{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T078 - cng tiu lun trit hc ti C s l lun trit hc ca ng li...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
§Ò c¬ng tiÓu luËn triÕt häc §Ò tμi: C¬ së lý luËn triÕt häc cña ®êng lèi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam trong thêi k× qu¸ ®é. Ngêi viÕt: NguyÔn Hoμng Th¸i Líp: Th¬ng m¹i quèc tÕ - Kho¸ 46 I. Néi dung vμ môc tiªu cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hã ë ViÖt Nam thêi k× qu¸ ®é. 1. Néi dung cña c«
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu C«ng cuéc x©y dùng x· héi míi ph¶i ®îc tiÕn hμnh toμn diÖn trªn c¸c mÆt: quan hÖ s¶n xuÊt, lùc lîng s¶n xuÊt, nÒn v¨n ho¸ vμ nh÷ng con ngêi cña x· héi. C«ng nghiÖp hãa chÝnh lμ con ®êng vμ bíc ®i tÊt yÕu ®Ó t¹o ra c¬ së vËt chÊt, kÜ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i. X©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i lμ mét quy luËt chung, phæ biÕn ®èi víi tÊt c¶ c¸c níc. Tuy
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

T078 - cng tiu lun trit hc ti C s l lun trit hc ca ng li...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online