T089 - A. Li ni u Trong nhng nm bao cp, nhn hiu hng ho, tn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A. Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m bao cÊp, nh·n hiÖu hμng ho¸, tªn cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra hμng ho¸ bÞ hoμ tan trong nhiÒu yÕu tè ®«i khi ngêi ta khk«ng biÕt ®Õn nã. Mét sè doanh nghiÖp ®îc biÕt ®Õn nh "B¸nh kÑo H÷u NghÞ", "B¸nh kÑo H¶i Ch©u", "C¬ khÝ Hμ Néi", "Xμ phßng Hμ Néi"… bëi nã cã vÞ trÝ ®éc quyÒn trong s¶n xuÊt vμ ph©n phèi. C¸c nh·n hiÖu nμy kh«ng ph¶i lμ dÊu Ên cña mét søc c¹nh tranh trªn thÞ tr êng mμ nã cã ý nghÜa vÒ mAEt chÝnh trÞ x· héi. Sau khi níc ta bíc vμo nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng XHCN th× nh·n hμng ho¸, tªn giao dÞch th¬ng hiÖu trë thμnh mét sù nhËn biÕt cña ngêi kinh doanh, cña kh¸ch hμng. Råi khi ®Çu t níc ngoμi vμo ViÖt Nam th× nh·n hiÖu ®Ñp, hÊp dÉn sÏ g©y Ên t- îng vμ thu hót ngêi mua hμng. C¸c doanh nghiÖp ph¶i liªn tôc cho ra mÉu m· s¶n phÈm míi. Khit hay ®aei h×nh thøc cña s¶n phÈm th× doanh nghiÖp còng cÇn quan t©m ®Õn néi dung cña nã bëi néi dung ý thøc ph¶i lu«n ®i kÌm víi nhau, kh«ng thÓ t¸ch rêi nhau, trong ®ã néi dung cã vai trß quyÕt ®Þnh cßn h×nh thøc thóc ®Èy néi dung ph¸t triÓn. §ã chÝnh lμ vÊn ®Ò mμ cAEp ph¹m trï "Néi dung - h×nh thøc" cña TriÕt häc M¸c ®Ò cËp tíi. VËn dông cAEp ph¹m trï "Néi dung - h×nh thøc" ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò th¬ng hiÖu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
XHCN ë ViÖt Nam lμ môc ®Ých chÝnh cña bμi TiÓu luËn nμy. Trong ®ã, néi dung cña bμi TiÓu luËn ®îc tr×nh bμy theo 3 phÇn: PhÇn I: Lý luËn cña TriÕt häc M¸c vÒ cAEp ph¹m trï "Néi dung - h×nh thøc" PhÇn II: Thùc tiÔn ¸p dông cAEp ph¹m trï "Néi dung - h×nh thøc" trong vÊn ®Ò th¬ng hiÖu, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng XHCN ë ViÖt Nam. PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò th¬ng hiÖu cña níc ta hiÖn nay. B. PhÇn néi dung I. Lý luËn cña triÕt häc M¸c vÒ cAEp ph¹m trï "Néi dung - h×nh thøc" 1. Kh¸i niÖm Néi dung vμ h×nh thøc Néi dung lμ taeng hîp tÊt c¶ nh÷ng mAEt, nh÷ng yÕu tè, nh÷ng qu¸ tr×nh t¹o nªn sù vËt. Cßn h×nh thøc lμ ph¬ng thøc tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña sù vËt, lμ hÖ thèng c¸c mèi liªn hÖ t¬ng ®èi bÒn v÷ng gi÷a c¸c yÕu tè cña sù vËt ®ã. VD: Néi dung cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lμ taeng hîp tÊt c¶ nh÷ng yÕu tè vËt chÊt nh con ngêi, c«ng cô lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng, c¸c qu¸ tr×nh con ngêi sö dông c«ng cô ®Ó t¸c ®éng vμo ®èi t- îng lao ®éng, c¶i biÕn nã t¹o ra s¶n phÈm cÇn thiÕt cho con ngêi.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 21

T089 - A. Li ni u Trong nhng nm bao cp, nhn hiu hng ho, tn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online