T050 - P hn m u N c ta ang trong thi k qu ln ch ngha x hi,...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn më ®Çu Níc ta ®ang trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi, bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t b¶n trong bèi c¶nh toμn cÇu ho¸ vμ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, do ®ã sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi trong bèi c¶nh ®ã còng cã nh÷ng ®iÓm kh¸c so víi tr íc ®©y. Tríc nh÷ng n¨m 1986, do nhËn thøc vμ vËn dông sai lÇm lý luËn cña chñ nghÜa M¸c –Lªnin vμo c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ®· dÉn ®Õn nh÷ng thÊt b¹i to lín nh sù sôp ®ae cña hÖ thèng c¸c níc XHCN ë Liªn x« vμ c¸c níc §«ng ¢u, cßn ë ViÖt nam do nhËn thøc vμ vËn dông sai lÇm ®· dÉn ®Õn tôt hËu vÒ kinh tÕ vμ khñng ho¶ng vÒ chÝnh trÞ. Trong khi kh¼ng ®Þnh tÝnh toμn diÖn, ph¹m vi bao qu¸t tÊt c¶ c¸c mAEt, c¸c lÜnh vùc cña qu¸ tr×nh ®aei míi, §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc lÇn thø VI cña §¶ng ®· ®ång thêi coi ®aei míi t duy lý luËn, t duy chÝnh trÞ vÒ chñ nghÜa x· héi lμ kh©u ®ét ph¸; trong khi nhÊn m¹nh sù cÇn thiÕt ph¶i ®aei míi c¶ lÜnh vùc kinh tÕ lÉn lÜnh vùc chÝnh trÞ, §¶ng ta còng xem ®aei míi kinh tÕ lμ träng t©m. Thùc tiÔn h¬n 10 n¨m ®aei míØ níc ta mang l¹i nhiÒu b»ng chøng x¸c nhËn tÝnh ®óng ®¾n cña nh÷ng quan ®iÓm nªu trªn. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
§¹i héi ®¹i biÓu lÇn thø VIII cña ®¶ng ®· kh¼ng ®Þnh”xÐt trªn taeng thÓ, §¶ng ta b¾t ®Çu c«ng cuéc ®aei míi tõ ®aei míi vÒ t duy chÝnh trÞ trong viÖc ho¹ch ®Þnh ®êng lèi vμ chinhs s¸ch ®èi néi ®èi ngo¹i. Kh«ng cã sù ®aei míi ®ã th× kh«ng cã sù ®aei míi kh¸c. Nh»m gãp phÇn nhËn thøc ®óng ®¾n h¬n vÒ nhiÖm vô x©y dùng CNXH trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH, t«i ®· lùa chän ®Ò tμi " Quan ®iÓm toμn diÖn vμ vËn dông vμo sù nghiÖp x©y dùng CNXH ë ViÖt nam hiÖn nay ". §Ò tμi tËp trung nghiªn cøu Qu¸ tr×nh x©y dùng CNXH ë ViÖt nam tõ tr íc vμ sau ®aei míi ®Õn nay, vμ mét sè kiÕn nghÞ vËn dông quan ®iÓm toμn diÖn cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin vμo sù nghiÖp x©y dùng CNXH ë ViÖt nam. §Ò tμi ®îc nghiªn cøu dùa trªn c¬ së nh÷ng nguyªn lý vμ ph- ¬ng ph¸p luËn cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng, c¨n cø vμo mét sè quan ®iÓm ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ Nhμ níc tõ sau §¹i héi §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø VI. KÕt cÊu ®Ò tμi, ngoμi lêi nãi ®Çu vμ kÕt luËn gåm hai ch- ¬ng 2
Background image of page 2
Ch ¬ng 1 : Lý luËn chung vÒ quan ®iÓm toμn diÖn Ch ¬ng 2 : VËn dông quan ®iÓm toμn diÖn vμo sù nghiÖp x©y dùng CNXH ë ViÖt nam.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 19

T050 - P hn m u N c ta ang trong thi k qu ln ch ngha x hi,...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online