T045 - Tiu lun trit Giao thng ng b H Ni - thc trng v gii...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt Giao th«ng ®êng bé ë Hμ Néi - thùc tr¹ng vμ gi¶i ph¸p Lêi nãi ®Çu Trong rÊt nhiÒu vÊn ®Ò nãng báng cña ®êi sèng x· héi, an toμn giao th«ng ®îc giíi b¸o chÝ vμ truyÒn th«ng quan t©m ®AEc biÖt. Bëi ®ã lμ vÊn ®Ò mμ hμng ngμy hμng giê ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn an toμn tÝnh m¹ng cña ngêi tham gia giao th«ng. Hμng ngμy trong ch¬ng tr×nh chμo buaei s¸ng lóc 6h, sau trang tin tøc lμ ®Õn b¶n tin an toμn giao th«ng. Chóng ta ph¶i giËt m×nh v× nh÷ng vô tai n¹n giao th«ng th¬ng t©m x¶y ra trong c¶ níc. Vμ ngay trong lßng thñ ®«, gi¸m ch¾c r»ng cã Ýt nhÊt mét lÇn b¹n chøng kiÕn mét vô va ch¹m nμo ®ã hoAEc nÕu kh«ng th× chÝ Ýt ®ã còng lμ t¾c ®êng trong giê cao ®iÓm. ThËt lμ bùc m×nh mçi khi t¾c ®- êng thay v× ®i th¼ng vÒ nhμ b¹n ph¶i ngåi l¹i hμng giê trªn xe buýt, ®i ®ñ mét vßng ®Ó cã thÓ vÒ nhμ. Hay cã khi ph¶i ®øng gi÷a n¾ng trang trang cña th¸ng 5 ®Ó chê cho dßng xe lu th«ng. Nh÷ng c¶nh tîng Êy ®· trë nªn qu¸ quen thuéc víi ngêi d©n Hμ Néi. Vμ c©u hái ®AEt ra lμ lμm thÕ nμo ®Ó cã thÓ kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn? Díi c¸i nh×n cña triÕt häc duy vËt biÖn chøng th× thùc tr¹ng mÊt an toμn giao th«ng ®êng bé ë Hμ Néi ®îc ph©n tÝch thμnh m©u thuÉn c¬ b¶n bªn trong gi÷a mét mAEt lμ b¶n chÊt víi mét mAEt lμ hiÖn tîng thùc tr¹ng ®ã. ChÝnh m©u thuÉn nμy thóc ®Èy nhμ níc ®a ra nh÷ng luËt lÖ, nh÷ng quy ®Þnh, nh÷ng biÖn ph¸p míi nh»m lμm h¹n chÕ thùc tr¹ng trªn. Bμi viÕt nμy ®îc viÕt ra nh»m môc ®Ých ®a ra mét c¸i nh×n cña riªng c¸ nh©n em vÒ thùc tr¹ng trªn còng nh gãp mét tiÕng nãi nhá bÐ 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt nh»m ñng hé nh÷ng ngêi ®i tríc ®· cã nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp x¸c ®¸ng.V× vËy rÊt mong ®îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy c«. 2
Background image of page 2
TiÓu luËn triÕt Ch¬ng I Thùc tr¹ng an toμn giao th«ng ®êng bé ë Hμ Néi . ë ch¬ng nμy xin ®îc ®Ò cËp ®Õn hai vÊn ®Ò, thø nhÊt lμ vÒ thùc tr¹ng an toμn giao th«ng ® êng bé ë Hμ néi hiÖn nay vμ thø hai lμ c¸c nguyªn nh©n c¬ b¶n cña t×nh tr¹ng ®ã . Tríc hÕt xin ®iÓm qua t×nh h×nh an toan giao th«ng trªn ®Þa bμn thñ ®« thêi gian gÇn ®©y. I. Thùc tr¹ng an toμn giao th«ng ®êng bé ë Hμ Néi. Trªn thùc tÕ c¸c tuyÕn ®êng néi thμnh hiÖn nay viÖc x¶y ra c¸c vô tai n¹n giao th«ng cã gi¶m song cßn kh«ng ph¶i lμ Ýt, n¹n t¾c ®êng th× x¶y ra nh c¬m b÷a. Cã khi huy ®éng lùc lîng c¶nh s¸t giao th«ng t¹i c¸c ng· t trong giê cao ®iÓm mμ còng ph¶i mÊt kh«ng Ýt thêi gian ®Ó cã thÓ lu th«ng mét lîng xe qu¸ lín nh vËy. Cã thÓ nãi an toμn giao th«ng ®- îc xem lμ vÊn ®Ò nhøc nhèi cña x· héi. Gi÷a thñ ®«- bé mAEt cña ®Êt n-
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 14

T045 - Tiu lun trit Giao thng ng b H Ni - thc trng v gii...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online