T064 - L i ni u B c ln t nn kinh t phong kin lc hu, tr tr,...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Bíc lªn tõ nÒn kinh tÕ phong kiÕn l¹c hËu, tr× trÖ, l¹i ph¶i tr¶i qua hai cuéc chiÕn tranh gi÷ níc khèc liÖt, nÒn kinh tÕ níc ta vèn ®· l¹c hËu l¹i cμng thªm kiÖt quÖ bëi chiÕn tranh. Vμo thêi b×nh, b¾t ®Çu tõ c¬ së kinh tÕ l¹c hËu, tr× trÖ ®ã, níc ta x©y dùng nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp, khiÕn cho ®Êt níc l©m vμo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng kinh tÕ nghiªm träng. Trong khi ®ã, nhê sö dông triÖt ®Ó kinh tÕ thÞ tr êng mμ CNTB ®· ®¹t ®îc nh÷ng thμnh tùu vÒ kinh tÕ- x· héi, ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Còng nhê kinh tÕ thÞ tr êng, qu¶n lý x· héi ®¹t ®- îc nh÷ng thμnh qu¶ vÒ v¨n minh hμnh chÝnh, v¨n minh c«ng céng; con ngêi nh¹y c¶m, tinh tÕ, víi kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, sù th¸ch thøc ®ua tranh ph¸t triÓn. Tríc t×nh h×nh ®ã, trong §¹i héi §¶ng VI, §¶ng ta kÞp thêi nhËn ra sai lÇm vμ tiÕn hμnh söa ®aei, chuyÓn sang x©y dùng kinh tÕ thÞ tr êng theo ®Þnh híng XHCN, kÝch thÝch s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ nh»m môc tiªu d©n giμu níc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh. Míi chËp ch÷ng bíc vμo nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Çy gian khã, phøc t¹p, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ßi hái sù häc tËp, tiÕp thu kinh nghiÖm cña nh©n lo¹i trªn c¬ së c©n nh¾c, chän lùa cho phï hîp víi hoμn c¶nh vμ ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh häc hái ®ã, triÕt häc M¸c- Lªnin, ®AEc biÖt lμ ph¹m trï triÕt häc c¸i chung vμ c¸i 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
riªng cã vai trß lμ kim chØ nam cho mäi ho¹t ®éng nhËn thøc vÒ kinh tÕ thÞ tr êng. §Ó gãp thªm mét tiÕng nãi ñng hé ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ mμ §¶ng vμ nhμ níc ta ®ang x©y dùng, t«i chän vÊn ®Ò " Mèi quan hÖ gi÷a c¸i riªng vμ c¸i chung vμ vËn dông trong qu¸ tr×nh x©y dùng kinh tÕ thÞ tr êng ë níc ta " lμm c«ng tr×nh nghiªn cøu cña m×nh. Hoμn thμnh tiÓu luËn nμy, t«i hi väng cã thÓ gãp mét phÇn nhá cña m×nh trong viÖc lμm râ, cñng cè lßng tin cña mäi ngêi vμo c«ng cuéc ®aei míi cña nhμ níc ta, vμ gióp mäi ngêi quen thuéc h¬n víi mét nÒn kinh tÕ míi ®îc ¸p dông ë ViÖt Nam- nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng XHCN trong ®iÒu kiÖn thÕ giíi hiÖn nay. 2
Background image of page 2
Ch¬ng 1 C¸i riªng vμ c¸i chung díi c¸i nh×n cña triÕt häc Macxit 1.1. C¸c kh¸i niÖm: Trong cuéc sèng h»ng ngμy, chóng ta thêng tiÕp xóc víi mét sè sù vËt hiÖn tuîng qu¸ tr×nh kh¸c nhau.Mçi sù vËt hiÖn tuîng ®ã ®îc gäi lμ mét c¸i riªng ,®ång thêi chóng ta còng thÊy gi÷a chung l¹i cã mAEt gièng nhau tc lμ tån t¹i c¸i chung gi÷a chóng .
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 30

T064 - L i ni u B c ln t nn kinh t phong kin lc hu, tr tr,...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online