T043 - TiÓu luËn triÕt Lêi m ®Çu ý thøc lμ mét...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TiÓu luËn triÕt Lêi më ®Çu. [ [ [ ý thøc lμ mét trong hai ph¹m trï thuéc vÊn ®Ò c¬ b¶n cña triÕt häc. Nã lμ h×nh thøc cao cña sù ph¶n ¸nh cña thùc t¹i kh¸ch quan, h×nh thøc mμ riªng con ngêi míi cã. ý thøc cña con ngêi lμ c¬ n¨ng cña c¸i “ khèi vËt chÊt ®AEc biÖt phøc t¹m mμ ngêi ta gäi lμ bé ãc con ngêi” (theo LªNin). T¸c ®éng cña ý thøc x· héi ®èi víi con ngêi lμ v« cïng to lín. Nã kh«ng nh÷ng lμ kim chØ nam cho ho¹t ®éng thùc tiÔn mμ con lμ ®éng lùc thùc tiÔn. Sù thμnh c«ng hay thÊt b¹i cña thùc tiÔn, t¸c ®éng tÝch cù hay tiªu cùc cña ý thøc ®èi víi sù ph¸t triÓn cña tù nhiªn, x· héi chñ yÕu phô thuéc vμo vai trß chØ ®¹o cña ý thøc mμ biÓu hiÖn ra lμ vai trß cña khoa häc v¨n ho¸ vμ t táng. NÒn kinh tÕ cña níc ta tõ mét ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp, tiÒm lùc kinh tÕ- kü thuËt yÕu, trong ®iÒu kiÖn sù biÕn ®aei khoa häc- c«ng nghÖ trªn thÕ giíi l¹i diÔn ra rÊt nhanh, liÖu níc ta cã thÓ ®¹t ®ùoc nh÷ng thμnh c«ng mong muèn trong viÖc t¹o ra nÒn khoa häc- c«ng nghÖ ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ trong mét thêi gian ng¾n hay kh«ng? Chung ta ph¶i lμm g× ®Ó tr¸nh ®îc nguy c¬ tôt hËu so víi c¸c níc trong khu vùc vμ trªn thÕ giíi? C©u hái nμy ®AEt ra cho chóng ta mét vÊn ®Ò ®ã lμ sù lùa chän bíc ®i vμ trËt tù u tiªn ph¸t triÓn khoa häc- c«ng nghÖ trong quan hÖ víi Líp: K40 - 1107 1 TiÓu luËn triÕt ph¸t triÓn kinh tÕ trong c¸c giai ®o¹n tíi. Nh vËy cã nghÜa lμ ta cÇn ph¶i cã tri thøc v× tri thøc lμ khoa häc. Chóng ta ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao kh¶ n¨ng nhËn thøc cho mçi ngêi. Tuy nhiªn nÕu tri thøc kh«ng biÕn thμnh niÒm tin vμ ý chÝ th× tù nã còng kh«ng cã vai trß g× ®èi víi ®êi sèng hiÖn thùc c¶.ChØ chó träng ®Õn tri thøc mμ bá qua c«ng t¸c v¨n ho¸- t tëng th× sÏ kh«ng ph¸t huy ®îc thÕ m¹nh truyÒn thèng cña d©n téc. Chøc n¨ng cña c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ ®· ®em l¹i chñ nghÜa nh©n ®¹o, tÝnh ®¹o ®øc. Kh«ng cã tÝnh ®¹o ®øc th× tÊt c¶ c¸c d¹ng gi¸ trÞ ( gi¸ trÞ vËt chÊt vμ tinh thÇn) sÏ mÊt ®i mäi ý nghÜa.Cßn c¸ch m¹ng t tëng gãp phÇn lμm biÕn ®aei ®êi sèng tinh thÇn- x· héi, x©y dùng mèi quan hÖ t tëng, t×nh c¶m cña con ngêi víi t c¸ch lμ chñ thÓ x©y dùng ®êi sèng tinh thÇn vμ t¹o ra ®îc nh÷ng ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn tù do cña con ngêi.Mμ cã tù do th× con ngêi míi cã thÓ tham gia x©y dùng ®Êt níc. Nh vËy, ý thøc mμ biÓu hiÖn trong ®êi sèng x· héi lμ c¸c vÊn ®Ò khoa häc- v¨n ho¸- t tëng cã vai trß v« cïng quan träng. T×m hiÓu vÒ ý thøc vμ tri thøc ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p ®óng ®¾n t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn toμn diÖn x· héi....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 31

T043 - TiÓu luËn triÕt Lêi m ®Çu ý thøc lμ mét...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online