{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T068 - T iu lun trit hc Mc Lc Li gii thiu 2 A Gii thiu ti 3...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc Môc Lôc Lêi giíi thiÖu .................................................................................... 2 A. Giíi thiÖu ®Ò tμi ......................................................................... 3 I. Quan niÖm vÒ CNH-H§H trªn thÕ giíi vμ ë ViÖt Nam ...... 3 II. ý nghÜa cña ®Ò tμi ................................................................ 4 1.ý nghÜa trùc tiÕp cña ®Ò tμi ...................................................... 4 2.ý nghÜa cña ®Ò tμi th«ng qua qu¸ tr×nh CNH-H§H ë ViÖt Nam ................................................................................................... 5 B. Néi dung ....................................................................................... 6 I. C¬ së cña ®Ò tμi ........................................................................... 6 1. C¬ së lÝ luËn triÕt häc M¸c-Lª nin ............................................. 6 2.C¬ së thùc tiÔn ............................................................................. 9 II. Thùc tr¹ng CNH-H§H ë ViÖt Nam .......................................... 14 1.Nh÷ng thμnh tùu ®¹t ®uîc trong qu¸ tr×nhCNH-H§H nh÷ng n¨m qua ........................................................................................... 14 2.Nguyªn nh©n ®Ó VÞªt Nam thu ®îc nh÷ng thμnh tùu to lín trong qu¸ tr×nh CNH-H§H ............................................................ 16 3.Nh÷ng mÆt h¹n chÕ vμ yÕu kÐm trong qu¸ tr×nh CNH-H§H ë níc ta ............................................................................................... 17 4.Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÐ yÕu kÐm ............................. 19 5.Nh÷ng bμi häc rót ra tõ qu¸ tr×nh CNH-H§H ë níc ta ............. 20 III. Mét sè gi¶i ph¸p vÜ m« thóc ®Èy qu¸ tr×nh CNH-H§H ë ViÖt Nam ........................................................................................ 21 1.N©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o cña §¶ng vμ n¨ng lùc qu¶n lÝ cña nhμ níc ............................................................................................. 21 2.Thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch kinh tÕ nhiÒu thμnh phÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi thμnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn ............. 22 3.§μo t¹o, n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc ............................. 23 4.§Èy m¹nh ®æi míi vμ ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ ............. 23 5.§Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vèn vμ sö dông vèn cã hiÖu qu¶.24 TrÇn ThÞ Chóc - KiÓm to¸n 48C 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc 6.Më réng vμ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i ................... 24 7.Gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ, hoμn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt ......................................................................................................... 25 C. KÕt luËn .................................................................................... 26 Tμi liÖu tham kh¶o ....................................................................... 27 lêi giíi thiÖu Níc ta ®i lªn Chñ NghÜa X· Héi tõ mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu, c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt thÊp kÐm, tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt cha cao, quan hÖ s¶n xuÊt míi cha hoμn thiÖn. V× vËy, c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ (CNH-H§H) lμ mét xu híng kh¸ch quan, phï hîp víi xu thÕ cña thêi ®¹i vμ hoμn c¶nh ®Êt níc gãp phÇn t¹o dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cho Chñ NghÜa X· Héi, hoμn thiÖn quan hÖ s¶n xuÊt. Do CNH-H§H cã ý nghÜa v« cïng to lín víi níc ta nªn ®· cã rÊt nhiÒu nhμ khoa häc, nhμ nghiªn cøu, nhμ kinh tÕ... vμ c¶ sinh viªn nghiªn cøu vÒ ®Ò tμi nμy nh»m ®a ra gi¶i ph¸p thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh CNH-H§H. Trong sè c¸c c«ng tr×nh ®ã cã kh«ng Ýt TrÇn ThÞ Chóc - KiÓm to¸n 48C 2
Background image of page 2
TiÓu luËn triÕt häc nh÷ng c«ng tr×nh cã t¸c dông lín ®èi víi qu¸ tr×nh CNH-H§H ë níc ta. §èi víi t«i, ®îc sinh ra vμ lín lªn ®óng vμo thêi ®iÓm ®Êt níc b¾t ®Çu ®Èy nhanh qu¸ tr×nh CNH-H§H, t«i mong ®ãng gãp phÇn nμo ®ã c«ng søc cña m×nh vμo sù nghiÖp chung cña ®Êt níc. ChÝnh v× vËy, t«i chän ®Ò tμi “ C«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸.Thùc tr¹ng vμ gi¶i ph¸p ë níc ta hiÖn nay .” Trong ®Ò tμi cã sö dông vμ tham kh¶o nhiÒu tμi liÖu vμ quan ®iÓm cña c¸c nhμ nghiªn cøu kh¸c.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 40

T068 - T iu lun trit hc Mc Lc Li gii thiu 2 A Gii thiu ti 3...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online