{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T064 - L i ni u B c ln t nn kinh t phong kin lc hu tr tr li...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Bíc lªn tõ nÒn kinh tÕ phong kiÕn l¹c hËu, tr× trÖ, l¹i ph¶i tr¶i qua hai cuéc chiÕn tranh gi÷ níc khèc liÖt, nÒn kinh tÕ níc ta vèn ®· l¹c hËu l¹i cμng thªm kiÖt quÖ bëi chiÕn tranh. Vμo thêi b×nh, b¾t ®Çu tõ c¬ së kinh tÕ l¹c hËu, tr× trÖ ®ã, níc ta x©y dùng nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp, khiÕn cho ®Êt níc l©m vμo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng kinh tÕ nghiªm träng. Trong khi ®ã, nhê sö dông triÖt ®Ó kinh tÕ thÞ tr êng mμ CNTB ®· ®¹t ®îc nh÷ng thμnh tùu vÒ kinh tÕ- x· héi, ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Còng nhê kinh tÕ thÞ tr êng, qu¶n lý x· héi ®¹t ®- îc nh÷ng thμnh qu¶ vÒ v¨n minh hμnh chÝnh, v¨n minh c«ng céng; con ngêi nh¹y c¶m, tinh tÕ, víi kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, sù th¸ch thøc ®ua tranh ph¸t triÓn. Tríc t×nh h×nh ®ã, trong §¹i héi §¶ng VI, §¶ng ta kÞp thêi nhËn ra sai lÇm vμ tiÕn hμnh söa ®æi, chuyÓn sang x©y dùng kinh tÕ thÞ tr êng theo ®Þnh híng XHCN, kÝch thÝch s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ nh»m môc tiªu d©n giμu níc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh. Míi chËp ch÷ng bíc vμo nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Çy gian khã, phøc t¹p, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ßi hái sù häc tËp, tiÕp thu kinh nghiÖm cña nh©n lo¹i trªn c¬ së c©n nh¾c, chän lùa cho phï hîp víi hoμn c¶nh vμ ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh häc hái ®ã, triÕt häc M¸c- Lªnin, ®Æc biÖt lμ ph¹m trï triÕt häc c¸i chung vμ c¸i 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
riªng cã vai trß lμ kim chØ nam cho mäi ho¹t ®éng nhËn thøc vÒ kinh tÕ thÞ tr êng. §Ó gãp thªm mét tiÕng nãi ñng hé ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ mμ §¶ng vμ nhμ níc ta ®ang x©y dùng, t«i chän vÊn ®Ò " Mèi quan hÖ gi÷a c¸i riªng vμ c¸i chung vμ vËn dông trong qu¸ tr×nh x©y dùng kinh tÕ thÞ tr êng ë níc ta " lμm c«ng tr×nh nghiªn cøu cña m×nh. Hoμn thμnh tiÓu luËn nμy, t«i hi väng cã thÓ gãp mét phÇn nhá cña m×nh trong viÖc lμm râ, cñng cè lßng tin cña mäi ngêi vμo c«ng cuéc ®æi míi cña nhμ níc ta, vμ gióp mäi ngêi quen thuéc h¬n víi mét nÒn kinh tÕ míi ®îc ¸p dông ë ViÖt Nam- nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng XHCN trong ®iÒu kiÖn thÕ giíi hiÖn nay. 2
Background image of page 2
Ch¬ng 1 C¸i riªng vμ c¸i chung díi c¸i nh×n cña triÕt häc Macxit 1.1. C¸c kh¸i niÖm: Trong cuéc sèng h»ng ngμy, chóng ta thêng tiÕp xóc víi mét sè sù vËt hiÖn tuîng qu¸ tr×nh kh¸c nhau.Mçi sù vËt hiÖn tuîng ®ã ®îc gäi lμ mét c¸i riªng ,®ång thêi chóng ta còng thÊy gi÷a chung l¹i cã mÆt gièng nhau tc lμ tån t¹i c¸i chung gi÷a chóng .
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 30

T064 - L i ni u B c ln t nn kinh t phong kin lc hu tr tr li...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online