T066 - T iu lun Trit nhim Nguy c si l v nn Phn m u Mi tr ng...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vμ n¹n « nhiÔm. .. PhÇn më ®Çu M«i tr êng ®· vμ ®ang lμ vÊn ®Ò ®îc nhiÒu ngêi quan t©m, b¶o vÖ m«i tr êng kh«ng chr lμ ý thøc vμ tr¸ch nhiÖm cña riªng ai mμ nã lμ cña toμn x· héi. Xong bªn c¹nh ®ã ®· cã kh«ng Ýt nh÷ng thê ¬ tr íc vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr êng bÊt chÊp tÊt c¶ ®Ó lμm nh÷ng viÖc cã lîi cho m×nh kÓ c¶ viÖc huû ho¹ ®Õn m«i tr êng - ®iÒu ®ã ®· g©y ra nh÷ng hËu qu¶ v« cïng nghiªm träng. Nãi ®Õn m«i tr êng th× thùc sù lμ mét vÊn ®Ò lín cÇn quan t©m, v× vËy víi tÇm hiÓu biÕt cßn rÊt h¹n chÕ cña mét sinh viªn cßn ®ang häc tËp vμ nghiªn cøu trong tr - êng em chØ xin ®îc ®Ò cËp tíi mét phÇn nhá cña vÊn ®Ò m«i tr êng, nãi vÒ hiÖn tr¹ng nguy c¬ xãi lë m¹nh vμ n¹n « nhiÔm ë hai con s«ng: s«ng Sμi Gßn vμ s«ng §«ng Nai. MAEc dï ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng xong v× míi lμm quen víi h×nh thøc viÕt tiÓu luËn còng nh sù hiÓu biÕt cßn rÊt h¹n chÕ cña mét sinh viªn cßn ®ang häc tËp vμ nghiªn cøu trong nhμ tr êng nªn bμi viÕt cña em kh«ng thÓ t¸nh ®îc nhiÒu thiÕu xãt. Em rÊt mong sù gióp ®ì, gãp ý vμ d¹y b¶o cña c¸c thÇy c« còng nh nh÷ng ngêi quan t©m tíi vÊn ®Ò nμy. Qua ®©y em còng xin ch©n thμnh c¶m ¬n thÇy Vâ Minh TuÊn gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y bé m«n TriÕt häc ®· h- íng dÉn vμ gióp ®ì em hoμn thμnh bμi tiÓu luËn nμy. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n! 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vμ n¹n « nhiÔm. .. Sinh viªn Vò ThÞ H ¬ng Thanh Líp: K808 2
Background image of page 2
TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vμ n¹n « nhiÔm. .. Néi dung chÝnh I. Lý luËn chung vÒ cAEp ph¹m trï kh¶ n¨ng - hiÖn thùc 1. Kh¸i niÖm Kh¶ n¨ng lμ nh÷ng c¸i cha xuÊt hiÖn, cßn ®ang tån t¹i tiÒm Èn trong sù vËt, hiÖn tîng nhng khi cã ®iÒu kiÖn thÝch hîp th× sÏ xuÊt hiÖn, sÏ trë thμnh hiÖn thùc. HiÖn thùc lμ nh÷ng c¶i ®· xuÊt hiÖn, ®ang tån t¹i thùc sù trong thùc tÕ 2. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a kh¶ n¨ng vμ hiÖn thùc Kh¶ n¨ng vμ hiÖn thùc lu«n tån t¹i trong mèi quan hÖ chAEt chÏ víi nhau, kh«ng t¸ch rêi, lu«n lu«n chuyÓn ho¸ vμ thóc ®Èy lÉn nhau. HiÖn thøch chuÈn bÞ cho mét kh¶ n¨ng míi sÏ x¶y ra, cßn kh¶ n¨ng th× cã xu híng trë thμnh hiÖn thùc. Trong thùc tÕ cuéc sèng cña chóng ta, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn chÝnh lμ qu¸ tr×nh mμ trong ®ã kh¶ n¨ng biÕn thμnh hiÖn thùc, cßn hiÖn thùc th× v× qu¸ tr×nh ph¸t triÓn mμ n¶y sinh nh÷ng kh¶ n¨ng míi. Kh¶ n¨ng vμ hiÖn thùc lu«n song song vμ ph¸t triÓn cïng nhau theo mét quy luËt nhÊt ®Þnh.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 14

T066 - T iu lun Trit nhim Nguy c si l v nn Phn m u Mi tr ng...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online