T044 - T iu lun trit hc LI NI U Tin ln ch ngha x hi l mc...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc LêI NãI §ÇU TiÕn lªn chñ nghÜa x· héi lμ môc tiªu c¸ch m¹ng lín lao nhÊt vμ quan träng nhÊt cña §¶ng vμ nh©n d©n ta hiÖn nay v× chØ cã thùc hiÖn ®îc môc tiªu nμy, chóng ta míi cã thÓ x©y dùng ®îc mét níc ViÖt Nam mμ theo c¸ch nãi cña Hå ChÝ Minh lμ: “ d©n giμu, n- íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ, v¨n minh ”. Vμ còng chØ x©y dùng thμnh c«ng chñ nghÜa x· héi, chóng ta míi cã thÓ lμm tho¶ m·n ham muèn tét cïng, ham muèn cuèi ®êi cña Ngêi ®ã lμ : “ Lμm sao cho d©n ta ai còng cã c¬m ¨n ¸o mAEc, ai còng ®îc häc hμnh ... ”. VËy chóng ta ph¶i lμm thÕ nμo ®Ó thùc hiÖn môc tiªu trªn? Tõ thùc tÕ hiÖn nay cïng víi con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta lμ bá qua chÕ ®é chñ nghÜa t b¶n, mμ t¹i ®¹i héi VII cña §¶ng ta lÇn ®Çu tiªn ®· kh¼ng ®Þnh: Chñ nghÜa M¸c- Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh lμ nÒn t¶ng t tëng, lμ kim chØ nam cho ho¹t ®éng cña §¶ng. Tøc lμ, chóng ta ph¶i: dïng lËp tr êng, quan ®iÓm, ph¬ng ph¸p chñ nghÜa M¸c - Lªnin mμ taeng kÕt nh÷ng kinh nghiÖm cña §¶ng ta, ph©n tÝch mét c¸ch ®óng ®¾n nh÷ng ®AEc ®iÓm cña níc ta. Cã nh thÕ chóng ta míi cã thÓ dÇn dÇn t×m hiÓu ®îc quy luËt ph¸t triÓn cña C¸ch m¹ng ViÖt Nam, ®Þnh ra ®îc ®êng lèi, ph¬ng ch©m, bíc ®i cô thÓ cña C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa phï hîp víi t×nh h×nh níc ta. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc Lμm ®Ò tμi tiÓu luËn nμy, v¬Ý t c¸ch lμ mét sinh viªn, mét c«ng d©n cña níc Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, mét mAEt t«i muèn cïng mäi ngêi t×m hiÓu s©u h¬n vμ kÜ h¬n vÒ TriÕt häc M¸c - Lªnin phÇn chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. Cô thÓ h¬n, ®ã lμ mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a vËt chÊt víi ý thøc. MAEt kh¸c, t«i còng muèn gãp mét phÇn c«ng søc nhá bÐ cña m×nh vμo sù nghiÖp c¸ch m¹ng lín lao cña toμn §¶ng, toμn d©n ta hiÖn nay- sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi- mμ nÒn t¶ng t tëng lμ chñ nghÜa M¸c - Lªnin. §ã lμ, mäi s¸ch lîc, chiÕn lîc c¸ch m¹ng cña chóng ta ph¶i ®- îc xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ kh¸ch quan, ph¸t huy ®îc tÝnh n¨ng ®éng chñ quan vμ ®ång thêi chèng chñ quan duy ý chÝ. §©y ®îc coi lμ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng, bëi nã quyÕt ®Þnh sù thμnh c«ng hay thÊt b¹i trªn con ®êng ®i tíi chñ nghÜa x· héi ë níc ta. §iÒu nμy sÏ ®îc lý gi¶i râ h¬n trong phÇn néi dung cña ®Ò tμi. 1. Quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng vÒ mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt víi ý thøc.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 25

T044 - T iu lun trit hc LI NI U Tin ln ch ngha x hi l mc...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online