T087 - mc lc mc trang phn m u Vn l g Mc ch ca ti phn chnh 1...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
môc lôc môc trang phÇn më ®Çu 1 VÊn ®Ò lμ g×? 1 Môc ®Ých cña ®Ò tμi 2 phÇn chÝnh 1. C¬ së lÝ luËn 3 1.1. C¸c kh¸i niÖm 3 1.2. Mèi quan hÖ biªn chøng gi÷a tù nhiªn vμ x· héi 3 1.2.1. X· héi - bé phËn ®Æc thï cña tù nhiªn 3 1.2.2. Tù nhiªn - Con ngêi - X· héi n»m trong 4 mét chØnh thÓ thèng nhÊt 1.2.3. Tù nhiªn - nÒn t¶ng cña x· héi 5 1.2.4. T¸c ®éng cña x· héi ®Õn tù nhiªn 5 1.2.5. Nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn mèi quan hÖ gi÷a 6 tù nhiªn vμ x· héi 1.2.6. M«i trêng - vÊn ®Ò cña chóng ta 7 2. VÊn ®Ò b¶o vÖ m«i trêng hiÖn nay ë ViÖt Nam 7 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ m«i trêng vμ c¸c nguån tμi nguyªn cña 7 ViÖt Nam 2.1.1. Tμi nguyªn ®Êt ViÖt Nam 12 2.1.2. Tμi nguyªn níc ViÖt Nam 12 2.1.3. Tμi nguyªn kho¸ng s¶n ViÖt Nam 13 2.1.4. M«i trêng vμ tμi nguyªn biÓn ViÖt Nam 13 2.1.5. Tμi nguyªn rõng vμ ®a d¹ng sinh häc 13 1
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2.1.6. VÊn ®Ò m«i trêng ë ViÖt Nam 15 2.2. Nh×n ra thÕ giíi - Nh÷ng bμi häc 17 2.2.1. VÊn ®Ò m«i trêng trªn thÕ giíi 17 2.2.2. ThÕ giíi hμnh ®éng - Lèi tho¸t 18 2.3. ViÖt Nam hμnh ®éng 20 phÇn kÕt 22 tμi liÖu tham kh¶o 23 2
Image of page 2
phÇn chÝnh VÊn ®Ò lμ g×? Tr¸i §Êt mét hμnh tinh k× diÖu vμ kh¸c biÖt. Nã kh¸c víi mäi hμnh tinh kh¸c ë chç nã cã sù sèng vμ nã lμ ng«i nhμ duy nhÊt cña chóng ta. Sù sèng trªn Tr¸i §Êt ®· b¾t ®Çu tõ nh÷ng thμnh phÇn nhá bÐ nhÊt. Sù sèng Êy ®· ph¸t triÓn lªn ngμy mét lín m¹nh. ThÕ råi con ngêi xuÊt hiÖn. KÓ tõ lóc Êysù sèng trªn Tr¸i §Êt ®· thùc kh¸c tríc. Con ngêi ®· lμm biÕn ®æi thÕ giíi xung quanh hä mét c¸ch m¹nh mÏ h¬n bÊt k× sinh vËt nμo kh¸c cïng tån t¹i trªn Tr¸i §Êt nμy. §iÒu g× ®· lμm cho hä cã ®îc kh¶ n¨ng ®ã - ®ã lμ t duy ®Ó hμnh ®éng. Mét trong sè nh÷ng vÊn ®Ò lμm cho con ngêi ph¶i t duy nhiÒu nhÊt, cã lÞch sö l©u dμi nhÊt lμ mèi quan hÖ gi÷a tù nhiªn vμ x· héi. Tù nhiªn vμ x· héi lμ hai kh¸i niÖm lín nhÊt vμ gÇn gòi nhÊt víi con ngêi. Con ngêi ®ång thêi tån t¹i vμ lμ s¶n phÈm cña tù nhiªn vμ x· héi do ®ã con ngêi quan t©m ®Õn hai thùc thÓ nμy lμ lÏ ®¬ng nhiªn. KÓ tõ khi ra ®êi quan ®iÓm vÒ mèi quan hÖ nμy ®· thay ®æi kh¸ nhiÒu. Trong mét thêi gian rÊt dμi hai kh¸i niÖm nμy ®· ®îc ®em ®èi lËp nhau, theo quan ®iÓm ®ã tù nhiªn vμ x· héi hoμn toμn t¸ch rêi nhau, kh«ng liªn quan ®Õn nhau. Quan ®iÓm nμy ngμy nay vÉn cßn tån t¹i trong quan ®iÓm nhiÒu ngêi ®· dÉn ®Õn nhiÒu hμnh vi ph¸ hñy thiªn nhiªn mμ hä kh«ng biÕt r»ng ®ang ph¸ hñy t¬ng lai chÝnh con em m×nh.
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern