{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

tuanhoanvachuchuyen2

tuanhoanvachuchuyen2 - M c lc Trang I Li m u II Ni dung...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Môc lôc Tran g I/ Lêi më ®Çu 1 II/ Néi dung chÝnh 2 A. C¬ së lý luËn 2 1. Kh¸i niÖm chung vÒ t b¶n 2 a. Sù chuyÓn ho¸ cña tiÒn thµnh t b¶n 2 b. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra GTTD 5 c. Kh¸i niÖm t b¶n 5 2. TuÇn hoµn vµ chu chuyÓn t b¶n 7 a. TuÇn hoµn t b¶n ba h×nh thøc vËn ®éng cña t b¶n 7 b. Chu chuyÓn cña t b¶n 12 B. ý nghÜa thùc tiÔn rót ra khi chuyÓn ...................................... 20 1. C¬ chÕ thÞ trêng 20 2. Vai trß qu¶n lý cña nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr- êng 21 3. Sù ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng 24 a. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp 24 b. VÊn ®Ò vÒ vèn ë doanh nghiÖp níc ta hiÖn nay 30 4. Thùc tr¹ng viÖc qu¶n lý doanh nghiÖp ë níc ta trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng 33 5. C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý doanh nghiÖp 36 III/ KÕt luËn 38 Tµi liÖu tham kh¶o 39 0
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
I. Lêi më ®Çu §Ó hiÓu thªm vÒ t b¶n chóng ta t×m hiÓu lý thuyÕt tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn t b¶n. Lý thuyÕt nµy lµ lý thuyÕt vËn ®éng cña t b¶n. T b¶n lu«n vËn ®éng qua 3 giai ®o¹n kh¸c nhau vµ ë mçi mét giai ®o¹n ®ã th× nã thÓ hiÖn c¸c chøc n¨ng vµ h×nh thøc kh¸c nhau. Qu¸ tr×nh vËn ®éng cña t b¶n lµ qu¸ tr×nh vËn ®éng kh«ng ngõng diÔn ra thêng xuyªn vµ lÆp ®i lÆp l¹i. Lý thuyÕt tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn cña t b¶n cã ý nghÜa rÊt to lín ®èi víi viÖc qu¶n lý doanh nghiÖp cña níc ta hiÖn nay. Chóng ta ®i tõ mét c¬ chÕ qu¶n lý quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ qu¶n lý míi ®ã lµ c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng, chóng ta kh«ng tr¸nh khái nh÷ng víng m¾c, nh÷ng sai ph¹m. Do ®ã, chóng ta rÊt cÇn mét c¬ së lý luËn ®Ó ®Þnh híng. Lý thuyÕt tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn t b¶n rÊt cÇn thiÕt ®èi víi vÊn ®Ò qu¶n lý doanh nghiÖp cña níc ta hiÖn nay. V× vËy chóng ta ph¶i nghiªn cøu nã thËt kü, thËt tèt ®Ó øng dông vµo thùc tr¹ng cña chóng ta. “Häc thuyÕt cña M¸ct tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn t b¶n vµ sù vËn dông nã vµo nÒn kinh tÕ níc ta” cho ®Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ. Bµi viÕt nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, sai lÇm em mong thÇy vµ c¸c b¹n ®ãng gãp söa ch÷a. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy NguyÔn TiÕn Long ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò ¸n. 1
Image of page 2
II. Néi dung chÝnh A/ C¬ së lý luËn 1. Kh¸i qu¸t chung vÓ t b¶n a. Sù chuyÓn ho¸ cña tiÒn thµnh t b¶n. a.1) C«ng thøc chung cña t b¶n Mäi t b¶n lóc ®Çu ®Òu biÓu hiÖn díi h×nh th¸i mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh. Nhng b¶n th©n tiÒn kh«ng ph¶i lµ t b¶n. TiÒn chØ biÕn thµnh t b¶n trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh, khi chóng ®îc sö dông ®Ó bãc lét lao ®éng cña ngêi kh¸c.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern