T062 - T iu lun trit hc M u Ton cu ho v hi nhp kinh t ang l...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc Më ®Çu Toμn cÇu ho¸ vμ héi nhËp kinh tÕ ®ang lμ mét xu thÕ tÊt yÕu cña thêi ®¹i, nã diÔn ra m¹nh mÏ kh¾p c¸c ch©u lôc, chi phèi ®êi sèng kinh tÕ cña hÇu hÕt c¸c nÒn quèc gia trªn thÕ giíi: Mét hÖ qu¶ tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ toμn cÇu ho¸ lμ kinh tÕ cña c¸c quèc gia sÏ ngμy cμng thu hÑp l¹i, sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ sÏ ngμy cμng trë nªn chAEt chÏ. NÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang tõng ngμy tõng giê biÕn ®aei lμm xuÊt hiÖn xu thÕ míi - h×nh thμnh nÒn kinh tÕ toμn cÇu. Trong bèi c¶nh Êy, kinh tÕ víi nh÷ng bíc tiÕn ®¸ng kÓ ®ang vμ sÏ hoμ m×nh vμo nÒn kinh tÕ quèc tÕ. Vμ víi bμi tiÓu luËn nμy trªn c¬ së vËn dông nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phae biÕn t«i sÏ ph©n tÝch kh¶ n¨ng vμ hiÖn thùc cña kinh tÕ ViÖt Nam khi héi nhËp víi c¸c môc sau: A- KiÕn thøc triÕt häc B- Kinh tÕ ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y C- ViÖt Nam tham gia héi nhËp - V× sao? D- Héi nhËp - C¬ héi vμ th¸ch thøc E- Lé tr×nh héi nhËp. C¸c gi¶i ph¸p. SV: NguyÔn Ngäc Anh
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc Néi dung A. KiÕn thøc triÕt häc Nguyªn lÝ vÒ mèi liªn hÖ phae biÕn 1. Néi dung Theo phÐp siªu h×nh: PhÐp siªu h×nh cho r»ng sù vËt tån t¹i biÖt lËp, t¸ch rêi nhau, gi÷a chóng kh«ng cã liªn hÖ, cßn nÕu cã liªn hÖ th× chØ lμ liªn hÖ bªn ngoμi. Theo phÐp biÖn chøng: PhÐp biÖn chøng l¹i cho r»ng mäi sù vËt ®Òu tån t¹i trong mèi liªn hÖ phae biÕn lμ mμ nã ®îc thÓ hiÖn - c¸c sù vËt lμ ®iÒu kiÖn lμ tiÒn ®Ò tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña nhau, chóng n¬ng tùa, phô thuéc, rμng buéc lÉn nhau, thêng xuyªn th©m nhËp, chuyÓn ho¸ lÉn nhau. Ranh giíi gi÷a c¸c líp sù vËt kh«ng ph¶i lμ tuyÖt ®èi mμ bao giê còng cã nh÷ng líp trung gian chuyÓn tiÕp. Mèi liªn hÖ phae biÕn diÔn ra kh«ng chØ gi÷a c¸c sù vËt, hiÖn tîng víi nhau mμ cßn diÔn ra trong b¶n th©n tõng sù vËt, trong nh÷ng mèi liªn hÖ t¹o ra sù vËt. Liªn hÖ b¶n chÊt bao giê còng cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®èi víi sù tån t¹i còng nh xu híng biÕn ®aei sù vËt liªn hÖ bªn ngoμi hay liªn hÖ gi¸n tiÕp… chØ cã nh÷ng ¶nh hëng nhÊt ®Þnh ®èi víi sù vËt. 2. ý nghÜa ph¬ng ph¸p luËn SV: NguyÔn Ngäc Anh
Background image of page 2
TiÓu luËn triÕt häc Trong nhËn thøc hay trong thùc tiÔn ta ph¶i cã quan ®iÓm toμn diÖn. Quan ®iÓm nμy yªu cÇu khi nghiªn cøu, xem xÐt sù vËt ph¶i xem xÐt tÊt c¶ c¸c mèi liªn hÖ cña nã, nhng kh«ng ®îc ®AEt c¸c mèi liªn hÖ cã vai trß ngang nhau, mμ cÇn ph¶i x¸c ®Þnh xem ®©u lμ sù liªn hÖ b¶n chÊt tÊt yÕu bªn trong sù vËt, ®©u lμ nh÷ng liªn hÖ gi¸n tiÕp bªn ngoμi… ®Ó tõ ®ã cã ®îc kÕt luËn chÝnh x¸c vÒ sù vËt.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 16

T062 - T iu lun trit hc M u Ton cu ho v hi nhp kinh t ang l...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online