T048 - cng chi tit A B t vn Ni dung I tt yu khch quan v tc...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
®Ò c¬ng chi tiÕt A. §AEt vÊn ®Ò B. Néi dung I. tÊt yÕu kh¸ch quan vμ t¸c dông cña CNH- H§H 1. TÝnh tÊt TÝnh yÕu kh¸ch quan 2. T¸c dông cña CNH- H§H II. Néi dung c¬ b¶n cña sù nghiÖp CNH- H§H ë níc ta trong c¸c thêi kú 1. Thùc chÊt cña vÊn ®Ò CNH- H§H 2. Nh÷ng yÕu tè chñ yÕu t¸c ®éng ®Õn sù nghiÖp CNH- H§H ë níc ta 3. Néi dung c¬ b¶n cña CNH- H§H trong c¸c thêi kú a. Néi dung CNH- H§H ë giai ®o¹n 2001- 2010 b. Néi dung CNH- H§H ë giai ®o¹n 2010- 2020 III. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶I quyÕt ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn chiÕn lîc CNH- H§H ë ViÖt Nam 1. T¹o nguån vèn tÝch luü cho CNH- H§H 2. §Èy m¹nh viÖc nghiªn cøu vμ øng dông c¸c thμnh tùu khoa häc- c«ng nghÖ míi 3. Lμm tèt c«ng t¸c ®iÒu tra c¬ b¶n, th¨m dß ®Þa chÊt 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4. ChuÈn bÞ lùc lîng lao ®éng cho sù nghiÖp CNH- H§H ®Êt níc 5. VÊn ®Ò x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng 6. VÊn ®Ò n©ng cao hiÖu lùc, vai trß ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhμ níc V. Vai trß cña CNH- H§H trong sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë níc ta hiÖn nay C. KÕt luËn D. Danh môc tμi liÖu tham kh¶o 2
Background image of page 2
A . ®AEt vÇn ®Ò HiÖn nay trªn thÕ giíi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ tri thøc ®ång diÔn ra víi tèc ®é chãng mAEt, cuéc c¸ch m¹ng ®ã ®· ®em ®Õn thμnh tùu to lín cho nhiÒu níc biÕt vËn dông vμo hμng s¶n xuÊt, ®a hä trë thμnh nhiÒu cêng quèc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi hiÖn nay. ViÖt Nam ®ang ë trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH, nÒn kinh tÕ vÉn ë trong tr×nh ®é thÊp, chÞu ¶nh hëng cña nÒn kinh tÕ phong kiÕn kÐo dμi, n«ng nghiÖp vÉn chñ yÕu lμ trång lóa. NÒn c«ng nghiÖp l¹c hËu cha cã thμnh tùu nμo quan träng ®ãng gãp cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Muèn ®a nÒn kinh tÕ ®i lªn ®Ó cã thÓ s¸nh ngang víi c¸c níc trong khu vùc §«ng nam ¸ Th¸i B×nh D¬ng. . vμ ®Ó trë thμnh con Rång kinh tÕ th× c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ph¶i ®- îc coi träng, ®¸nh gi¸ ®ïng møc sù cÇn thiÕt cña nã trong giai ®o¹n hiÖn nay. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn CNH- H§H nÒn kinh tÕ níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thμnh tùu lín: §· x©y dùng ®îc mét c¬ së vËt chÊt thuËt nhÊt ®Þnh cho x· héi míi, ®· chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng tiÕn bé h¬n( t¨ng tû träng cña c¸c nghμnh c«ng nghiÖp vμ dÞch vô trong c¬ cÊu GDP, ph¸t triÓn n«ng nghiÖp toμn diÖn h¬n. .) Thóc ®Èy t¨ng tr ëng kinh tÕ, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. VËy thÕ nμo 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
lμ CNH- H§H? vμ vai trß cña CNH- H§H ë níc ta trong sù nghiÖp x©y dùng CNXH ë níc ta hiÖn nay nh thÕ nμo?
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 40

T048 - cng chi tit A B t vn Ni dung I tt yu khch quan v tc...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online