{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T082 - Li ni u X hi ngy cng pht trin th nhu cu v may mc ca...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu X· héi ngμy cμng ph¸t triÓn th× nhu cÇu vÒ may mAEc cña con ngêi cμng cao. Do ®ã, trªn thÞ trêng quÇn ¸o ®ang chiÕm vÞ trÝ quan träng. Trong nhiÒu lo¹i quÇn ¸o ®ã th× trang phôc hiÖn nay ®îc c¸c quý «ng chó ý nhiÒu nhÊt chÝnh lμ chiÕc "¸o s¬ mi". Hμng mÊy chôc n¨m nay, ta c¶m tëng nh chiÕc ¸o s¬ mi vμ quÇn t©y víi kiÓu cae bÎ, khuy cμi m¨ng sÐc, ñi lμ th¼ng rÊt truyÒn thèng. Nhng trªn thùc tÕ xu híng tiªu dïng hiÖn ®¹i víi nh÷ng nh·n hiÖu quÇn ¸o ViÖt Nam vμ quèc tÕ ®· t¸c ®éng m¹nh ®Õn thãi quen mAEc ¸o s¬ mi. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ vÊn ®Ò nμy, em xin dùa vμo cAEp ph¹m trï néi dung - h×nh thøc ®Ó ph©n tÝch. Nãi vÒ vÊn ®Ò nμy tríc hÕt chóng ta ph¶i ®Ò cËp ®Õn mèi quan hÖ gi÷a néi dung vμ h×nh thøc ®îc biÓu hiÖn trªn s¶n phÈm ¸o s¬ mi. Cô thÓ: + Néi dung vμ h×nh thøc thèng nhÊt nhau: V¶i ®Ñp tinh s¶o th× chiÕc ¸o s¬ mi sÏ cã kiÓu d¸ng mÉu m· ®Ñp. + Néi dung gi÷ vao trß quyÕt ®Þnh h×nh thøc. + H×nh thøc t¸c ®éng trë l¹i néi dung. Do ®©y lμ lÇn ®Çu tiªn viÕt tiÓu luËn nªn sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em mong thÇy c« vμ c¸c b¹n ®ãng gãp ý kiÕn cho em. Híng triÓn khai cña bμi tiÓu luËn: PhÇn I: Lêi nãi ®Çu. PhÇn II: Néi dung. I. C¬ së lý luËn. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1. CAEp ph¹m trï néi dung h×nh thøc 2. Mèi quan hÖ gi÷a néi dung, h×nh thøc II. Thùc tr¹ng 1. Nhu cÇu lμm ®Ñp cña con ngêi 2. C¸c lo¹i ¸o s¬ mi tõ níc ngoμi ®ang trμn ngËp vμo thÞ trêng vμ ®ang ®îc a chuéng. 3. C¸c nhμ s¶n xuÊt quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn h×nh thøc Ýt quan t©m ®Õn néi dung. III. KiÕn nghÞ, vÊn ®Ò bøc xóc 1. N©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm 2. Phï hîp gi÷a néi dung vμ h×nh thøc 3. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt 4. Qu¸ tr×nh b¸n hμng PhÇn III. KÕt luËn. 2
Background image of page 2
Néi dung I. C¬ së lý luËn 1. CAEp ph¹m trï néi dung - h×nh thøc Néi dung lμ taeng hîp tÊt c¶ nh÷ng mAEt, nh÷ng yÕu tè, nhng qu¸ tr×nh t¹o nªn sù vËt. H×nh thøc lμ ph¬ng thøc tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña sù vËt vμ hÖ thãng c¸c mèi liªn hÖ t¬ng ®èi bÒn v÷ng gi÷a c¸c yÕu tè cña sù vËt ®ã. 2. Mèi quan hÖ gi÷a néi dung - h×nh thøc Tríc hÕt néi dung vμ h×nh thøc cã sù thèng nhÊt víi nhau. Néi dung cña chiÕc ¸o s¬ mi chÝnh lμ c¸c lo¹i v¶i, v¶i catton, lôa, kaki, lon xíc… Cßn h×nh thøc chÝnh lμ c¸c kiÓu d¸ng, mÉu m·, mμu s¾c. Do ®ã, nÕu c¸c lo¹i v¶i kh¸c nhau th× kiÓu d¸ng cña chiÕc ¸o s¬ mi còng kh¸c nhau. Nh÷ng biÓu hiÖn trªn th× mçi chóng ta ®Òu cã thÓ nhËn ra.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

T082 - Li ni u X hi ngy cng pht trin th nhu cu v may mc ca...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online