T067 - T iu lun trit hc Li ni u M i nm gn y thc tin kin trc...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc Lêi nãi ®Çu Mêi n¨m gÇn ®©y, thùc tiÔn kiÕn tróc Hμ Néi ®· ®ßi hái giíi kiÕn tróc cã chÊt lîng nghÒ nghiÖp ®aei míi, vμ muèn hay kh«ng, cμng sím cμng tèt, ph¶i tiÕp xóc víi kiÕn tróc c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn vμ c¸c níc trong khu vùc. KiÕn tróc Hμ Néi ®ang ®øng tr íc nh÷ng biÕn ®éng lín cña mét thêi ®iÓm then chèt, cÇn cã mét sù ®ét biÕn vÒ chÊt còng nh vÒ lîng, ®iÒu ®ã khiÕn cho mçi kiÕn tróc s B¾c Hμ ph¶i cïng suy nghÜ vμ ®ãng gãp cho sù ®ét biÕn ®ã. TÝnh x· héi vμ tÝnh céng ®ång cña kiÕn tróc Hμ Néi ®ang ®AEt ra nh÷ng yªu cÇu míi. PhÊn ®Êu cho mét nÒn kiÕn tróc bÒn v÷ng, trËt tù, thuÇn khiÕt, nh©n ®¹o, giμu hiÖu qu¶ thÞ gi¸c lμ tr¸ch nhiÖm cao ®Ñp cña mçi ngêi chóng ta.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc Néi dung I. KiÕn tróc Hμ Néi sau 12 n¨m nh×n l¹i 1. KiÕn tróc Hμ Néi hiÖn nay Nh÷ng ai ®· tõng xa Hμ Néi nhiÒu n¨m b©y giê khi trë l¹i c¸i ®Ëp vμo m¾t tr íc tiªn lμ tèc ®é x©y dung dån dËp vμ lîng ngêi ®«ng ®¶o. Nhμ cöa mäc lªn nh nÊm sau c¬n ma vμ nh×n ®©u còng thÊy toμn ngêi lμ ngêi. §i vμo Hμ Néi tõ bÊt cø ng¶ nμo, ®Òu nh×n thÊy c¸c tuyÕn ®êng míi më, réng r·i, khang trang, nhng nhμ cöa hai bªn l¹i chen choc, låi ra thôt vμo, hçn ®én, kiÓu thÞ trÊn h¬n lμ kiÓu thμnh phè lín, kÐo dμi h×nh nh v« tËn. Cμng ®i s©u vμo thμnh phè c¸i sinh ®éng mμ rèi lo¹n ®ã cø nh nh©n lªn dÇn. Tõ ®ª Yªn Phô nh×n xuèng, bê Hå T©y dμy ®AEc nhμ cöa, kh«ng cßn ®©u m¶ng c©y xanh m¬ tëng. Hå G¬m th× cã nguy c¬ biÕn thμnh c¸i ao con khi nhμ cao tÇng lan ®Õn. ViÖc chóng ph¸ vì c¶nh quan Hμ Néi lμ mét hËu qu¶ ®¬ng nhiªn, cßn viÖc mét vμi c«ng tr×nh cã ®ãng gãp ®îc cho bé mAEt thμnh phè h×nh nh chØ lμ mét sù t×nh cê may m¾n. B»ng chøng lμ chÝnh nh÷ng dù ¸n gAEp nhiÒu thuËn lîi vμ su«n sÎ nhÊt trong viÖc xÐt duyÖt vμ cÊp giÊy phÐp x©y dùng ®Õn khi ®îc thùc thi råi l¹i lμm xÊu c¶nh quan nhiÒu nhÊt, ch¼ng h¹n nh cao èc v¨n phßng 46 Lý Thêng KiÖt víi h×nh khèi côc mÞch vμ chÊt liÖu v« c¶m, hay c«ng tr×nh Tung Shing Square dï
Background image of page 2
TiÓu luËn triÕt häc n»m kh¸ xa Hå G¬m mμ vÉn nh« lªn th« thiÓn bªn c¹nh ñy ban nh©n d©n thμnh phè. Trong khi ®ã, mét vμi c«ng tr×nh kh¸c ®· tõng lμ ®Ò tμi tranh c·i kh¸ gay g¾t th× nay l¹i tá ra ®øng ®îc trong lßng Hμ Néi. VÝ dô ®iÓn h×nh lμ Cao èc v¨n phßng 53 Quang Trung ¸n ng÷ tÇm nh×n suèt däc c¸c trôc ®êng Quang Trung vμ Kh©m Thiªn, hoAEc lμ Hμ Néi Tower tõ xa ®· hiÖn diÖn mét c¸ch ch÷ng ch¹c trªn ®êng §iÖn Biªn Phñ vμ TrÇn B×nh Träng. Cho dï cßn ®«i chç cha thËt tho¶ ®¸ng vÒ chi tiÕt, song nh÷ng ®ãng gãp cña chóng cho c¶nh quan Hμ Néi lμ rÊt Ên tîng vμ tÝch cùc. Cã
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

T067 - T iu lun trit hc Li ni u M i nm gn y thc tin kin trc...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online