T088 - T iu lun trit hc I. li m u Trong s nghip CNH - HH...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc I. lêi më ®Çu Trong sù nghiÖp CNH - H§H hiÖn nay KHCN ®ang chiÕm mét vÞ trÝ ®AEc biÖt quan träng. Bëi v× níc ta tiÕn lªn CNXH tõ mét nÒn kinh tÕ phae biÕn lμ s¶n xuÊt nhá, lao ®éng thñ c«ng lμ phae biÕn. C¸i thiÕu thèn cña chóng ta lμ mét nÒn ®¹i c«ng nghiÖp. ChÝnh v× vËy, chóng ta ph¶i tiÕn hμnh CNH - H§H. Trong thêi ®¹i ngμy nay, CNH ph¶i g¾n liÒn víi H§H. CNH - H§H ë níc ta lμ nh»m x©y dùng CSVC kü thuËt cho CNXH. §ã lμ nhiÖm vô trung t©m trong suèt thêi kú qu¸ ®é tiÕn lªn CNXH ë níc ta. Ngay tõ khi b¾t ®Çu qu¸ tr×nh ®aei míi, §¶ng vμ Nhμ níc ta ®· quan t©m hoμn thiÖn vμ ®aei míi quan ®iÓm, c¸c chñ tr ¬ng, chÝnh s¸ch trong lÜnh vùc khoa häc vμ c«ng nghÖ. NghÞ quyÕt 26 cña Bé ChÝnh trÞ (Kho¸ VI) ®· nªu râ: "§¹i héi lÇn thø VI cña §¶ng ®Ò ra ®- êng lèi ®aei míi, coi khoa häc vμ c«ng nghÖ lμ mét ®éng lùc m¹nh mÏ cña sù nghiÖp ®aei míi, aen ®Þnh t×nh h×nh vμ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi theo ®Þnh híng XHCN, coi nh÷ng ngêi lμm khoa häc vμ c«ng nghÖ lμ ®éi ngò c¸n bé tin cËy, quý b¸u cña §¶ng, Nhμ níc vμ nh©n d©n ta". NghÞ quyÕt cña Héi nghÞ lÇn thø 7 BCHTW (Kho¸ VII) trong phÇn vÒ chñ tr ¬ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vμ c«ng nghÖ ®Õn n¨m 2000 ®· nªu râ quan ®iÓm: "Khoa häc, c«ng nghÖ lμ nÒn t¶ng cña CNH - H§H. KÕt hîp c«ng nghÖ truyÒn thèng víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tranh thñ ®i nhanh vμo hiÖn ®¹i ë nh÷ng kh©u quyÕt ®Þnh". Trong B¸o c¸o chÝnh trÞ t¹i §¹i héi VIII võa qua §¶ng l¹i nhÊn m¹nh: "Kh¬i dËy trong nh©n d©n lßng yªu níc, ý trÝ quËt cêng, ph¸t huy tμi trÝ cña ngêi ViÖt Nam, quyÕt t©m ®a níc nhμ ra khái nghÌo nμn vμ l¹c hËu b»ng KHCN". §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc lÇn thø IX cña §¶ng ®· chØ ra: "Con ®êng CNH - H§H ë níc ta cÇn vμ cã thÓ rót ng¾n thêi gian võa cã nh÷ng bíc tuÇn tù, võa cã bíc nh¶y vät ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ cña ®Êt níc, tËn dông mäi kh¶ n¨ng ®Ó ®¹t tr×nh ®é c«ng nghÖ tiªn tiÕn, ®AEc biÖt lμ c«ng nghÖ th«ng tin vμ c«ng nghÖ sinh häc, tranh thñ øng dông ngμy cμng nhiÒu h¬n, ë møc cao h¬n vμ phae biÕn h¬n nh÷ng thμnh tùu míi vÒ khoa häc vμ c«ng nghÖ, tõng bíc ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc. Ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ vμ søc m¹nh tinh thÇn cña ngêi ViÖt Nam, coi ph¸t triÓn GD vμ §T, khoa 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc häc vμ c«ng nghÖ lμ nÒn t¶ng vμ ®éng lùc cña sù nghiÖp CNH - H§H". Tõ n¨m 1996 ®Êt níc ta chuyÓn sang giai ®o¹n ®Èy m¹nh CNH - H§H, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 c¬ b¶n trë thμnh mét níc c«ng nghiÖp. §©y còng lμ mét yÕu tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh chèng l¹i "nguy c¬ tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ so víi nhiÒu níc trong khu vùc vμ trªn thÕ giíi". Sù nghiÖp XDCNXH ë níc ta chØ thùc sù thμnh c«ng
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 24

T088 - T iu lun trit hc I. li m u Trong s nghip CNH - HH...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online