T080 - L i m u Cng cuc xy dng x hi mi phi c tin hnh ton din...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu C«ng cuéc x©y dùng x· héi míi ph¶i ®îc tiÕn hμnh toμn diÖn trªn c¸c mAEt: quan hÖ s¶n xuÊt, lùc lîng s¶n xuÊt, nÒn v¨n ho¸ vμ nh÷ng con ngêi cña x· héi. C«ng nghiÖp hãa chÝnh lμ con ®êng vμ bíc ®i tÊt yÕu ®Ó t¹o ra c¬ së vËt chÊt, kÜ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i. X©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i lμ mét quy luËt chung, phae biÕn ®èi víi tÊt c¶ c¸c níc. Tuy nhiªn, tuú tõng níc kh¸c nhau, do ®iÓm xuÊt ph¸t tiÕn lªn kh«ng gièng nhau c¸ch thøc tiÕn hμnh x©y dùng c¬ së vËt chÊt, kÜ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i sÏ kh«ng gièng nhau. Níc ta tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi tõ mét nÒn kinh tÕ phae biÕn lμ s¶n xuÊt nhá, lao ®éng thñ c«ng lμ phae biÕn. C¸i thiÕu thèn nhÊt cña chóng ta lμ mét nÒn ®¹i c«ng nghiÖp. ChÝnh v× vËy chóng ta ph¶i tiÕn hμnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Trong thêi ®¹i ngμy nay, c«ng nghiÖp ho¸ ph¶i g¾n víi hiÖn ®¹i ho¸. C«ng nghiÖp ho¸ ë níc ta lμ nh»m x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho chñ nghÜa x· héi. §ã lμ nhiÖm vô trung t©m trong suèt thêi kú qu¸ ®é tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta. Tõ n¨m 1996, ®Êt níc ta ®· chuyÓn sang giai ®o¹n ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 c¬ b¶n trë thμnh mét níc c«ng nghiÖp. Sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ë níc ta chØ thùc sù thμnh c«ng chõng nμo thù hiÖn thμnh c«ng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Tõ nh÷ng lý do trªn em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tμi " C¬ së lý luËn triÕt häc cña ®êng lèi c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam trong thêi kú qu¸ ®é " V× thêi gian hoμn thμnh cã h¹n còng nh vèn hiÓu biÕt cßn n«ng c¹n vμ Ýt ái cña m×nh, bμi tiÓu luËn cña em khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vμ khuyÕt ®iÓm cßn ph¶i söa ®aei vμ bae sung. V× vËy em rÊt mong vμ tr©n träng mäi ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy ®Ó tõ ®ã em cã thÓ cñng cè ®îc vèn hiÓu biÕt cña m×nh. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n thÇy. I. Néi dung vμ môc tiªu cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam thêi kú qu¸ ®é. 1. Néi dung cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi a) Kh¸i niÖm c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ C«ng nghiÖp ho¸ ®îc ®Þnh nghÜa vμ cã nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau song nã thêng ®îc hiÓu lμ mét qu¸ tr×nh g¾n liÒn víi viÖc x¸c ®Þnh mét c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, trang bÞ kü thuËt ngμy cμng hiÖn ®¹i cho c¸c ngμnh kinh tÕ nh»m thñ tiªu t×nh tr¹ng l¹c hËu vÒ kinh tÕ x· héi, khai th¸c tèi u c¸c nguån lùc vμ lîi thÕ, ®¶m b¶o nhÞp ®é t¨ng tr ëng nhanh vμ aen ®Þnh.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 24

T080 - L i m u Cng cuc xy dng x hi mi phi c tin hnh ton din...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online