T069 - I t vn Th gii bc vo th k 21 vi s pht trin mnh m ca k...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
I. §AEt vÊn ®Ò ThÕ giíi ®· bíc vμo thÕ kû 21 víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc - c«ng nghÖ (KH - CN). Ngμy nay KH - CN ®îc øng dông rÊt nhiÒu vμo cuéc sèng cña con ngêi. §AEc biÖt, øng dông tri thøc KH - CN trong ph¸t triÓn kinh tÕ lμ mét híng ®i ®óng. ë c¸c níc ph¸t triÓn hiÖn nay, nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cã øng dông tri thøc KH - CN. §èi víi ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo ®Þnh híng XHCN, mAEc dï ®· ®¹t ®îc nh÷ng thμnh tùu to lín trong 15 n¨m ®aei míi võa qua, song nÒn kinh tÕ vÉn cßn kÐm ph¸t triÓn so víi c¸c níc khu vùc vμ thÕ giíi, ®ång thêi ®ang gAEp ph¶i nh÷ng th¸ch thøc kh«ng nhá: ®ã lμ nguy c¬ tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ so víi nhiÒu níc trong khu vùc do xuÊt ph¸t cña ViÖt Nam qu¸ thÊp, l¹i ph¶i ph¸t triÓn trong m«i tr - êng c¹nh tranh quyÕt liÖt. Sù kh¸c biªt vÒ tr×nh ®é c«ng nghÖ cña ViÖt Nam so víi c¸c níc ph¸t triÓn lμ rÊt lín, nh×n chung c«ng nghÖ níc ta tôc hËu so víi tr×nh ®é chung cña thÕ giíi kho¶ng 3, 4 thËp kû. Qu¸ tr×nh CNH - H§H dÉn ®Õn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng gi÷a c¸c ngμnh, ®AEc biÖt lμ sù chuyÓn lao ®éng tõ n«ng nghiÖp sang c¸c lÜnh vùc c«ng nghiÖp vμ dÞch vô. Môc tiªu trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®Õn n¨m 2010 lμ ®Èy m¹nh nhanh qu¸ tr×nh ®aei míi kü thuËt c«ng nghÖ trong s¶n 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
xuÊt, më réng c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ suÊt ®a ViÖt Nam trë thμnh mét níc cã tr×nh ®é KTCN ë trung b×nh tiªn tiÕn so víi c¸c n- íc trong khu vùc. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng t¨ng tr ëng c«ng nghiÖp vμ dÞch vô, gi¶m tû träng cña n«ng nghiÖp trong GDP, ®ång thêi ®iÒu chØnh c¬ cÊu lao ®éng ®Õn n¨m 2010 chØ cßn kho¶ng 50% lao ®éng trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp. Héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang lμ mét xu thÕ tÊt yÕu cña thêi ®¹i. V× vËy bªn c¹nh sö dông n¨ng lùc néi sinh, c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam, kh«ng cã con ®êng nμo kh¸c ph¶i biÕt vËn dông nh÷ng thμnh tùu cña khoa häc c«ng nghÖ vμ ph¶i b¾t kÞp tri thøc míi ®Ó ph¸t triÓn nhanh nÒn kinh tÕ. V× vËy vÊn ®Ò ®AEt ra cho ViÖt Nam hiÖn nay lμ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã tri thøc, tr×nh ®é, tay nghÒ cho sj ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ níc ta ®Çu thÕ kû XXI trong ®iÒu kiÖn cña kinh tÕ tri thøc theo tinh thÇn §¹i héi §¶ng IX lμ “C«ng nghiÖp hãa g¾n víi hiÖn ®¹i hãa ngay tõ b©y giê vμ trong suèt c¸c giai ®o¹n. N©ng cao hμm lîng tri thøc trong c¸c nh©n tè ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, tõng bíc ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc ë níc ta”.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 39

T069 - I t vn Th gii bc vo th k 21 vi s pht trin mnh m ca k...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online