T068 - T iu lun trit hc Mc Lc Li gii thiu . 2 A. Gii thiu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc Môc Lôc Lêi giíi thiÖu . ................................................................................... 2 A. Giíi thiÖu ®Ò tμi . ........................................................................ 3 I. Quan niÖm vÒ CNH-H§H trªn thÕ giíi vμ ë ViÖt Nam. ..... 3 II. ý nghÜa cña ®Ò tμi . ............................................................... 4 1.ý nghÜa trùc tiÕp cña ®Ò tμi . ..................................................... 4 2.ý nghÜa cña ®Ò tμi th«ng qua qu¸ tr×nh CNH-H§H ë ViÖt Nam. .................................................................................................. 5 B. Néi dung. ...................................................................................... 6 I. C¬ së cña ®Ò tμi . .......................................................................... 6 1. C¬ së lÝ luËn triÕt häc M¸c-Lª nin. ............................................ 6 2.C¬ së thùc tiÔn. ............................................................................ 9 II. Thùc tr¹ng CNH-H§H ë ViÖt Nam. ......................................... 14 1.Nh÷ng thμnh tùu ®¹t ®uîc trong qu¸ tr×nhCNH- H§H nh÷ng n¨m qua. .......................................................................................... 14 2.Nguyªn nh©n ®Ó VÞªt Nam thu ®îc nh÷ng thμnh tùu to lín trong qu¸ tr×nh CNH-H§H. ........................................................... 16 3.Nh÷ng mAEt h¹n chÕ vμ yÕu kÐm trong qu¸ tr×nh CNH-H§H ë níc ta. .............................................................................................. 17 4.Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÐ yÕu kÐm. ............................ 19 5.Nh÷ng bμi häc rót ra tõ qu¸ tr×nh CNH-H§H ë níc ta. ............ 20 III. Mét sè gi¶i ph¸p vÜ m« thóc ®Èy qu¸ tr×nh CNH-H§H ë ViÖt Nam. ....................................................................................... 21 1.N©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o cña §¶ng vμ n¨ng lùc qu¶n lÝ cña nhμ níc. ............................................................................................ 21 2.Thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch kinh tÕ nhiÒu thμnh phÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi thμnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn. ............ 22 3.§μo t¹o, n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc. ............................ 23 4.§Èy m¹nh ®aei míi vμ ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ. ............ 23 5.§Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vèn vμ sö dông vèn cã hiÖu qu¶.24 TrÇn ThÞ Chóc - KiÓm to¸n 48C 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc 6.Më réng vμ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i. .................. 24 7.Gi÷ v÷ng aen ®Þnh chÝnh trÞ, hoμn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt ......................................................................................................... 25 C. KÕt luËn. ...................................................................................
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 40

T068 - T iu lun trit hc Mc Lc Li gii thiu . 2 A. Gii thiu...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online