{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T051 - T iu lun Trit hc A.t V n B c vo t h in n in k m i...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt häc A.§Æt VÊn §Ò Bíc vμo thiªn niªn kû míi, loμi ngêi ®· vμ ®ang cã nh÷ng bíc tiÕn quan träng trong c«ng cuéc trinh phôc thÕ giíi. Nh÷ng thμnh tùu trong lÜnh vùc khoa häc - kü thuËt nãi riªng vμ trong mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi nãi chung ®· n©ng dÇn loμi ngêi lªn mét tÇm cao míi. Trong sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ ®ã, ViÖt Nam chóng ta còng kh«ng ngõng biÕn ®æi vËn ®éng. TÝnh ®Õn nay níc ta ®· thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi ®îc h¬n mét thËp kû, bªn c¹nh nh÷ng thμnh tùu ®· ®¹t ®îc, nh÷ng vÊn ®Ò cña nÒn kinh tÕ lu«n ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc cho c¸c nhμ kinh tÕ. So víi thÕ giíi, níc ta vÉn lμ mét níc nghÌo, nÒn kinh tÕ cßn yÕu kÐm, chËm ph¸t triÓn, nh÷ng tμn d cña nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp vÉn cßn tån t¹i ®· k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. ChÝnh v× thÕ chóng ta ph¶i nghiªn cøu t×m ra híng ®i ®óng ®¾n cho nÒn kinh tÕ, phï hîp víi ®iÒu kiÖn, hoμn c¶nh ®Êt níc, phï hîp víi khu vùc thÕ giíi vμ thêi ®¹i. §iÒu ®ã còng cã nghÜa lμ ph¶i ph©n tÝch c¸c yÕu tè 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt häc kinh tÕ trong tæng thÓ c¸c mèi quan hÖ, trong sù vËn ®éng, ph¸t triÓn kh«ng ngõng. Do vËy viÖc vËn dông quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ cña triÕt häc M¸c - Lªnin vμo qóa tr×nh ®èi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam lμ rÊt cÇn thiÕt. Qu¸n triÖt quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ vμo qu¸ tr×nh ®èi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam sÏ gióp cho nÒn kinh tÕ níc ta cã ®îc híng ®i ®óng ®¾n. V× vËy, trong bμi viÕt tiÓu luËn triÕt häc cña m×nh em ®· chän ®Ò tμi: Quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ víi c«ng cuéc ®èi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam hiÖn nay ”. Tuy nhiªn, do kiÕn thøc cßn h¹n hÑp sÏ kh«ng tr¸nh khái nhiÒu sai xãt. Do vËy, em kÝnh mong nhËn ®îc sù gãp ý vμ híng dÉn cña c¸c thÇy c« trong khoa ®Ó bμ viÕt cña em cã kÕt qu¶ tèt h¬n. Hμ Néi, th¸ng 3 n¨m 2005 Sinh viªn: §ç Hoμng Anh TuÊn 2
Background image of page 2
TiÓu luËn TriÕt häc B. Néi dung I. Quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ 1. C¬ së kh¸ch quan cña quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ Nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn vμ nguyªn lý vÒ sù ph¸t triÓn lμ c¬ së h×nh thμnh quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ. Mäi sù vËt hiÖn tîng cña thÕ giíi ®Òu tån t¹i, vËn ®éng vμ ph¸t triÓn trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kh«ng gian vμ thêi gian cô thÓ x¸c ®Þnh. §iÒu kiÖn kh«ng gian vμ thêi gian cã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña sù vËt. Cïng mét sù vËt nhng nÕu tån t¹i trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kh«ng gian vμ thêi gian cô thÓ kh¸c nhau th× tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña nã sÏ kh¸c nhau, thËm trÝ cã thÓ lμm thay ®æi hßan toμn b¶n chÊt cña sù vËt.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 24

T051 - T iu lun Trit hc A.t V n B c vo t h in n in k m i...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online