{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T084 - T iu lun Trit hc Li m u Chng ta ang sng trong k...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt häc Lêi më ®Çu Chóng ta ®ang sèng trong kû nguyªn cña kinh tÕ tri thøc, ®ßi hái mçi con ngêi ph¶i ®îc ®μo t¹o tr×nh ®é häc vÊn, n¨ng lùc ; tu dìng rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc, ý thøc lao ®éng tèt h¬n ®Ó cã thÓ ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña sù biÕn ®aei khoa häc c«ng nghÖ hÕt søc nhanh chãng. Trong sù nghiÖp ®aei míi CNH, H§H ®Êt níc víi nh÷ng môc tiªu d©n giμu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh, hiÖn nay, con ngêi vμ nguån nh©n lùc ®îc coi lμ nh©n tè quan träng hμng ®Çu, quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn nhanh, hiÖu qu¶ vμ bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ níc ta. §ã lμ yÕu tè hÕt søc bøc thiÕt vμ cÇn cã tÝnh cËp nhËt, ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ con ngêi vμ nguån nh©n lùc xÐt trong níc ta nãi riªng vμ quèc tÕ nãi chung. Chóng ta kh¼ng ®Þnh con ngêi võa lμ môc tiªu võa lμ ®éng lùc cña ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®ång thêi ph¶i lμ nh÷ng con ngêi cã tri thøc vμ ®¹o ®øc. Tõ ®©y mçi con ngêi dÇn dÇn vÒ ®óng vÞ trÝ lμ mét chñ thÓ s¸ng t¹o ra c¸c gi¸ trÞ, bao gåm c¸c gi¸ trÞ tinh thÇn vμ gi¸ trÞ vËt chÊt, cho b¶n th©n vμ cho x· héi. V× vËy, vÊn ®Ò cèt lâi lμ, ta ph¶i thùc hiÖn chiÕn lîc GD§T nguån nh©n lùc, ph¸t triÓn con ngêi mét c¸ch toμn diÖn c¶ thÓ lùc lÉn trÝ lùc. NhiÖm vô cña 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt häc GD§T lμ ®a con ngêi ®¹t ®Õn nh÷ng gi¸ trÞ phï hîp víi ®AEc ®iÓm v¨n ho¸ vμ nh÷ng yªu cÇu míi ®AEt ra ®èi víi con ngêi ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn sù nghiÖp CNH, H§H trong thêi kú qu¸ ®é cña níc ta còng nh xu híng ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung trªn thÕ giíi. §Ò tμi: nh©n tè con ngêi trong lùc lîng s¶n xuÊt víi chiÕn lîc ph¸t triÓn gi¸o dôc ®μo t¹o nguån nh©n lùc theo híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë viÖt nam trong thêi kú qu¸ ®é I. Kh¸i niÖm LLSX vμ vai trß nh©n tè con ngêi trong LLSX. 1. Kh¸i niÖm LLSX. a. §Þnh nghÜa vμ tÝnh chÊt LLSX. LLSX lμ taeng thÓ c¸c nh©n tè vËt chÊt kü thuËt ®ù¬c sö dông trong c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña x· héi tøc lμ trong qu¸ tr×nh con ngêi c¶i t¹o, c¶i biÕn giíi tù nhiªn cho phï hîp víi nhu cÇu tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña m×nh. Nh vËy, xÐt vÒ mAEt tÝnh chÊt th× kh¸i niÖm LLSX, nã ph¶n ¸nh mét sè tÝnh chÊt c¨n b¶n sau: Tríc hÕt, nã ph¶n ¸nh quan hÖ gi÷a con ngêi víi tù nhiªn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Lμ ®éng vËt cao cÊp nhÊt, lμ tinh hoa 2
Background image of page 2
TiÓu luËn TriÕt häc cña mu«n loμi, con ngêi lμ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn hÕt søc l©u dμi cña giíi tù nhiªn. Con ngßi ph¶i t×m kiÕm mäi ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho sù tån t¹i trong ®êi sèng tù nhiªn nh thøc ¨n, thøc uèng, nhμ ®Ó ë. Theo mét sè nhμ nh©n häc kh¼ng ®Þnh
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 26

T084 - T iu lun Trit hc Li m u Chng ta ang sng trong k...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online