T079 - T iu lun Trit hc Phn m u T khi xut hin con ngi trn...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt häc PhÇn më ®Çu Tõ khi xuÊt hiÖn con ngêi trªn hμnh tinh nμy ®Õn ngμy nay ®· tr¶i qua 5 ph¬ng thøc s¶n xuÊt tån t¹i trong 5 chÕ ®é x· héi: c«ng x· nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« lÖ, phong kiÕn tËp quyÒn, t b¶n chñ nghÜa vμ x· héi chñ nghÜa. T duy nhËn thøc cña con ngêi kh«ng dõng l¹i ë mét chç mμ ngμy cμng ph¸t triÓn hoμn thiÖn h¬n. Tõ ®ã kÐo theo sù thay ®aei ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt còng nh quan hÖ s¶n xuÊt. Tõ h¸i lîm s¨n b¾t ®Ó duy tr× cuéc sèng ®Õn tr×nh ®é khoa häc kü thuËt l¹c hËu vμ ®Õn ngμy nay tr×nh ®é khoa häc ®· ®¹t tíi møc tét ®Ønh. Mμ cèt lâi cña nÒn s¶n xuÊt héi chÝnh lμ sù thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt, nh M¸c vμ ¨ngen nãi, ®ã lμ quy luËt vÒ sù phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt. Tõ quan ®iÓm nμy cña chñ nghÜa M¸c xÝt, §¶ng vμ Nhμ níc ta ®· vËn dông vμo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi níc ta trong giai ®o¹n tõ ®aei míi ®Õn nay. BiÖn chøng quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng ta cã ®îc nhËn thøc vÒ s¶n xuÊt x· héi vμ kinh tÕ. ThÊy ®îc ý nghÜa ®ã, t«i xin bμy tá mét vμi ý kiÕn b¶n th©n vÒ vÊn ®Ò: " VËn dông quan ®iÓm triÕt häc M¸c xÝt vÒ quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é lùc lîng s¶n 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt häc xuÊt ®Ó ph¸t triÓn nh÷ng thμnh tùu, h¹n chÕ trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n tõ ®aei míi ®Õn nay " 2
Background image of page 2
TiÓu luËn TriÕt häc PhÇn néi dung I. Lùc lîng s¶n xuÊt - quan hÖ s¶n xuÊt - quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt 1. Lùc lîng s¶n xuÊt Lùc lîng s¶n xuÊt biÓu hiÖn gi÷a con ngêi víi tù nhiªn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®ång thêi thÓ hiÖn n¨ng lùc thùc tiÔn cña con ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Lùc lîng s¶n xuÊt bao gåm: ngêi lao ®éng víi kü n¨ng lao ®éng cña hä vμ t liÖu s¶n xuÊt(tr íc hÕ lμ c«ng cô lao ®éng) kÕt hîp víi nhau thμnh lùc l- îng s¶n xuÊt. Trong c¸c yÕu tè cña lùc lîng s¶n xuÊt, lùc lîng s¶n xuÊt hμng ®Çu lμ ngêi c«ng nh©n, ngêi lao ®éng. ChÝnh ngêi lao ®éng lμ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt, víi søc m¹nh vμ kü n¨ng lao ®éng cña m×nh, sö dông t liÖu lao ®éng, tr íc hÕt lμ c«ng cô lao ®éng, t¸c ®éng vμo ®èi tîng lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Cïng víi qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt, søc m¹nh vμ kü n¨ng lao ®éng cña con ngêi nμy cμng ®îc t¨ng lªn, ®AEc biÖt lμ trÝ tuÖ cña con ngêi kh«ng ngõng ph¸t triÓn, hμm lîng trÝ tuÖ cña lao ®éng ngμy cμng cao. Ngμy nay, víi cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vμ c«ng nghÖ, lao ®éng trÝ tuÖ ngμy cμng ®ãng vai trß chñ yÕu.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 25

T079 - T iu lun Trit hc Phn m u T khi xut hin con ngi trn...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online