{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T086 - Tiu lun trit A.GII THIU TI Mi ngi u bit trong lch s...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt A.GIíI THIÖU §Ò TµI M äi ngêi ®Òu biÕt , trong lÞch sö t tëng nh©n lo¹i tríc M¸c ®· cã kh«ng Ýt c¸ch tiÕp cËn khi nghiªn cøu sù ph¸t triÓn cña x· héi. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng nhËn thøc kh¸c nhau, víi nh÷ng ý tëng kh¸c nhau mµ cã sù ph©n chia lÞch sö tiÕn hãa cña x· héi theo nh÷ng c¸ch kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n, nhµ x· héi häc Vi – c« ë Italia (1668-1744) ®· ph©n chia c¸c thêi k× ph¸t triÓn cña x· héi gièng nh ph©n chia c¸c giai ®o¹n cña mét ®êi ngêi: th¬ Êu, thanh niªn, thµnh niªn vµ tuæi giµ. Nhµ triÕt häc duy t©m Hª-ghen (1770 -1831) ph©n chia lÞch sö x· héi loµi ngêi thµnh ba thêi k× chñ yÕu: thêi k× ph¬ng §«ng, thêi k× cæ ®¹i vµ thêi GiÐc- ma- ni . Nhµ x· héi chñ nghÜa kh«ng tëng Ph¸p Phu- ri- ª (1722-1837) chia lÞch sö x· héi thµnh bèn giai ®o¹n: giai ®o¹n m«ng muéi, giai ®o¹n d· man, giai ®o¹n gia trëng, giai ®o¹n v¨n minh. Cßn nhµ nh©n chñng Mü Hang- ri Moãc- g¨ng ( 1818-1881 ) l¹i ph©n chia x· héi thµnh ba thêi ®¹i : thêi ®¹i m«ng muéi , thêi ®¹i d· man vµ thêi ®¹i v¨n minh.. Mäi ngêi còng ®· quen víi nh÷ng kh¸i niÖm : thêi ®¹i ®å ®ång , thêi ®¹i cèi xay giã, thêi ®¹i m¸y h¬i níc, vµ gÇn ®©y lµ c¸c nÒn v¨n minh : v¨n minh n«ng nghiÖp, v¨n minh hËu c«ng nghiÖp. Mçi c¸ch tiÕp cËn nªu trªn cã nh÷ng ®iÓm hîp lÝ nhÊt ®Þnh, vµ do ®ã ®Òu cã ý nghÜa nhÊt ®Þnh, nhng cha nãi lªn b¶n chÊt sù ph¸t triÓn cña x· héi mét c¸ch toµn diÖn, tæng thÓ, do ®ã mµ cßn h¹n chÕ. Dùa trªn nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu lÝ luËn vµ tæng kÕt qu¸ tr×nh lÞch sö ®· h×nh thµnh nªn häc thuyÕt vÒ h×nh th¸i kinh tÕ -x· héi . H×nh th¸i kinh tÕ- x· héi lµ mét kh¸i niÖm cña chñ nghÜa duy vËt lÞch sö dïng ®Ó chØ x· héi ë tõng giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh víi mét kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt ®Æc trng cho x· héi ®ã
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt phï hîp víi mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ mét kiÕn tróc thîng tÇng t¬ng øng ®îc x©y dùng trªn nh÷ng mèi quan hÖ s¶n xuÊt. L µ sù biÓu hiÖn tËp trung cña quan niÖm duy vËt lÞch sö, lÝ luËn vÒ h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi nghiªn cøu lÞch sö x· héi trªn c¬ së xem xÐt c¶ lùc lîng s¶n xuÊt, c¶ c¬ së h¹ tÇng vµ kiÕn tróc thîng tÇng, tøc toµn bé c¸c yÕu tè cÊu thµnh bé mÆt cña mét thêi ®¹i: chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n hãa, x· héi, khoa häc, kü thuËt. Do ®ã, nã c¾t nghÜa x· héi ®îc s¸ng tá h¬n, toµn diÖn h¬n, chØ ra c¶ b¶n chÊt vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi. T rong sù nghiÖp ®æi míi cña §¶ng ta hiÖn nay, §¶ng ta ®· v¹ch ra con ®êng ph¸t triÓn cña ®Êt níc: "§¶ng lÊy Chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t tëng, kim chØ nam cho hµnh ®éng..." § Ò tµi "Häc thuyÕt Mac vÒ h×nh th¸i kinh tÕ – x·
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}