T046 - l i m u Th gii xung quanh ta c v vn s vt v hin t ng...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
lêi më ®Çu ThÕ giíi xung quanh ta cã v« vµn sù vËt vµ hiÖn t- îng phong phó vµ ®a d¹ng. Nhng dï phong phó vµ ®a d¹ng ®Õn ®©u th× còng quy vÒ hai lÜnh vùc: vËt chÊt vµ ý thøc. Cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm triÕt häc xoay quanh vÊn ®Õ vÒ mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc, nhng chØ cã quan ®iÓm triÕt häc M¸c - Lªnin lµ ®óng vµ ®Çy ®ñ ®ã lµ: vËt chÊt lµ c¸i cã tríc, ý thøc lµ c¸i cã sau. VËt chÊt quyÕt ®Þnh sù ra ®êi cña ý thøc, ®ång thêi ý thøc t¸c ®éng trë l¹i vËt chÊt. Tríc n¨m 1986, ®Êt níc ta ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n bëi mét nÒn kinh tÕ tr× trÖ, mét hÖ thèng qu¶n lý yÕu kÐm còng lµ do mét phÇn kh«ng nhËn thøc ®óng vµ ®Çy ®ñ vÒ mèi quan hÖ gi÷a vËn chÊt vµ ý thøc. VÊn ®Ò nµy ®· ®îc nhËn thùc ®óng sau ®æi míi ë ®¹i héi VI, vµ qu¶ nhiªn ®· giµnh rÊt nhiÒu th¾ng lîi sau khi ®· chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Víi mong muèn t×m hÓu thªm vÒ vÊn ®Ò nµy, em ®· chän ®Ò tµi: “ Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc vËn dông vµo viÖc x©y dùng x· héi chñ nghÜa ë níc ta". 1
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Néi dung I. Lý luËn chung vÒ mèi quan hÖ vËt chÊt vµ ý thøc. Quan ®iÓm triÕt häc M¸c - Lªnin ®· kh¼ng ®Þnh trong mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc th× vËt chÊt vµ ý thøc t¸c ®éng trë l¹i vËt chÊt ®Ó lµm râ quan ®iÓm nµy chóng ta chia lµm hai phÇn. 1. VËt chÊt quyÕt ®Þnh sù ra ®êi cña ý thøc. Lª- Nin ®· ®a ra mét ®Þnh nghÜa toµn diÖn s©u s¾c vµ khoa häc vÒ ph¹m trï vËt chÊt “VËt chÊt lµ mét ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ thùc t¹i kh¸ch quan ®îc ®em l¹i cho con ngêi trong c¶m gi¸c, ®îc c¶m gi¸c cña chóng ta chÐp l¹i ph¶n ¸nh vµ ®îc tån t¹i kh«ng lÖ thuéc vµo c¶m gi¸c”. Tõ ®Þnh nghÜa cña Lª Nin ®· kh¼ng ®Þnh vËt chÊt lµ thùc t¹i kh¸ch quan vµo bé n·o cña con ngêi th«ng qua tri gi¸c vµ c¶m gi¸c. ThËt vËy vËt chÊt lµ nguån gèc cña ý thøc vµ quyÕt ®Þnh néi dung cña ý thøc. Thø nhÊt, ph¶i cã bé ãc cña con ngêi ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao th× míi cã sù ra ®êi cña ý thøc. Ph¶i cã thÓ giíi xung quanh lµ tù nhiªn vµ x· héi bªn ngoµi con ngêi míi t¹o ra ®îc ý thøc, hay nãi c¸ch kh¸c ý thøc lµ sù t¬ng t¸c gi÷a bé n·o con ngêi vµ thÕ giíi kh¸ch quan. Ta cø thö gi¶ dô, nÕu mét ngêi nµo ®ã sinh ra mµ bé n·o kh«ng ho¹t ®éng ®îc hay kh«ng cã bé n·o 2
Image of page 2
th× kh«ng thÓ cã ý thøc ®îc. Còng nh c©u chuyÖn cËu bÐ sèng trong rõng cïng bÇy sãi kh«ng ®îc tiÕp xóc víi x· héi loµi ngêi th× hµnh ®éng cña cËu ta sau khi trë vÒ x· héi còng chØ gièng nh nh÷ng con sãi. Tøc lµ hoµn toµn kh«ng cã ý thøc.
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern