T074 - P hn m u T khi xut hin con ngi trn hnh tinh ny n ngy...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn më ®Çu Tõ khi xuÊt hiÖn con ngêi trªn hμnh tinh nμy, ®Õn ngμy nay ®· tr¶i qua 5 ph¬ng thøc s¶n xuÊt: c«ng x· nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« lÖ, x· héi phong kiÕn, chñ nghÜa t b¶n, chñ nghÜa x· héi. T duy nhËn thøc cña con ngêi kh«ng dõng l¹i ë mét chç mμ ngμy cμng ph¸t triÓn hoμn thiªn h¬n. Tõ ®ã kÐo theo sù thay ®aei ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt còng nh quan hÖ s¶n xuÊt. Tõ h¸i lîm s¨n b¾t ®Ó duy tr× cuéc sèng ®Õn tr×nh ®é khoa häc kÜ thuËt l¹c hËu, ®Õn ngμy nay tr×nh ®é khoa häc ®· ®¹t tíi møc tét ®Ønh. Mμ cèt lâi cña nÒn s¶n xuÊt x· héi chÝnh lμ sù thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt, nh M¸c vμ ¡nghen nãi, ®ã lμ quy luËt vÒ sù phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt vμ lùc lîng s¶n xuÊt. Tõ quan ®iÓm nμy cña chñ nghÜa M¸c xÝt, §¶ng vμ Nhμ níc ta ®· vËn dông vμo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi níc ta trong giai ®o¹n tõ ®aei míi ®Õn nay. BiÖn chøng quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng ta cã ®îc nhËn thøc vÒ s¶n xuÊt x· héi vμ kÜ thuËt. ThÊy ®- îc ý nghÜa ®ã, t«i xin bμy tá mét vμi ý kiÕn b¶n th©n vÒ vÊn ®Ò: " VËn dông quan ®iÓm triÕt häc M¸c xit vÒ qui luËt quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt ®Ó ph¸t triÓn nh÷ng thμnh
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
tùu, h¹n chÕ trong ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n tõ ®aei míi ®Õn nay ".
Background image of page 2
PhÇn néi dung I. Lùc lîng s¶n xuÊt - Quan hÖ s¶n xuÊt - quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt 1. Lùc lîng s¶n xuÊt + Lùc lîng s¶n xuÊt biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a con ngêi víi tù nhiªn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®ång thêi thÓ hiÖn n¨ng lùc thùc tiÔn cña con ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Lùc lîng s¶n xuÊt bao gåm: ngêi lao ®éng víi kÜ n¨ng lao ®éng cña hä vμ t liÖu s¶n xuÊt, tr íc hÕt lμ cong cô lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, søc lao ®éng cña con ngêi vμ t liÖu s¶n xuÊt, tr íc hÕt lμ c«ng cô lao ®éng kÕt hîp víi nhau thμnh lùc lîng s¶n xuÊt. Trong c¸c yÕu tè cÊu thμnh lùc lîng s¶n xuÊt, con ngêi lao ®éng vμ c«ng cô lao ®éng lμ yÕu tè quan träng nhÊt. Ngêi lao ®éng lμ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt, víi søc m¹nh vμ kÜ n¨ng lao ®éng cña m×nh, sö dông t liÖu lao ®éng (c«ng cô lao ®éng) t¸c ®éng vμo ®èi t- îng lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. C«ng cô lao ®éng do con ngêi t¹o ra víi môc ®Ých "nh©n" søc m¹nh b¶n th©n lªn trong qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt. Sù c¶i tiÕn vμ hoμn thiÖn kh«ng ngõng cña c«ng cô lao ®éng ®· lμm biÕn ®aei toμn bé t liÖu s¶n xuÊt.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2. Quan hÖ s¶n xuÊt
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 19

T074 - P hn m u T khi xut hin con ngi trn hnh tinh ny n ngy...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online