{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T081 - T r ng i hc KTQD Tiu lun Trit Li m u K t sau cuc cch...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tr êng §¹i häc KTQD TiÓu luËn TriÕt Lêi më ®Çu KÓ tõ sau cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ lÇn thø ba (1913 – 1950), sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña khoa häc c«ng nghÖ ®· thóc ®Èy sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña lùc lîng s¶n xuÊt vît ra khái ph¹m vi biªn giíi quèc gia, më réng trªn ph¹m vi toμn thÕ giíi theo c¶ chiÒu réng vμ chiÒu s©u. Do ®ã, tÊt c¶ c¸c quèc gia kh«ng ph©n biÖt tr×nh ®é ®· vμ ®ang h×nh thμnh mèi quan hÖ g¾n bã lÉn nhau. §êng biªn giíi quèc gia vμ kho¶ng c¸ch ®Þa lý trë nªn mê nh¹t, c¸c tæ chøc kinh tÕ khu vùc vμ toμn cÇu nèi tiÕp nhau ra ®êi. Sù ra ®êi cña c¸c tæ chøc lín nh WTO, APEC, NAFTA vμ gÇn ®©y lμ sù ra ®êi cña c¸c khu vùc ®ång tiÒn chung Euro ®· lμ vÝ dô ®iÓn h×nh trong thiªn niªn kØ míi nμy, cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghÖ tiÕp tôc ®i s©u, më réng øng dông c«ng nghÖ tin häc sÏ lμ ®éng lùc chÝnh thóc ®Èy h¬n n÷a qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ, toμn cÇu ho¸. Tríc bèi c¶nh toμn cÇu nh vËy, c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc ta kh«ng thÓ ®øng ngoμi xu thÕ toμn cÇu ho¸. NhËn thÊy ®îc t×nh h×nh kinh tÕ cña ®Êt níc ®ang gÆp khã kh¨n, th¸ng 12/1986 §¶ng vμ Nhμ níc quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ tËp trung quan liªu bao cÊp sang kinh tÕ thÞ tr êng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ, vÊn ®Ò héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi, t¨ng cêng hîp t¸c kinh tÕ c¸c níc vμ c¸c tæ chøc quèc tÕ ®ang lμ vÊn ®Ò ®îc quan t©m.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tr êng §¹i häc KTQD TiÓu luËn TriÕt Víi ph¬ng ch©m “®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ng ho¸ quan hÖ” vμ “lμ b¹n cña tÊt c¶ c¸c níc trong céng ®ång thÕ giíi phÊn ®Êu v× hßa b×nh, ®éc lËp vμ ph¸t triÓn”. ViÖt Nam ®· thiÕt lËp quan hÖ ngo¹i giao víi h¬n 160 níc vμ hÇu hÕt c¸c tæ chøc quèc tÕ vμ khu vùc quan träng. Víi viÖc gia nhËp PECC (01/1995), ASEAN (07/1995), ký kÕt hiÖp ®Þnh chung vÒ hîp t¸c kinh tÕ víi EU (7/1995), tham gia APEC (11/1998), vμ ®ang chuÈn bÞ tÝch cùc cho c¸c cuéc ®μm ph¸n gia nhËp Tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). ViÖt Nam tõng bíc v÷ng ch¾c héi nhËp s©u réng vμo nÒn kinh tÕ khu vùc vμ thÕ giíi. Ngμy 27/11/2001, Bé ChÝnh trÞ ®· ra NghÞ QuyÕt vÒ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ nh»m cô thÓ ho¸ mét chñ tr ¬ng lín ®îc nªu ra t¹i §¹i héi lÇn thø IX cña §¶ng lμ: “Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vμ khu vùc theo tinh thÇn ph¸t huy tèi ®a néi lùc, n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c quèc tÕ, b¶o ®¶m ®éc lËp tù chñ vμ ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ lîi Ých d©n téc, gi÷ v÷ng b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, b¶o vÖ m«i tr êng”.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 51

T081 - T r ng i hc KTQD Tiu lun Trit Li m u K t sau cuc cch...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online