T075 - T iu lun trit hc Li ni u T rong nhng nm gn y, nn...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta cã sù thay ®aei vμ ®¹t ®îc nhiÒu thμnh tùu to lín .§Ó ®¹t nh÷ng thμnh tùu Êy chóng ta kh«ng thÓ quªn ®îc bíc ngoAEt lÞch sö trong c¬ chÕ chuyÓn ®aei nÒn kinh tÕ ®Êt níc , mμ cét mèc cña nã lμ §¹i héi §¶ng toμn quèc lÇn thø VI (1986) ®· lμm thay ®aei bé mAEt kinh tÕ Nhμ níc. §èi víi níc ta, ®i lªn tõ mét nÒn kinh tÕ tiÓu n«ng , muèn tho¸t khái nghÌo nμn l¹c hËu vμ nhanh chãng ®¹t ®Õn tr×nh ®é cña níc ph¸t triÓn th× tÊt yªó cÇn ph¶i ®aei míi . §©y lμ mét ®Ò kh«ng míi nhng nã ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò cÊp thiÕt cña níc ta hiÖn nay , ®ông ch¹m trùc tiÕp ®Õn c¬ së h¹ tÇng vμ kiÕn tróc thîng tÇng cña níc ta . Nã gióp chóng ta rÊt nhiÒu trong viÖc ®aei míi vμ x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë níc ta hiÖn nay. §¹i héi §¶ng toμn quèc lÇn thø VII cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh : "X©y dùng níc ta thμnh mét níc c«ng nghiÖp cã c¬ vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i , c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý , quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé , phï hîp víi tÝnh chÊt vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt , ®êi sèng vËt chÊt vμ tinh thÇn cao , quèc phßng an ninh v÷ng ch¾c , d©n giμu , níc m¹nh , x· héi c«ng b»ng v¨n minh". Môc tiªu ®ã lμ sù cô thÓ ho¸ häc thuyÕt M¸c vÒ h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi vμ hoμn c¶nh cô thÓ cña x· 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc héi ViÖt Nam . Nã còng lμ môc tiªu cña sù nghiÖp cong nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ë níc ta . ChÝnh v× vËy mμ em chän ®Ò tμi " Häc thuyÕt vÒ h×nh th¸i kinh tÕ - x· h«i vμ vÊn ®Ò qu¸ ®é lªn CNXH ë ViÖt Nam " . §©y lμ mét ®Ò tμi hay, cã néi dung phøc t¹p vμ réng . Do tr×nh ®é cã h¹n , nªn kh«ng tr¸nh khái khiÕm khuyÕt trong viÖc nghiªn cøu . RÊt mong ®îc ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« vμ c¸c b¹n ®Ó bμi viÕt cña em ®îc hoμn thiÖn h¬n . 2
Background image of page 2
TiÓu luËn triÕt häc i. h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi m¸c - lªnin. Chóng ta ®Òu biÕt , trong lÞch t tëng nh©n lo¹i tr íc M¸c ®· cã kh«ng Ýt c¸ch tiÕp cËn , khi nghiªn cøu lÞch sö ph¸t triÓn cña x· héi . XuÊt ph¸t tõ nh÷ng nhËn thøc kh¸c nhau , víi nh÷ng ý tëng kh¸c nhau mμ cã sù ph©n chia lÞch sö tiÕn ho¸ cña x· héi theo nh÷ng c¸ch kh¸c nhau . Chóng ta còng ®· quªn víi kh¸i niÖm thêi ®¹i ®å ®¸ , thêi ®¹i ®å ®ång , thêi ®¹i cèi xay giã , thêi ®¹i m¸y h¬i níc ….vμ gÇn ®©y lμ c¸c nÒn v¨n minh : v¨n minh n«ng nghiÖp , v¨n minh c«ng nghiÖp , v¨n minh hËu c«ng nghiÖp .
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 31

T075 - T iu lun trit hc Li ni u T rong nhng nm gn y, nn...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online