{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T065 - T iu lun Trit hc Li ni u Hin nay hi nhp kinh t quc t...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt häc Lêi nãi ®Çu HiÖn nay héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lμ vÊn ®Ò bøc xóc cña thêi ®¹i, mäi quèc gia dï lín hay nhá, dï giμu hay nghÌo, dï muèn hay kh«ng còng ®Òu bÞ cuèn hót hoAEc chñ ®éng tham gia vμo qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. NhËn biÕt ®îc xu thÕ ®ã cña thêi ®¹i §¶ng vμ Nhμ níc ta ®· ®Ò ra ph¬ng híng chñ ®éng tham gia héi nhËp vμo kinh tÕ quèc tÕ vμ ®ang chuÈn bÞ gia nhËp vμo tae chøc th ¬ng m¹i WTO. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã §¶ng vμ Nhμ níc ta còng nhËn râ ®îc mAEt tÝch cùc vμ mAEt tiªu cùc cña qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vμ ®a ra biÖn ph¸p kh¾c phôc mAEt tiªu cùc ®ã lμ ph¶i kÕt hîp gi÷a héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vμ x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ. Tríc vÊn ®Ò cËp nhËt cña thêi ®¹i vμ nhËn biÕt ®îc ph¬ng h- íng x©y dùng ®aei míi cña ®Êt níc ta em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tμi: " PhÐp biÖn chøng vÒ mèi liªn hÖ phè biÕn vμ vËn dông ph©n tÝch mèi liªn hÖ gi÷a x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ " ®Ó t×m hiÓu sù vËn dông s¸ng t¹o cña §¶ng vμ Nhμ níc trong sù nghiÖp x©y dùng ®aei míi ®Êt níc lμ hoμn toμn ®óng ®¾n. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn ThÞ Ngäc Anh, ng- êi ®· gióp ®ì em hoμn thμnh bμi tiÓu luËn ®Çu tay nμy. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt häc Ch¬ng I Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y khi khoa häc kü thuËt nh©n lo¹i ngμy cμng ph¸t triÓn ®· thóc ®Èy nÒn kinh tÕ cña mét sè níc ph¸t triÓn nh vò b·o. Nhng ®Ó ®¹t ®îc sù ph¸t triÓn ®ång ®Òu vμ kinh tÕ gi÷a c¸c níc trªn thÕ giíi th× kh«ng cßn con ®êng nμo kh¸c lμ con ®êng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lμ mét xu thÕ kh«ng thÓ tr¸nh khái trªn thÕ giíi. Nã lμ nÒn t¶ng cho c¸c níc t¨ng cêng hiÓu biÕt lÉn nhau vμ hîp t¸c th«ng qua ®èi tho¹i ®ång thêi c¶i thiÖn quan hÖ chÝnh trÞ gi÷a c¸c quèc gia, thóc ®Èy c¸c níc trªn thÕ giíi cïng nhau ph¸t triÓn vμ môc ®Ých cao h¬n n÷a ®ã lμ ®em l¹i cuéc sèng ®Çy ®ñ, ®oμn kÕt hoμ b×nh cho tÊt c¶ nh©n lo¹i. ChÝnh v× nh÷ng lîi Ých to lín ®ã mμ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®ang trë thμnh vÊn ®Ò cÊp b¸ch ®èi víi mçi quèc gia trªn thÕ giíi. Víi sù më mμn cña liªn minh Ch©u ¢u (EU) th«ng qua mét thÞ tr êng chung mét ®ång tiÒn chung vμ viÖc kÕt n¹p thªm c¸c níc thμnh viªn míi. ë §«ng Nam ¸, tiÕn tr×nh nμy còng ®ang diÔn ra rÊt s«i ®éng vμ ®· thu hót ®îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan. Mμ ®Ønh cao cña qu¸ tr×nh héi nh¹p kinh tÕ ®îc thÓ hiÖn ë sù ra ®êi cña tae chøc th ¬ng m¹i thÕ giíi WTO, ®©y lμ tae chøc th¬ng m¹i lín nhÊt thÕ giíi ®îc thμnh lËp ngμy 1.1.1985, ban ®Çu cã 130 níc thμnh viªn, ®Õn nay taeng sè thμnh viªn WTO ®· lªn 148 trong ®ã cã 2/3 lμ c¸c níc ®ang 2
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 30

T065 - T iu lun Trit hc Li ni u Hin nay hi nhp kinh t quc t...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online