T083 - T iu lun Trit Mc lc Li m u 2 Ni dung 3 I H in trng ca vn vn ho xe but H Ni hin nay v mt s nguyn nhn 3 1 V pha nh xe 3 2 V pha hnh khch 5 II

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt Môc lôc Lêi më ®Çu. ...................................................................................................... 2 Néi dung. .......................................................................................................... 3 I. Hiªn tr¹ng cña vÊn ®Ò v¨n ho¸ xe buýt ë Hμ Néi hiÖn nay vμ mét sè nguyªn nh©n. ............................................................................................ 3 1. VÒ phÝa nhμ xe. .................................................................................... 3 2. VÒ phÝa hμnh kh¸ch. ............................................................................. 5 II . Mét sè ®iÒu kiÖn thóc ®Èy viÖc x©y dùng thμnh c«ng v¨n ho¸ xe buýt Hμ Néi. ............................................................................................. 6 1. VÒ phÝa Taeng c«ng ty VËn t¶i Hμ Néi. .............................................. 6 2. VÒ phÝa hμnh kh¸ch. ............................................................................. 6 KÕt luËn. ........................................................................................................ 8 Tμi liÖu tham kh¶o. ........................................................................................ 9 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt Lêi më ®Çu X· héi ngμy cμng ph¸t triÓn, nhu cÇu ®i l¹i cña ngêi d©n ngμy cμng t¨ng nhÊt lμ nh÷ng n¬i tËp trung ®«ng d©n c nh tai ®Þa bμn Hμ Néi. Vμ giao th«ng ®« thÞ ®· trë thμnh mét chñ ®Ò nãng báng cña c¶ níc nãi chung vμ Hμ Néi nãi riªng. ViÖc c«ng ty vËn t¶i Hμ Néi ®a c¸c tuyÕn xe buýt vμo ho¹t ®éng ®· trë thμnh mét tÊt yÕu kh¸ch quan, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña ®«ng ®¶o ngêi d©n, gãp phÇn c¶i thiÖn ¸ch t¾c vμ tai n¹n giao th«ng. Víi kiÕn thøc triÕt häc nhá bÐ cña m×nh, em m¹nh d¹n chän ®Ò tμi: “X©y dùng v¨n ho¸ xe buýt Hμ Néi - Kh¶ n¨ng vμ 2
Background image of page 2
TiÓu luËn TriÕt hiÖn thùc”. V× thêi gian vμ tÇm hiÓu biÕt cßn h¹n hÑp, ch¾c ch¾n bμi viÕt cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n! PhÇn néi dung I- HiÖn tr¹ng cña vÊn ®Ò v¨n ho¸ xe buýt ë Hμ Néi hiÖn nay vμ mét sè nguyªn nh©n. 1. VÒ phÝa nhμ xe 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt Dï ë bÊt cø n¬i ®©u chóng ta còng cÇn ph¶i c xö cã v¨n ho¸, nhÊt lμ trªn xe buýt n¬i tËp trung nhiÒu tÇng líp vμ ®é tuaei kh¸c nhau. §iÒu nμy ®ßi hái mçi chóng ta c¶ hμnh kh¸ch lÉn vÒ phÝa nhμ xe cÇn ph¶i nç lùc h¬n n÷a ®Ó x©y dùng mét nÒn v¨n ho¸ xe buýt ngμy cμng tiªn tiÕn vμ lμnh m¹nh.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 12

T083 - T iu lun Trit Mc lc Li m u 2 Ni dung 3 I H in trng ca vn vn ho xe but H Ni hin nay v mt s nguyn nhn 3 1 V pha nh xe 3 2 V pha hnh khch 5 II

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online