T047 - T i u l un Trit hc t vn T i hi ng ln th III ng ta...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓ u luËn TriÕt häc §AEt vÊn ®Ò õ ®¹i héi §¶ng lÇn thø III, §¶ng ta lu«n coi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ (CNH-H§H) lμ nhiÖm vô trung t©m cña thêi kú qu¸ ®é, §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh thùc chÊt cña CNH x· héi chñ nghÜa lμ “QuyÕt t©m thùc hiÖn c¸ch m¹ng kü thuËt, thùc hiÖn ph©n c«ng míi vÒ lao ®éng x· héi lμ qu¸ tr×nh tÝch luü x· héi chñ nghÜa ®Ó kh«ng ngõng thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng“. Thùc tiÔn lÞch sö ®· chØ râ ®Ó thñ tiªu t×nh tr¹ng l¹c hËu vÒ kinh tÕ x· héi, khai th¸c tèi u c¸c nguån lùc vμ lîi thÕ, b¶o ®¶m t¨ng tr ëng nhanh aen ®Þnh, níc ta ph¶i x¸c ®Þnh râ c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, trang thiÕt bÞ ngμy cμng hiÖn ®¹i cho c¸c ngμnh kinh tÕ. MAEt kh¸c, níc ta lμ níc ®ang ph¸t triÓn v× vËy qu¸ tr×nh Êy g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®Ó tõ ®ã hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña ta tr íc ®©y do nhiÒu nguyªn nh©n trong ®ã cã nguyªn nh©n nãng véi chóng ta ®· m¾c ph¶i mét sè sai lÇm khuyÕt ®iÓm mμ ®¹i héi §¶ng lÇn thø VI vμ VII ®· v¹ch ra. T ViÖc x©y dùng ®óng ®¾n nh÷ng quan ®iÓm CNH-H§H ë ViÖt Nam hiÖn nay cã vÞ trÝ rÊt quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh CNH- H§H. Bëi x©y dùng ®Çy ®ñ c¸c quan ®iÓm CNH-H§H sÏ lμ c¬ së ®óng ®¾n cho viÖc ®Þnh híng, ®Þnh lîng chØ ®¹o vμ tae chøc thùc 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓ u luËn TriÕt häc hiÖn c¸c néi dung vμ c¸c bíc ®i cña CNH-H§H phï hîp víi bèi c¶nh x· héi chñ nghÜa ë níc ta. NghÞ quyÕt ®¹i héi VIII cña §¶ng ®· ®a sù nghiÖp ®aei míi lªn tÇm cao míi, ®Èy m¹nh CNH-H§H. MAEt kh¸c, CNH-H§H ®Êt níc ph¶i chøa ®ùng ®îc môc tiªu, chiÕn lîc, néi dung, h×nh thøc, ph¬ng híng c¸ch m¹ng cña ®¶ng ta trong thêi kú ®aei míi. §Ó ®¹t môc tiªu nhÊt qu¸n vμ xuyªn suèt ®ã lμ d©n giÇu níc m¹nh, x· héi d©n chñ, c«ng b»ng vμ v¨n minh th× §¶ng ta ph¶i trung thμnh víi chñ nghÜa M¸c-Lª Nin, t tëng Hå ChÝ Minh, kÕ thõa 15 n¨m ®aei míi ®Êt níc. CNH-H§H lμ mét môc tiªu chiÕn lîc bëi lÏ ngμy nay nã ®ang ®- îc thõa nhËn lμ xu híng ph¸t triÓn chung cña c¸c níc trªn thÕ giíi vμ ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoμi xu híng ®ã. Còng chÝnh xuÊt ph¸t tõ vai trß cña nã trong qu¸ tr×nh ®a kinh tÕ ph¸t triÓn qua thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi mμ em chän ®Ò tμi " CNH- H§H vμ vai trß cña nã trong sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë níc ta ". 2
Background image of page 2
TiÓ u luËn TriÕt häc Néi dung 1Sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hμnh CNH- H§H trong sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam 1.1Kh¸i niÖm CNH- H§H Cho ®Õn nay, cã nhiÒu c¸ch diÔn ®¹t kh¸c nhau vÒ CNH-H§H.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 39

T047 - T i u l un Trit hc t vn T i hi ng ln th III ng ta...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online