T063 - A P hn m u Tai nn giao thng ly i khng bit bao nhiu n...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A . PhÇn më ®Çu Tai n¹n giao th«ng ®· lÊy ®i kh«ng biÕt bao nhiªu níc m¾t vμ sinh m¹ng cña hμng v¹n ngêi. Nã ®· vμ ®ang trë thμnh mét vÊn ®Ò bøc xóc g©y ¶nh hëng vμ thiÖt h¹i nghiªm träng ®èi víi nÒn kinh tÕ, nhÊt lμ trong thêi kú nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trªn ®μ héi nhËp vμ ph¸t triÓn. HiÖn nay mAEc dï chÝnh phñ ®· ®Çu t vμ ®Ò ra nhiÒu híng gi¶i quyÕt song dêng nh vÉn cha cã sù thay ®aei g× nhiÒu. Giao th«ng ®« thÞ kh«ng chØ ®¬n thuÇn ¶nh hëng ®Õn viÖc ®i l¹i cña ngêi d©n, nã cßn lμ cÇu nèi gióp con ngêi trao ®aei, giao lu víi nhau , hμng ho¸ ®îc vËn chuyÓn vμ lu th«ng tèt h¬n… gãp phÇn ®¸ng kÓ vμo bé mAEt cña mét nÒn kinh tÕ, mét quèc gia ph¸t triÓn. T¹i c¸c thμnh phè ®ang trong qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ nh Hμ Néi vμ thμnh phè Hå ChÝ Minh th× vÊn ®Ò giao th«ng l¹i cμng quan träng . Thùc tr¹ng giao th«ng ë c¸c ®« thÞ cña chóng ta nh thÕ nμo? Nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng ®ã do ®©u? Nhμ níc sÏ cã c¸c gi¶i ph¸p ra sao ®Ó giao th«ng ®« thÞ kh«ng cßn lμ nçi ¸m ¶nh n÷a? §ã còng chÝnh lμ néi dung bμi tiÓu luËn cña em. Bμi tiÓu luËn cña em ®îc chia thanh c¸c phÇn chÝnh: 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
A.PhÇn më bμi B.PhÇn néi dung I. C¬ së triÕt häc II. VËn dông 1.Thùc tr¹ng giao th«ng 2. Nguyªn nh©n 3. Gi¶i ph¸p B. PhÇn néi dung I. C¬ së triÕt häc 1. Kh¸i niÖm nguyªn nh©n vμ kÕt qu¶ Nguyªn nh©n lμ t¬ng t¸c gi÷a c¸c mAEt trong mét sù vËt hoAEc gi÷a c¸c sù vËt víi nhau g©y ra nh÷ng biÕn ®aei nhÊt ®Þnh. KÕt qu¶ lμ nh÷ng biÕn ®aei xuÊt hiÖn do nguyªn nh©n t¹o ra. 2 . Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a nguyªn nh©n vμ kÕt qu¶ 2
Background image of page 2
_Theo quan ®iÓm biÖn chøng duy vËt mèi liªn hÖ nh©n _ qu¶ lμ mèi liªn hÖ kh¸ch quan cña b¶n th©n c¸c sù vËt.Nã tån t¹i ngoμi ý muèn cña con ngêi kh«ng phô thuéc vμo viÖc ta cã nhËn thøc ®îc nã hay kh«ng . _Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a nguyªn nh©n vμ kÕt qu¶ cßn thÓ hiÖn ë chç : mét hiÖn tîng nμo ®ã trong ®ã mèi quan hÖ nμy lμ nguyªn nh©n th× trong mèi quan hÖ kh¸c lμ kÕt qu¶ vμ ngîc l¹i. _Thùc tiÔn cho thÊy cïng mét nguyªn nh©n cã thÓ g©y nªn nhiÒu kÕt qu¶ kh¸c nhau tuú thuéc vμo hoμn c¶nh cô thÓ. Ngîc l¹i mét kÕt qu¶ cã thÓ g©y nªn bëi nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau t¸c ®éng riªng lÎ hay t¸c ®éng cïng mét lóc. 3.Ph©n lo¹i nguyªn nh©n : _Nguyªn nh©n chñ yÕu vμ nguyªn nh©n thø yÕu +Nguyªn nh©n chñ yÕu : lμ c¸c nguyªn nh©n mμ khi thiÕu mAEt th× kÕt qu¶ sÏ kh«ng x¶y ra.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 19

T063 - A P hn m u Tai nn giao thng ly i khng bit bao nhiu n...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online