T072 - M c lc Li gii t hiu . .3 PhN A Gii thiu ti I. Khi...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Môc lôc Lêi giíi thiÖu ........................................................... .......................... 3 PhÇN A Giíi thiÖu ®Ò tμi I. Kh¸i niÖm vÒ h×nh th¸i kinh tÕ x· héi. ............................. 4 II. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tμi . ................................................. 4 III. . ..................... Môc ®Ých,ý nghÜa cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tμi ................................................................................................ 5 PHÇN B Néi dung I. Häc thuyÕt H×nh th¸i kinh tÕ x· héi. ................................. 5 II. Qu¸ ®é lªn Chñ nghÜa X· héi,con ®êng ph¸t triÓn tÊt yÕu cña c¸ch m¹ng X· héi Chñ nghÜa ë níc ta hiÖn nay. ................ 11 PHÇN C KÕt luËn .................................................................................... 18
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Danh môc tμi liÖu tham kh¶o. ................................................... 20 2
Background image of page 2
Lêi giíi thiÖu «n ” TriÕt häc M¸c - LªNin ” cã thÓ nãi lμ mét m«n häc rÊt khã ®Ó cã thÓ hiÓu ®îc cAEn kÏ, râ rμng vÒ nã. Do vËy viÖc lμm bμi ” TiÓu luËn TriÕt häc ” còng h¼n kh«ng n»m ngoμi môc ®Ých gióp cho sinh viªn cã thÓ hiÓu s©u, réng h¬n vÒ m«n häc nμy. Muèn vËy mçi ngêi ph¶i tù t×m tßi, tra kh¶o c¸c tμi liÖu, s¸ch b¸o ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc cña m×nh.Vμ v× thÕ bÒ dÇy kiÕn thøc cña mçi ngêi sÏ ®îc t¨ng lªn.VÒ ®Ò tμi "VËn dông Lý luËn vÒ H×nh th¸i kinh tÕ - x· héi gi¶i thÝch qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ViÖt Nam ngμy nay” h¼n rÊt bae Ých vμ cÇn thiÕt v× tõ xa con ngêi ®· muèn t×m hiÓu vÒ chÝnh m×nh, vÒ thÕ giíi xung quanh mμ vÊn ®Ò ®AEt ra hÕt søc bøc xóc lμ Kinh tÕ - X· héi nã bao trïm lªn tÊt c¶, nã g¾n liÒn víi mçi ngêi mμ ë ®©y h×nh th¸i Kinh tÕ - X· héi cña M¸c lμ mét bíc ®ét ph¸, lμ nÒn t¶ng lý luËn cña Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö. ViÖc nghiªn cøu nã nh thÕ nμo ®Ó vËn dông vμo thùc tiÔn níc ta, qu¸ ®é lªn Chñ nghÜa X· héi lμ hÕt søc cÇn thiÕt. Tõ nh÷ng nhËn thøc trªn t«i ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tμi nμy ®Ó viÕt chi bμi tiÓu luËn cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vμ lμm ®Ò tμi, mAEc dï ®· rÊt cè g¾ng nhng ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt. T«i rÊt mong cã ®îc sù gãp ý cña thÇy vμ c¸c ®ång chÝ ®Ó bμi lμm cã thÓ hoμn thiÖn h¬n. Bè côc cña bμi tiÓu luËn gåm ba phÇn chÝnh nh sau: 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
PhÇN A: Giíi thiÖu ®Ò tμi I. Kh¸i niÖm vÒ h×nh th¸i kinh tÕ IV. . .......................................................... TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tμi.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 36

T072 - M c lc Li gii t hiu . .3 PhN A Gii thiu ti I. Khi...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online