T049 - Li ni u Trong qu trnh vn ng v pht trin ca s vt lun...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Trong qu¸ tr×nh vËn ®éng vμ ph¸t triÓn cña sù vËt lu«n lu«n xÈy ra m©u thuÉn, ®ã lμ m©u thuÉn gi÷a c¸c yÕu tè trong b¶n th©n sù vËt hay m©u thuÉn gi÷a c¸c sù vËt víi nhau. TriÕt häc M¸c-Lªnin ®· chØ ra, m©u thuÉn lμ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, mang tÝnh phae biÕn vμ cã ®a d¹ng c¸c lo¹i m©u thuÉn. X¸c ®Þnh ®óng tõng lo¹i m©u thuÉn sÏ cho phÐp con ngêi t×m ra ®îc nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp, tèi u ®Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn, t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy sù vËt ph¸t triÓn. Tõ lÝ luËn m©u thuÉn, ta xem xÐt mèi quan hÖ gi÷a x©y dùng kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Toμn cÇu ho¸ kinh tÕ lμ xu thÕ tÊt yÕu kh¸ch quan trong giai ®o¹n hiÖn nay, xu thÕ nμy ®ang bÞ mét sè níc ph¸t triÓn vμ c¸c tËp ®oμn kinh tÕ t b¶n xuyªn quèc gia chi phèi, chøa ®ùng nhiÒu m©u thuÉn, võa cã mAEt tÝch cùc võa cã mAEt tiªu cùc, võa cã hîp t¸c võa cã ®Êu tranh, võa t¹o ra nh÷ng c¬ héi cho sù ph¸t triÓn nhng còng võa cã nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi c¸c quèc gia, nhÊt lμ c¸c quèc gia ®ang ë tr×nh ®é kÐm ph¸t triÓn nh ViÖt Nam. V× toμn cÇu ho¸ lμ mét xu thÕ, mét qu¸ tr×nh kh¸ch quan cho nªn kh«ng thÓ ®¶o ngîc. Trong ®iÒu kiÖn thÕ giíi ngμy nay, c¸c quèc gia kh«ng thÓ tÈy chay hoμn toμn toμn cÇu ho¸ hoAEc ®øng ngoμi qu¸ tr×nh toμn cÇu ho¸. VÊn ®Ò ®èi víi c¸c quèc gia lμ, ph¶i cã chiÕn lîc thÝch øng vμ kh«n 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ngoan ®Ó vît qua th¸ch thøc vμ chíp lÊy thêi c¬, ®ång thêi ph¶i cã ý thøc gi÷ v÷ng chñ quyÒn quèc gia, ®éc lËp d©n téc, b¶o vÖ toμn vÑn l·nh thae ®Ó ®a quèc gia d©n téc m×nh ®Õn chç ph¸t triÓn vμ phån vinh. Tøc lμ ph¶i t×m ra c¸c gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó gi¶i quyÕt tèt m©u thuÉn gi÷a x©y dùng kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Tríc yªu cÇu thùc tÕ ®AEt ra nh vËy, nªn t«i ®· chän ®Ò tμi nghiªn cøu " PhÐp biÖn chøng vÒ m©u thuÉn vμ viÖc ph©n tÝch m©u thuÉn gi÷a x©y dùng kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ". KÕt cÊu bμi viÕt gåm hai phÇn: PhÇn I lμ lÝ luËn phÐp biÖn chøng vÒ m©u thuÉn, trong ®ã ®a ra ®Þnh nghÜa vÒ m©u thuÉn, c¸c lo¹i m©u thuÉn vμ mèi quan hÖ gi÷a chóng. PhÇn II lμ ph©n tÝch m©u thuÉn gi÷a x©y dùng kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; trªn c¬ së ®ã ®a ra khuyÕn nghÞ ®Ó gi¶i quyÕt mét c¸ch tèt nhÊt c¸c m©u thuÉn ®ã. Chän ®Ò tμi phï hîp víi b¶n th©n, em lËp kÕ ho¹ch nghiªn cøu vμ ®· tr¶i qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu khoa häc thùc sù, tõ thu thËp, xö lý th«ng tin ®Õn taeng hîp vμ viÕt b¸o c¸o. Bμi tiÓu luËn ®· ph¶n ¸nh mét nh·n quan khoa häc cña ngêi viÕt vÒ lÝ luËn m©u thuÉn vμ xö lý m©u thuÉn trong thùc tiÔn gi÷a x©y dùng kinh tÕ ®éc lËp tù chñ 2
Background image of page 2
víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Tuy nhiªn, do h¹n chÕ vÒ thêi gian vμ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 14

T049 - Li ni u Trong qu trnh vn ng v pht trin ca s vt lun...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online