T046 - l i m u Th gii xung quanh ta c v vn s vt v hin t ng...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
lêi më ®Çu ThÕ giíi xung quanh ta cã v« vμn sù vËt vμ hiÖn tîng phong phó vμ ®a d¹ng. Nhng dï phong phó vμ ®a d¹ng ®Õn ®©u th× còng quy vÒ hai lÜnh vùc: vËt chÊt vμ ý thøc. Cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm triÕt häc xoay quanh vÊn ®Õ vÒ mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vμ ý thøc, nhng chØ cã quan ®iÓm triÕt häc M¸c - Lªnin lμ ®óng vμ ®Çy ®ñ ®ã lμ: vËt chÊt lμ c¸i cã tr íc, ý thøc lμ c¸i cã sau. VËt chÊt quyÕt ®Þnh sù ra ®êi cña ý thøc, ®ång thêi ý thøc t¸c ®éng trë l¹i vËt chÊt. Tr íc n¨m 1986, ®Êt níc ta ®· gAEp rÊt nhiÒu khã kh¨n bëi mét nÒn kinh tÕ tr× trÖ, mét hÖ thèng qu¶n lý yÕu kÐm còng lμ do mét phÇn kh«ng nhËn thøc ®óng vμ ®Çy ®ñ vÒ mèi quan hÖ gi÷a vËn chÊt vμ ý thøc. VÊn ®Ò nμy ®· ®- îc nhËn thùc ®óng sau ®aei míi ë ®¹i héi VI, vμ qu¶ nhiªn ®· giμnh rÊt nhiÒu th¾ng lîi sau khi ®· chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña nhμ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Víi mong muèn t×m hÓu thªm vÒ vÊn ®Ò nμy, em ®· chän ®Ò tμi: “ Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vμ ý thøc vËn dông vμo viÖc x©y dùng x· héi chñ nghÜa ë níc ta". 2
Background image of page 2
Néi dung I. Lý luËn chung vÒ mèi quan hÖ vËt chÊt vμ ý thøc. Quan ®iÓm triÕt häc M¸c - Lªnin ®· kh¼ng ®Þnh trong mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vμ ý thøc th× vËt chÊt vμ ý thøc t¸c ®éng trë l¹i vËt chÊt ®Ó lμm râ quan ®iÓm nμy chóng ta chia lμm hai phÇn. 1. VËt chÊt quyÕt ®Þnh sù ra ®êi cña ý thøc. Lª- Nin ®· ®a ra mét ®Þnh nghÜa toμn diÖn s©u s¾c vμ khoa häc vÒ ph¹m trï vËt chÊt “VËt chÊt lμ mét ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ thùc t¹i kh¸ch quan ®îc ®em l¹i cho con ngêi trong c¶m gi¸c, ®îc c¶m gi¸c cña chóng ta chÐp l¹i ph¶n ¸nh vμ ®îc tån t¹i kh«ng lÖ thuéc vμo c¶m gi¸c”. Tõ ®Þnh nghÜa cña Lª Nin ®· kh¼ng ®Þnh vËt chÊt lμ thùc t¹i kh¸ch quan vμo bé n·o cña con ngêi th«ng qua tri gi¸c vμ c¶m gi¸c. ThËt vËy vËt chÊt lμ nguån gèc cña ý thøc vμ quyÕt ®Þnh néi dung cña ý thøc. Thø nhÊt, ph¶i cã bé ãc cña con ngêi ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao th× míi cã sù ra ®êi cña ý thøc. Ph¶i cã thÓ giíi xung quanh lμ tù nhiªn vμ x· héi bªn ngoμi con ngêi míi t¹o ra ®îc ý thøc, hay nãi c¸ch kh¸c ý thøc lμ sù t ¬ng t¸c gi÷a bé n·o con 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ngêi vμ thÕ giíi kh¸ch quan. Ta cø thö gi¶ dô, nÕu mét ngêi nμo ®ã sinh ra mμ bé n·o kh«ng ho¹t ®éng ®îc hay kh«ng cã bé n·o th× kh«ng thÓ cã ý thøc ®îc. Còng nh c©u chuyÖn cËu bÐ sèng trong rõng cïng bÇy sãi kh«ng ®îc tiÕp xóc víi x· héi loμi ngêi th× hμnh ®éng cña cËu ta sau khi trë vÒ x· héi còng chØ gièng nh nh÷ng con sãi. Tøc lμ hoμn toμn
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 16

T046 - l i m u Th gii xung quanh ta c v vn s vt v hin t ng...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online