc x©y dùng chñ nghÜa x· héi (CNXH). Sù lùa chän con ®êng ®i lªn CNXH ë níc ta lμ sù lùa chän ®óng ®¾n hay sai lÖch? V× sao kh«ng ®i theo con ®êng TBCN mμ kiªn ®Þnh ®i theo CNXH ? trong khi ®©y lμ giai ®o¹n ph¸t triÓn kú diÖu,lμ thμnh tùu cña nh©n lo¹i.Bªn c¹nh ®ã lÞch sö thÕ giíi ®· cho thÊy nhiÒu bμi häc kinh nghiÖm vÒ sù sôp ®ae CNXH ë Liªn X« ®· tån t¹i h¬n 70 n¨m,ë c¸c níc §«ng ¢u h¬n 40 n¨m kÓ tõ 1945.§ã lμ nh÷ng níc ®Òu ®¹t nh÷ng thμnh tùu to lín vÒ khoa häc kü thuËt,vÒ kinh tÕ x· héi.Trong khi,x· héi ViÖt Nam lμ mét níc cã nÒn kinh tÕ nghÌo nμn,l¹c hËu ë §«ng Nam ¸.Vèn lμ mét x· héi phong kiÕn trong h¬n 1000 n¨m,vμ chÞu ¸ch thèng trÞ cña thùc d©n Ph¸p trong gÇn 100 n¨m, cho nªn x· héi VÖt Nam mang tÝnh chÊt thô«c ®Þa nöa phong kiÕn. Sau khi dμnh ®éc lËp, nÒn kinh tÕ ë tr¹ng th¸i kiÖt quÖ, bé m¸y nhμ níc cång kÒnh,kÐm n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, hÖ thèng vËt chÊt kÜ thuËt cßn th« s¬ l¹c hËu, ®êi sèng ngêi d©n nghÌo nμn. ..VËy v× sao ®¶ng ta l¹i kiªn quyÕt x©y dùng ®Êt níc theo con ®êng CNXH mμ kh«ng ph¶i con ®- êng nμo kh¸c?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Nghiªn cøu vÊn ®Ò nμy díi gãc ®é triÕt häc mμ cô thÓ lμ lý luËn c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi nh»m kh¼ng ®Þnh sù lùa chän cña ®¶ng ta hoμn toμn ®óng ®¾n. Thùc tÕ h¬n 15 n¨m ®aei míi , nh÷ng thμnh tùu vÒ kinh tÕ ,chÝnh trÞ , khoa häc x· héi ®· chøng minh mét c¸ch hïng hån nhÊt vÒ sù lùa chän cña nh©n d©n ta , cña ®¶ng ta lμ ®óng ®¾n vμ kh¼ng ®Þnh sù lùa chän con ®êng x©y dùng ®Êt níc theo CNXH lμ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. PhÇn néi dung Ch¬ng I: Lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi 1-Kh¸i niÖm h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi H×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lμ mét ph¹m trï cña chñ nghÜa duy vËt lÞch sö, dïng ®Ó chØ x· héi ë tõng nÊc thang lÞch sö nhÊt ®Þnh , víi mét kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt ®AEc tr ng cho x· héi ®ã, phï hîp víi mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh cña lùc lîng s¶n xuÊt vμ víi mét kiÕn tróc th îng tÇng t¬ng øng ®îc x©y dùng trªn nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt Êy. 2- Sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lμ qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn
Background image of page 2
X· héi ®· ph¸t triÓn tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kÕ tiÕp nhau, øng víi mçi giai ®o¹n cña sù ph¸t triÓn lμ mét h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi nhÊt ®Þnh. C¸c h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi vËn ®éng vμ ph¸t triÓn do t¸c ®éng cña c¸c quy luËt kh¸ch quan, ®ã lμ qu¸ tr×nh tù nhiªn cña sù ph¸t triÓn. C
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 18

T042 - m u Nm 1975, gii phng min Nam, t n c vit Nam hon ton...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online