{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T077 - L i ni u Thc hin ng li i mi ca ng Cng Sn Vit Nam n c...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam, níc ta chuyÓn nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Trong qu¸ tr×nh ®æi míi, níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thμnh tùu quan träng: gi÷ v÷ng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, kinh tÕ t¨ng tr ëng kh¸, kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi vμ n¨ng lùc s¶n xuÊt t¨ng nhiÒu, ®êi sèng cña c¸c tÇng líp nh©n d©n tiÕp tôc ®îc c¶i thiÖn, t×nh h×nh chÝnh trÞ – x· héi c¬ b¶n æn ®Þnh, quèc phßng an ninh ®îc t¨ng cêng, thÕ vμ lùc cña níc ta ®îc n©ng cao trªn tr êng quèc tÕ… Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa vÉn cßn cã nhiÒu m©u thuÉn cÇn ph¶i gi¶i quyÕt nh: sù ph©n ho¸ giμu nghÌo cã xu híng gia t¨ng, n¹n thÊt nghiÖp vÉn cßn cha ®îc gi¶i quyÕt, vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr êng sinh th¸i, thùc hiÖn c«ng b»ng trong ph©n phèi thu nhËp… §©y lμ nh÷ng vÊn ®Ò võa cÊp b¸ch võa th êng xuyªn, l©u dμi vμ còng lμ vÊn ®Ò quan träng nhÊt trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi ë níc ta. V× vËy, níc ta cÇn t×m gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn trªn mét c¸ch triÖt ®Ó nh»m x©y dùng mét nhμ níc x· héi chñ nghÜa ngμy mét hoμn thiÖn h¬n. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt häc M¸c – Lªnin ChÝnh v× vËy trong qu¸ tr×nh häc m«n TriÕt häc M¸c – Lªnin em ®· chän ®Ò tμi: “Nh÷ng m©u thuÉn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta hiÖn nay – Thùc tr¹ng vμ ph¬ng híng gi¶i quyÕt” ®Ó viÕt tiÓu luËn. Tuy nhiªn do tr×nh ®é hiÓu biÕt vμ thêi gian t×m hiÓu m«n häc cßn h¹n chÕ nªn bμi tiÓu luËn cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong ®îc sù gãp ý cña thÇy gi¸o vμ c¸c b¹n ®Ó bμi tiÓu luËn cña em ®îc hoμn chØnh h¬n. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Mai Xu©n Hîi ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu m«n häc TriÕt häc M¸c – Lªnin vμ thùc hiÖn ®Ò tμi nμy. Néi dung chi tiÕt I. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam. 1. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan: Kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa thùc chÊt lμ nÒn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña nhμ níc, theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Kinh tÕ hμng ho¸ lμ mét kiÓu tæ chøc kinh tÕ - x· héi, mμ trong ®ã s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®Ó trao ®æi, ®Ó b¸n trªn thÞ tr êng. Môc ®Ých cña s¶n xuÊt trong kinh tÕ hμng ho¸ kh«ng ph¶i ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu trùc tiÕp cña ngêi s¶n xuÊt ra s¶n 2
Background image of page 2
TiÓu luËn TriÕt häc M¸c – Lªnin phÈm mμ nh»m ®Ó b¸n, tøc lμ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña ngêi mua ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 32

T077 - L i ni u Thc hin ng li i mi ca ng Cng Sn Vit Nam n c...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online