{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T079 - T iu lun Trit hc Phn m u T khi xut hin con ngi trn...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt häc PhÇn më ®Çu Tõ khi xuÊt hiÖn con ngêi trªn hμnh tinh nμy ®Õn ngμy nay ®· tr¶i qua 5 ph¬ng thøc s¶n xuÊt tån t¹i trong 5 chÕ ®é x· héi: c«ng x· nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« lÖ, phong kiÕn tËp quyÒn, t b¶n chñ nghÜa vμ x· héi chñ nghÜa. T duy nhËn thøc cña con ngêi kh«ng dõng l¹i ë mét chç mμ ngμy cμng ph¸t triÓn hoμn thiÖn h¬n. Tõ ®ã kÐo theo sù thay ®æi ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt còng nh quan hÖ s¶n xuÊt. Tõ h¸i lîm s¨n b¾t ®Ó duy tr× cuéc sèng ®Õn tr×nh ®é khoa häc kü thuËt l¹c hËu vμ ®Õn ngμy nay tr×nh ®é khoa häc ®· ®¹t tíi møc tét ®Ønh. Mμ cèt lâi cña nÒn s¶n xuÊt héi chÝnh lμ sù thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt, nh M¸c vμ ¨ngen nãi, ®ã lμ quy luËt vÒ sù phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt. Tõ quan ®iÓm nμy cña chñ nghÜa M¸c xÝt, §¶ng vμ Nhμ níc ta ®· vËn dông vμo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi níc ta trong giai ®o¹n tõ ®æi míi ®Õn nay. BiÖn chøng quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng ta cã ®îc nhËn thøc vÒ s¶n xuÊt x· héi vμ kinh tÕ. ThÊy ®îc ý nghÜa ®ã, t«i xin bμy tá mét vμi ý kiÕn b¶n th©n vÒ vÊn ®Ò: " VËn dông quan ®iÓm triÕt häc M¸c xÝt vÒ quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é lùc lîng s¶n 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt häc xuÊt ®Ó ph¸t triÓn nh÷ng thμnh tùu, h¹n chÕ trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n tõ ®æi míi ®Õn nay " 2
Image of page 2
TiÓu luËn TriÕt häc PhÇn néi dung I. Lùc lîng s¶n xuÊt - quan hÖ s¶n xuÊt - quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt 1. Lùc lîng s¶n xuÊt Lùc lîng s¶n xuÊt biÓu hiÖn gi÷a con ngêi víi tù nhiªn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®ång thêi thÓ hiÖn n¨ng lùc thùc tiÔn cña con ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Lùc lîng s¶n xuÊt bao gåm: ngêi lao ®éng víi kü n¨ng lao ®éng cña hä vμ t liÖu s¶n xuÊt(tr íc hÕ lμ c«ng cô lao ®éng) kÕt hîp víi nhau thμnh lùc l- îng s¶n xuÊt. Trong c¸c yÕu tè cña lùc lîng s¶n xuÊt, lùc lîng s¶n xuÊt hμng ®Çu lμ ngêi c«ng nh©n, ngêi lao ®éng. ChÝnh ngêi lao ®éng lμ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt, víi søc m¹nh vμ kü n¨ng lao ®éng cña m×nh, sö dông t liÖu lao ®éng, tr íc hÕt lμ c«ng cô lao ®éng, t¸c ®éng vμo ®èi tîng lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Cïng víi qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt, søc m¹nh vμ kü n¨ng lao ®éng cña con ngêi nμy cμng ®îc t¨ng lªn, ®Æc biÖt lμ trÝ tuÖ cña con ngêi kh«ng ngõng ph¸t triÓn, hμm lîng trÝ tuÖ cña lao ®éng ngμy cμng cao. Ngμy nay, víi cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vμ c«ng nghÖ, lao ®éng trÝ tuÖ ngμy cμng ®ãng vai trß chñ yÕu.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern