{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T050 - P hn m u N c ta ang trong thi k qu ln ch ngha x hi b...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn më ®Çu Níc ta ®ang trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi, bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t b¶n trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, do ®ã sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi trong bèi c¶nh ®ã còng cã nh÷ng ®iÓm kh¸c so víi tríc ®©y. Tríc nh÷ng n¨m 1986, do nhËn thøc vµ vËn dông sai lÇm lý luËn cña chñ nghÜa M¸c –Lªnin vµo c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ®· dÉn ®Õn nh÷ng thÊt b¹i to lín nh sù sôp ®æ cña hÖ thèng c¸c níc XHCN ë Liªn x« vµ c¸c níc §«ng ¢u, cßn ë ViÖt nam do nhËn thøc vµ vËn dông sai lÇm ®· dÉn ®Õn tôt hËu vÒ kinh tÕ vµ khñng ho¶ng vÒ chÝnh trÞ. Trong khi kh¼ng ®Þnh tÝnh toµn diÖn, ph¹m vi bao qu¸t tÊt c¶ c¸c mÆt, c¸c lÜnh vùc cña qu¸ tr×nh ®æi míi, §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI cña §¶ng ®· ®ång thêi coi ®æi míi t duy lý luËn, t duy chÝnh trÞ vÒ chñ nghÜa x· héi lµ kh©u ®ét ph¸; trong khi nhÊn m¹nh sù cÇn thiÕt ph¶i ®æi míi c¶ lÜnh vùc kinh tÕ lÉn lÜnh vùc chÝnh trÞ, §¶ng ta còng xem ®æi míi kinh tÕ lµ träng t©m. Thùc tiÔn h¬n 10 n¨m ®æi míØ níc ta mang l¹i nhiÒu b»ng chøng x¸c nhËn tÝnh ®óng ®¾n cña nh÷ng quan ®iÓm nªu trªn. §¹i héi ®¹i biÓu lÇn thø VIII cña ®¶ng ®· kh¼ng ®Þnh”xÐt trªn tæng thÓ, §¶ng ta b¾t ®Çu c«ng cuéc ®æi míi tõ ®æi míi vÒ t duy chÝnh trÞ trong viÖc 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ho¹ch ®Þnh ®êng lèi vµ chinhs s¸ch ®èi néi ®èi ngo¹i. Kh«ng cã sù ®æi míi ®ã th× kh«ng cã sù ®æi míi kh¸c. Nh»m gãp phÇn nhËn thøc ®óng ®¾n h¬n vÒ nhiÖm vô x©y dùng CNXH trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH, t«i ®· lùa chän ®Ò tµi " Quan ®iÓm toµn diÖn vµ vËn dông vµo sù nghiÖp x©y dùng CNXH ë ViÖt nam hiÖn nay ". §Ò tµi tËp trung nghiªn cøu Qu¸ tr×nh x©y dùng CNXH ë ViÖt nam tõ tríc vµ sau ®æi míi ®Õn nay, vµ mét sè kiÕn nghÞ vËn dông quan ®iÓm toµn diÖn cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµo sù nghiÖp x©y dùng CNXH ë ViÖt nam. §Ò tµi ®îc nghiªn cøu dùa trªn c¬ së nh÷ng nguyªn lý vµ ph¬ng ph¸p luËn cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng, c¨n cø vµo mét sè quan ®iÓm ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc tõ sau §¹i héi §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø VI. KÕt cÊu ®Ò tµi, ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn gåm hai ch¬ng Ch ¬ng 1 : Lý luËn chung vÒ quan ®iÓm toµn diÖn Ch ¬ng 2 : VËn dông quan ®iÓm toµn diÖn vµo sù nghiÖp x©y dùng CNXH ë ViÖt nam. Do ®iÒu kiÖn thêi gian còng nh tr×nh ®é am hiÓu vÒ vÊn ®Ò nµy cßn h¹n chÕ, nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, t¸c gi¶ mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®¸nh gi¸ 2
Background image of page 2
cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi nµy ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 19

T050 - P hn m u N c ta ang trong thi k qu ln ch ngha x hi b...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online